De dijktrajecten Streefkerk-Ameide(Sluis) en Ameide(Sluis)-Fort Everdingen zijn samengevoegd onder de naam ‘SAFE'.

Uit toetsing blijkt namelijk dat grote delen van de dijk tussen Streefkerk tot aan Fort Everdingen niet aan de huidige veiligheidsnorm voldoen. De resultaten van deze toetsing waren aanleiding om in 2017 een voor-verkenningsfase op te starten om te onderzoeken wat er precies aan de hand is.

Huidige stand van zaken

De voor-verkenningsfase is inmiddels afgerond. In deze fase hebben we samen met de Technische Universiteit Delft aan de hand van de grondmechanische onderzoeken een rekenkundig onderzoek gedaan. Alle gegevens zijn verwerkt en er is een veiligheidsanalyse opgesteld. In de veiligheidsanalyse zijn alle dijkvakken beoordeeld.

De dijkvakken die in meer of mindere mate niet aan de veiligheidsnorm voldoen, de zogenaamde zwakke schakels, gaan we nader onderzoeken. Dit zijn de roodgekleurde dijkvakken op de kaart. Deze dijkvakken voldoen bijvoorbeeld niet, omdat er binnenwaartse of buitenwaartse instabiliteit van de dijk is geconstateerd. Ook is er op sommige plaatsen kans op piping. De dijkvakken die niet gekleurd zijn, worden nu niet verder onderzocht en vallen buiten dit dijkversterkingsproject. Deze dijkvakken moeten mogelijk nog wel versterkt worden vóór 2050.

Het verder onderzoeken gebeurt in fases. Tot aan de start van de verkenningsfase wordt nog een verfijningsslag uitgevoerd. Dit zal mogelijk resulteren in een kleiner aantal te onderzoeken en te versterken dijkvakken. Uiteindelijk blijven de dijkdelen over waarmee we de verkenningsfase gaan starten. Dat is de zogenaamde scope, de reikwijdte, van het project.

Onderzoeksvakken dijkversterking SAFE

Klik op het bestand hieronder om in te zoomen op de projectkaart.

Hoe nu verder?

Eind 2019 starten we met de verkenningsfase. Deze fase is een periode van (voor)onderzoek waarbij we gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de desbetreffende dijkvakken te versterken en hoe dit past binnen de omgeving. We bekijken de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en eventuele meekoppelkansen vanuit de omgeving. Al deze onderzoeken kunnen nog leiden tot een verdere verfijning van de scope. Van de verschillende mogelijkheden worden vervolgens een aantal varianten uitgewerkt. De verkenningsfase wordt afgerond met een voorkeursalternatief (VKA). Dit is het alternatief dat vervolgens verder uitgewerkt gaat worden in de daaropvolgende planuitwerkingsfase. Pas in de planuitwerkingsfase zullen de exacte afmetingen en impact van de oplossingen duidelijk worden. De verkenningsfase geeft nog een globaler beeld. De verkenningsfase wordt samen met een nog aan te besteden ingenieursbureau doorlopen.

Partiële versterking

Deze aanpak en manier van versterken, noemen we een partiële versterking. Dit gebeurt niet vaak. De keuze voor partiële versterking heeft deels te maken met het feit dat hier recent dijkversterkingen hebben plaatsgevonden en deels met het beschikbare budget. Hoe we de verschillende dijkvakken gaan versterken weten we nog niet. Daar is de verkenningsfase voor bedoeld.

Globale planning

  • Start verkenningsfase: eind 2019
  • Einde verkenningsfase: medio 2021
  • Start planuitwerkingsfase: medio 2021
  • Einde planuitwerkingsfase: eind 2022
  • Uitvoeringsfase: 2023

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Henny Schippers via 06-10730921 of per e-mail h.schippers@wsrl.nl.

Heeft u andere vragen en wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven via safe@wsrl.nl.

Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrieven over dit project: