Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren aan de Lekdijk. We versterken stap voor stap de dijk langs het traject Streefkerk-Ameide (Sluis)-Fort Everdingen. We noemen dit dijkversterkingproject SAFE.

Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Eenieder kan in de periode van 22 februari tot en met 6 april 2021 een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens indienen bij de provincie Utrecht via het e-mailadres zienswijzen@provincie-utrecht.nl of Postbus 80300, 3508 TH Utrecht t.a.v. dhr. M. Feijt. Wij verzoeken u om “Zienswijze NRD SAFE” erbij te vermelden. Mondelinge zienswijze is mogelijk via het telefoonnummer 06-36403474.

Voor inhoudelijke vragen over de NRD kunt u contact opnemen met Pieter Bode, Omgevingsmanager van Waterschap Rivierenland via: safe@wsrl.nl

Alle zienswijzen die binnen de voornoemde termijn zijn ingediend worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Beantwoording. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gevraagd een advies uit te brengen over de NRD en de ingediende zienswijzen. Bij de terinzagelegging van het ontwerpprojectbesluit is er gelegenheid om (formeel) te reageren op het MER.

Webinar over de NRD

Op dinsdag 9 maart, aanvang 19.30 uur, organiseren we een Webinar via Zoom zodat we een toelichting kunnen geven op de NRD. Ook is er dan gelegenheid voor het stellen van vragen via de chatfunctie. Bewoners zijn per brief uitgenodigd. Via deze link kunt u deelnemen: https://zoom.us/j/93615989865?pwd=dGh5U1ArK09jN1pvUk95MXN6dmxDQT0
Passcode is: 069003

Partiële dijkversterking 

Grote delen van de Lekdijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen voldoen niet aan de nieuwe veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Daarom gaan we de dijk versterken. Dit doen we stap voor stap. Van het totale dijktraject voldoet 34 km niet aan de huidige veiligheidsnormen. Hiervan gaan we vanaf 2024 ca. 11 km versterken. Zie de roodgekleurde dijkvakken op de detailkaarten hieronder. Dit zijn de meest kwetsbare delen van het dijktraject. Door het versterken hiervan kunnen we de veiligheid aanzienlijk verbeteren. De oranje delen zijn nog in onderzoek. Hier bevinden zich speciale constructies die nog wat extra tijd vergen. De dijkvakken die niet gekleurd zijn, worden nu niet verder onderzocht en vallen buiten dit dijkversterkingsproject. De overige kilometers moeten uiterlijk in 2050 versterkt zijn. Bij deze toekomstige versterking gaan we gebruikmaken van de dan beschikbare informatie op het gebied van klimaatscenario's en rekensystematiek. Deze kennisontwikkelingen staan niet stil. Door hierop te anticiperen, geeft dit ons in de toekomst meer zekerheid en het vergroot de kans op de meest efficiënte inzet van maatregelen. 

Hier kunt u de detailkaarten van SAFE bekijken.

Tevens kunt u op deze kaart zien waar welk faalmechanisme geconstateerd is. Hier kunt u ook via de zoekfunctie uw adres opzoeken.  

Bijeenkomsten

In september 2020 hebben we een aantal informatiebijeenkomsten gehouden om een uitgebreide toelichting te kunnen geven op het project; waarom we de Lekdijk stap voor stap gaan versterken, hoe we tot de scope zijn gekomen, wat we gaan doen in deze verkenningsfase en wat de planning is. Hoe we de dijk gaan versterken weten we nu nog niet. De presentatie en de verslagen die op 24 september (Streefkerk), 28 september (Ameide) en op 29 september (Vianen) zijn georganiseerd, kunt u hier bekijken. 

Heeft u nog een vraag, opmerking of nabrander naar aanleiding van de bijeenkomst? Dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan: safe@wsrl.nl. 

Kennisgeving voornemen & kennisgeving participatie

In de week van 30 september is de Kennisgeving voornemen & Kennisgeving participatie gepubliceerd in de lokale h-a-h bladen langs het traject van SAFE en in het digitale Waterschapsblad. Dit was een eerste stap in het formele proces van de nieuwe Omgevingswet. De termijn om hierop een reactie te kunnen geven, is inmiddels verlopen.  

De verkenningsfase

Begin 2020 is de verkenningsfase gestart. In een verkenningsfase onderzoeken we de mogelijkheden hoe we de desbetreffende dijkvakken gaan versterken en hoe dit past binnen de omgeving. We bekijken de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en eventuele initiatieven vanuit de omgeving. Van de verschillende mogelijkheden worden vervolgens een aantal varianten uitgewerkt. De verkenningsfase wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 afgerond met een voorkeursalternatief (VKA). Dit is het alternatief (het globale ontwerp) dat vervolgens verder uitgewerkt gaat worden in de daaropvolgende planuitwerkingsfase. Dit zal zijn vanaf 2022. Pas in de planuitwerkingsfase zullen de exacte afmetingen en impact van de oplossingen duidelijk worden. 
De verkenningsfase doorlopen we samen met de ingenieursbureaus Sweco en Arcadis.

Globale planning

  • Start verkenningsfase: begin 2020
  • Einde verkenningsfase: eind 2021
  • Start planuitwerkingsfase: begin 2022
  • Einde planuitwerkingsfase: medio 2023
  • Uitvoeringsfase: 2024-2026

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een van onze omgevingsmanagers:
Henny Schippers, tel.nr. 06-10730921, e-mail h.schippers@wsrl.nl
Pieter Bode, tel.nr. 06-10718918, e-mail p.bode@wsrl.nl

Heeft u andere vragen of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven via safe@wsrl.nl.

Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrieven over dit project: