Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren aan de Lekdijk. We versterken stap voor stap de dijk langs het traject Streefkerk-Ameide (Sluis)-Fort Everdingen. We noemen dit dijkversterkingproject SAFE.

Concept voorkeursalternatief voor dijkversterking SAFE

De periode van inspraak van de concept nota voorkeursalternatief en concept milieueffectrapportage is per 27 maart 2022 verstreken. U kunt de documenten nog wel inzien: 

Pdf Concept Nota Voorkeursalternatief (VKA) 
De Nota is ook in een handige interactieve versie beschikbaar: storymap Nota VKA 
Milieu effect rapportage (MER) deel A
Milieu effect rapportage (MER) deel B

Bijlage 1: bouwstenen
Bijlage 2: beoordelingskader voor zeef 1b en 2
Bijlage 3: kaarten voorkeursalternatief
Bijlage 4: overzicht afgevallen bouwstenen per dijkzone
Bijlage 5: toegepaste bouwstenen per dijkzone
Bijlage 6: uitgangspunten vormgeving alternatieven
Bijlage 7: onderbouwing voorkeursalternatief in relatie tot de kaders voor ruimtelijke kwaliteit

Op 17 en 22 februari 2022 hebben we onlinebijeenkomsten georganiseerd om een algemene toelichting te kunnen geven op bovengenoemde documenten. De presentatie kunt u nog nalezen. 

Dijkversterking SAFE

Grote delen van de Lekdijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen voldoen niet aan de nieuwe veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Daarom gaan we de dijk versterken. Dit doen we stap voor stap. Van het totale dijktraject voldoet 34 km niet aan de huidige veiligheidsnormen. Hiervan gaan we vanaf 2024 ca. 10 km versterken (zie de gekleurde dijkvakken op de overzichtskaart hieronder). Dit zijn de meest kwetsbare delen van het dijktraject. Door het versterken van deze dijkdelen kunnen we de veiligheid aanzienlijk verbeteren. De oranje delen zijn nog in onderzoek. Hier bevinden zich speciale constructies die nog wat extra tijd vergen.
De dijkvakken die niet gekleurd zijn, worden nu niet verder onderzocht en vallen buiten dit dijkversterkingsproject. De overige afgekeurde kilometers moeten uiterlijk in 2050 zijn versterkt. Bij deze toekomstige versterking gaan we gebruikmaken van de dan beschikbare informatie op het gebied van klimaatscenario's en rekensystematiek. Deze kennisontwikkelingen staan niet stil. Door hierop te anticiperen, geeft dit ons in de toekomst meer zekerheid en het vergroot de kans op de meest efficiënte inzet van maatregelen. 

Wilt u weten waar we gaan versterken? 

Op deze overzichtskaart kunt u zien waar versterking moet plaatsvinden en welk faalmechanisme (waarom de dijk is afgekeurd) geconstateerd is. Via de zoekfunctie kunt u uw adres opzoeken. Vraag ons gerust als u hulp nodig heeft. 

De verkenningsfase

Het project zit in de afrondende fase van de verkenningsfase waarin we hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn (de kansrijke alternatieven) om de desbetreffende dijkvakken te versterken, hoe dit past binnen de omgeving en wat de effecten zijn. Hierbij is gekeken naar de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en eventuele initiatieven vanuit de omgeving. Van de verschillende mogelijkheden zijn vervolgens een aantal varianten nader uitgewerkt. De verkenningsfase wordt medio 2022 afgerond met een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA) per dijkzone. Dit zijn de dijkontwerpen (globale ontwerpen, niet alle details zijn dan nog bekend) die vervolgens verder uitgewerkt gaan worden in de hieropvolgende planuitwerkingsfase. De planuitwerkingsfase duurt ca. 2 jaar en hierin zullen de exacte afmetingen en impact van de oplossingen duidelijk worden. 

Bijeenkomsten

In mei/juni 2021 zijn online werksessies georganiseerd om de schetsontwerpen van de kansrijke alternatieven aan de directbetrokkenen te laten zien en hierover in gesprek te gaan. Tijdens elke bijeenkomst is een algemene presentatie getoond. Vervolgens zijn de kansrijke alternatieven besproken per dijkzone en is er van elke bijeenkomst een Mural verslag (digitale post-its) gemaakt. U kunt alles hier nog nalezen: 

Bent u niet aanwezig geweest maar wilt u nog reageren op de kansrijke alternatieven? U kunt uw reactie doorgeven aan: safe@wsrl.nl. Als u gebeld wilt worden, kunt u dat ook via dit mailadres aangeven.  

Informatiebijeenkomsten 2020

In september 2020 zijn een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij een uitgebreide toelichting is gegeven op het project; waarom we de Lekdijk stap voor stap gaan versterken, hoe we tot de scope zijn gekomen, wat we gaan doen in deze verkenningsfase en wat de planning is. Tijdens drie informatiebijeenkomsten is een presentatie gegeven en is er per bijeenkomst een verslag opgesteld:

Kennisgeving voornemen & kennisgeving participatie

In de week van 30 september 2020 is de Kennisgeving voornemen & Kennisgeving participatie gepubliceerd in de lokale h-a-h bladen langs het traject van SAFE en in het digitale Waterschapsblad. Dit was een eerste stap in het formele proces van de nieuwe Omgevingswet. De termijn om hierop een reactie te kunnen geven is verlopen.  

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

De NRD heeft in de periode van 22 februari t/m 6 april 2021 ter inzage gelegen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Tijdens een webinar op 9 maart over de NRD is er een presentatie gegeven en een verslag gemaakt.   

Boek ‘Dijken voor beginners’

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een boekje gemaakt, speciaal voor iedereen die te maken heeft of krijgt met een dijkversterking. Vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. Met dit boekje helpen we u op weg met de belangrijkste informatie over het versterken van een dijk.

Het boek is te downloaden of te bestellen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Globale planning

  • Verkenningsfase: loopt nog tot medio 2022
  • Planuitwerkingsfase: start medio 2022 - einde 2024
  • Uitvoeringsfase: eind 2024 tot 2027

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het project: Leo Berkers, 06-18579441 of per e-mail: l.berkers@wsrl.nl

Heeft u andere vragen of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven via safe@wsrl.nl. Ook als u de nieuwsbrief liever per mail wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven.