Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren aan de Lekdijk. We versterken stap voor stap de dijk langs het traject Streefkerk-Ameide (Sluis)-Fort Everdingen. We noemen dit dijkversterkingproject SAFE.

Dijkversterking SAFE

Grote delen van de Lekdijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen voldoen niet aan de nieuwe veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Daarom gaan we de dijk versterken. Dit doen we stap voor stap. Van het totale dijktraject voldoet 34 km niet aan de huidige veiligheidsnormen. Hiervan gaan we vanaf 2024 ca. 10 km versterken. Zie de roodgekleurde dijkvakken op de detailkaarten hieronder. Dit zijn de meest kwetsbare delen van het dijktraject. Door het versterken hiervan kunnen we de veiligheid aanzienlijk verbeteren. De oranje delen zijn nog in onderzoek. Hier bevinden zich speciale constructies die nog wat extra tijd vergen. De dijkvakken die niet gekleurd zijn, worden nu niet verder onderzocht en vallen buiten dit dijkversterkingsproject. De overige kilometers moeten uiterlijk in 2050 versterkt zijn. Bij deze toekomstige versterking gaan we gebruikmaken van de dan beschikbare informatie op het gebied van klimaatscenario's en rekensystematiek. Deze kennisontwikkelingen staan niet stil. Door hierop te anticiperen, geeft dit ons in de toekomst meer zekerheid en het vergroot de kans op de meest efficiënte inzet van maatregelen. 

Wilt u weten waar we gaan versterken? 

Op deze overzichtskaart kunt u zien waar versterking moet plaatsvinden en welk faalmechanisme (waarom de dijk is afgekeurd) geconstateerd is. Via de zoekfunctie kunt u uw adres opzoeken.  

De verkenningsfase

Op dit moment zit het project nog in de verkenningsfase, deze fase is begin 2020 gestart. In een verkenningsfase onderzoeken we de mogelijkheden hoe we de desbetreffende dijkvakken gaan versterken en hoe dit past binnen de omgeving. We bekijken de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en eventuele initiatieven vanuit de omgeving. Van de verschillende mogelijkheden worden vervolgens een aantal varianten uitgewerkt. De verkenningsfase wordt naar verwachting eind 2021/begin 2022 afgerond met een voorkeursalternatief (VKA). Dit is het alternatief (het globale ontwerp) dat vervolgens verder uitgewerkt gaat worden in de daaropvolgende planuitwerkingsfase. Dit zal zijn vanaf 2022. Pas in de planuitwerkingsfase zullen de exacte afmetingen en impact van de oplossingen duidelijk worden. De verkenningsfase doorlopen we samen met de ingenieursbureaus Sweco en Arcadis.

Informatiebijeenkomsten

In september 2020 hebben we een aantal informatiebijeenkomsten gehouden om een uitgebreide toelichting te kunnen geven op het project; waarom we de Lekdijk stap voor stap gaan versterken, hoe we tot de scope zijn gekomen, wat we gaan doen in deze verkenningsfase en wat de planning is.
Tijdens drie informatiebijeenkomsten is een 
presentatie gegeven en is er per bijeenkomst een verslag opgesteld:

Werksessies kansrijke alternatieven

In mei/juni 2021 zijn online werksessies georganiseerd om de schetsontwerpen van de kansrijke alternatieven aan de directbetrokkenen te laten zien en hierover in gesprek te gaan. Tijdens elke bijeenkomst is een algemene presentatie getoond. Vervolgens zijn de kansrijke alternatieven besproken per dijkzone en is er van elke bijeenkomst een Mural verslag (digitale post-its) gemaakt. U kunt alles hier nog nalezen: 

Bent u niet aanwezig geweest maar wilt u nog reageren op de kansrijke alternatieven? U kunt uw reactie doorgeven aan: safe@wsrl.nl. Als u gebeld wilt worden, kunt u dat ook via dit mailadres aangeven.  

Kennisgeving voornemen & kennisgeving participatie

In de week van 30 september is de Kennisgeving voornemen & Kennisgeving participatie gepubliceerd in de lokale h-a-h bladen langs het traject van SAFE en in het digitale Waterschapsblad. Dit was een eerste stap in het formele proces van de nieuwe Omgevingswet. De termijn om hierop een reactie te kunnen geven, is inmiddels verlopen.  

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD

De NRD heeft in de periode van 22 februari t/m 6 april 2021 ter inzage gelegen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Tijdens een webinar op 9 maart over de NRD is er een presentatie gegeven en een verslag gemaakt.   

Boek ‘Dijken voor beginners’

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een boekje gemaakt, speciaal voor iedereen die te maken heeft of krijgt met een dijkversterking. Vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. Met dit boekje helpen we u op weg met de belangrijkste informatie over het versterken van een dijk.

Het boek is te downloaden of te bestellen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Globale planning

  • Verkenningsfase: begin 2020 - eind 2021
  • Start planuitwerkingsfase: begin 2022
  • Einde planuitwerkingsfase: medio 2023
  • Uitvoeringsfase: 2024-2026

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project:
Pieter Bode, tel.nr. 06-10718918, e-mail p.bode@wsrl.nl

Heeft u andere vragen of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven via safe@wsrl.nl.

Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrieven over dit project: