Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren aan de Lekdijk. We versterken stap voor stap de dijk langs het traject Streefkerk-Ameide (Sluis)-Fort Everdingen. We noemen dit dijkversterkingproject SAFE.

Bestuurlijke vaststelling voorkeursalternatief voor dijkversterking SAFE

Op 12 juli 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de Nota Voorkeursalternatief, de Milieueffectrapportage en de bijbehorende reactienota vastgesteld. In de huidige planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief gedetailleerder uitgewerkt, samen met direct belanghebbenden. Een voorkeursalternatief is namelijk nog een globaal ontwerp.

Hieronder kunt u de vastgestelde documenten inzien en u kunt digitaal door de Nota VKA bladeren:

Nota voorkeursalternatief: in de verkenningsfase zijn de kansrijke oplossingen om de dijk te versterken aangescherpt tot drie kansrijke alternatieven. Vervolgens zijn deze alternatieven afgewogen en is op basis van deze afweging het voorkeursalternatief samengesteld. Hoe tot een voorkeursalternatief is gekomen, staat uitgebreid omschreven in een Nota Voorkeursalternatief (VKA).

Reactienota: tijdens de terinzagelegging van de Nota Voorkeursalternatief zijn inspraakreacties van bewoners ontvangen. In een reactienota staat per ingediende inspraakreactie een antwoord en/of wat het waterschap hiermee heeft gedaan. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.): dit is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. Alle milieueffecten worden hierin in beeld gebracht. Het gaat hier om fase 1. 

We gaan de dijk stap voor stap versterken

Grote delen van de Lekdijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen voldoen niet aan de nieuwe veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Daarom gaan we de dijk versterken. Van het totale dijktraject voldoet 34 km niet aan de huidige veiligheidsnormen. Hiervan gaan we vanaf 2024 ca. 10 km versterken (dit zijn de rode delen op de overzichtskaart). Dit zijn de meest kwetsbare delen van het dijktraject. Door het versterken van deze dijkdelen kunnen we de veiligheid aanzienlijk verbeteren. De dijkvakken die niet gekleurd zijn op de kaart, worden nu niet verder onderzocht en vallen buiten dit dijkversterkingsproject. De overige afgekeurde kilometers moeten uiterlijk in 2050 zijn versterkt. 

Waar gaan we de dijk versterken? 

Op deze overzichtskaart(externe link) kunt u zien waar versterking moet plaatsvinden en welk faalmechanisme (waarom de dijk is afgekeurd) geconstateerd is. Via de zoekfunctie kunt u uw adres opzoeken. Vraag ons gerust als u hulp nodig heeft. 

Planuitwerkingsfase

Het vaststellen van de Nota Voorkeursalternatief betekende het einde van de verkenningsfase. In de verkenningsfase is onderzocht welke mogelijkheden er zijn (de kansrijke alternatieven) om de desbetreffende dijkvakken te versterken, hoe dit past binnen de omgeving en wat de effecten zijn. Hierbij is gekeken naar de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en eventuele initiatieven vanuit de omgeving. Van de verschillende mogelijkheden zijn vervolgens een aantal varianten nader uitgewerkt. De planuitwerkingsfase duurt circa 3 jaar. Het is een belangrijke fase waarin we intensief contact hebben met direct belanghebbenden. Het doel van de planuitwerkingsfase is om te komen tot een Projectbesluit. Op basis van dit Projectbesluit kan de dijkversterking worden uitgevoerd.

Bijeenkomsten

Hieronder vindt u informatie over de bijeenkomsten die geweest zijn. Als er nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd, zullen deze hier vermeld worden.

Bijeenkomsten 2022

Op 30 november in Vianen, 8 december in Streefkerk en op 12 december in Ameide. Tijdens elke bijeenkomst zijn de desbetreffende dijkzones en het ontwerpproces toegelicht. De presentatie met daarin alle dijkzones kunt u nog nalezen en er is een algemeen verslag opgesteld.  

Onlinebijeenkomst 2022 - toelichting concept nota VKA

Op 17 en 22 februari 2022 hebben we onlinebijeenkomsten georganiseerd om een algemene toelichting te kunnen geven op de concept Nota Voorkeursalternatief en de concept Milieueffectrapportage omdat deze informeel ter inzage lagen. De presentatie kunt u nog nalezen. 

Webinar 2021 - Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Tijdens een webinar op 9 maart 2021 over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is er een presentatie gegeven en een verslag gemaakt.

Online werksessies 2021 - toelichting schetsontwerpen

In mei/juni 2021 zijn online werksessies georganiseerd om de schetsontwerpen van de kansrijke alternatieven aan de directbetrokkenen te tonen en hierover in gesprek te gaan. Tijdens elke bijeenkomst is een algemene presentatie getoond. Vervolgens zijn de kansrijke alternatieven besproken per dijkzone en is er van elke bijeenkomst een digitaal verslag (digitale post-its) gemaakt. U kunt alles hier nog nalezen: 

Informatiebijeenkomsten - 2020

In september 2020 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij een toelichting is gegeven op het project; waarom we de Lekdijk stap voor stap gaan versterken, hoe we tot de scope zijn gekomen, wat we gaan doen in deze verkenningsfase en wat de planning is. Tijdens drie informatiebijeenkomsten is een presentatie gegeven en is er per bijeenkomst een verslag opgesteld:

Kennisgeving voornemen & kennisgeving participatie

In september 2020 is de Kennisgeving voornemen & Kennisgeving participatie gepubliceerd in de lokale h-a-h bladen langs het traject van SAFE en in het digitale Waterschapsblad(externe link). Dit was een eerste stap in het formele proces van de nieuwe Omgevingswet. 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

De NRD heeft in de periode van 22 februari t/m 6 april 2021 ter inzage gelegen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  

Boek ‘Dijken voor beginners’

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een boekje gemaakt, speciaal voor iedereen die te maken heeft of krijgt met een dijkversterking. Vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. Met dit boekje helpen we u op weg met de belangrijkste informatie over het versterken van een dijk.

Het boek is te downloaden of te bestellen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het omgevingsteam via: safe@wsrl.nl of telefonisch via 0344-227788.
Heeft u andere vragen of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u dit ook doorgeven via bovengenoemde contactgegevens.  

Veelgestelde vragen

SAFE staat voor Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen. Maar ook voor veilig. Van het traject Streefkerk tot en met Fort Everdingen voldoet 34 van de 40 kilometer niet aan de huidige veiligheidsnormen. Uiterlijk in 2050 moet het gehele dijktraject op orde zijn. We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via safe@wsrl.nl.

De dijk is hier nog niet zo lang geleden al versterkt. Waarom nu weer?

Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe landelijke veiligheidsnormen. Het Rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. De nieuwe wettelijke veiligheidsnorm is 1/10.000. Dit betekent dat de kans op een overstroming niet groter mag zijn dan 1 keer per 10.000 jaar. Als een dijktraject hoger scoort dan deze norm, dan voldoet het traject niet aan de wettelijke eis en is versterking nodig. Het project SAFE is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Komt er over 10 jaar weer een nieuwe norm?

De landelijke veiligheidsnormen die sinds 1 januari 2017 gelden zijn gemaakt voor de lange termijn: alle dijken die niet aan deze norm voldoen moeten in 2050 op orde zijn. Het is dus heel onwaarschijnlijk dat deze normen binnen een korte tijd worden herzien. Voor de goede orde: de vorige waterveiligheidsnormen zijn van eind jaren ’70.

Hoe vaak worden de dijken getoetst?

Alle rivierdijken in Nederland worden (minimaal) elke 12 jaar getoetst. Meer informatie over de beoordelingen van rivierdijken kunt u lezen in de folder van HWBP(externe link).

Wanneer weten jullie exact hoe de dijk hier versterkt gaat worden?

Globaal weten we hoe we de dijk versterken. Dat hebben we onderzocht en uitgewerkt in de Nota Voorkeursalternatief die in 2022 is vastgesteld. In de planuitwerkingsfase werken we het dijkontwerp in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden tot op detail uit. Hiervoor vinden er (aanvullende) gesprekken plaats en worden onderzoeken uitgevoerd, zoals bodemonderzoek. De gegevens uit onderzoeken worden gebruikt om het ontwerp verder te verfijnen en negatieve (milieu)effecten zo veel mogelijk te beperken. Het definitief ontwerp met bijbehorend Projectbesluit, milieueffectrapport en hoofdvergunningen komt vervolgens voor inspraak ter inzage . Het definitief ontwerp laat op perceelniveau zien hoe de dijkversterking eruit komt te zien. Dit wordt formeel vastgelegd in het Projectbesluit.

Wanneer start de uitvoering?

Naar verwachting start de uitvoering in 2027. Dit is na inspraakprocedures en nadat Gedeputeerde Staten het Projectplan heeft goedgekeurd. De werkzaamheden duren ongeveer tot 2029.

Is er nog inspraak mogelijk op het voorkeursalternatief (VKA)?

Nee, dat is niet meer mogelijk. De nota is in juli 2022 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland. Hierbij is rekening gehouden met de zienswijzen die toentertijd zijn ingediend.

Is er inspraak mogelijk op de planproducten (Milieueffectrapportage (MER) en het projectbesluit)?

Aan het einde van de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp van de dijkversterking vastgelegd in een Projectbesluit. Tezamen met de MER (deel 2) en hoofdvergunningen worden deze planproducten formeel ter inzage gelegd. Op deze planproducten kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Belanghebbenden worden tijdig op de hoogte gebracht van de ter inzagelegging.

Worden onderzoeken ook op particulier terrein uitgevoerd?

Als onderzoeken op particuliere gronden nodig zijn, dan worden direct betrokkenen altijd vooraf geïnformeerd.

Zijn andere overheden betrokken bij jullie plannen?

Ja. We hebben nauw contact met de gemeente Molenlanden en de gemeente Vijfheerenlanden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht, Rijkswaterstaat. Ook hebben we contact met natuurorganisaties en kabel- en leidingbeheerders. Al deze partijen zijn betrokken bij onze plannen.

Op welk moment wordt de aannemer betrokken in het ontwerpproces?

De aannemer wordt al vroeg in het ontwerpproces betrokken, zo kan de aannemer die het werk uiteindelijk zal gaan uitvoeren vroegtijdig meedenken over onder meer de technische aspecten. Ook kunnen de aannemer en de omgeving elkaar alvast leren kennen. De aannemer komt waarschijnlijk eind 2024 in beeld.

In welke volgorde vindt de uitvoering van dijkversterking plaats?

Daar valt op dit moment nog niets over te zeggen. Dat zal in nauw overleg met de aannemer en pas over enkele jaren worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat er gewerkt wordt in een logische volgorde en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Blijven de woningen en percelen tijdens de uitvoering bereikbaar? En zo ja, hoe?

We zullen altijd ons best doen om de bereikbaarheid optimaal te houden. Het is echter nog te vroeg om daar nu al concreet op in te gaan. We zullen dit te zijner tijd met de aannemer bespreken en komen er nog op terug.

Hoe schoon en veilig wordt de rijweg gehouden, ook tijdens de uitvoeringsperiode in de avond en de weekeinden? En ook voor fietsers?

Op dit moment is het nog te vroeg om hier concreet op in te gaan. Uitgangspunt is dat de overlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. En dat de (tijdelijke) situatie te allen tijde en voor elke verkeersdeelnemer veilig moet zijn. Ook in de weekenden en in nachtelijke uren.

Wordt de omgeving betrokken bij het voorkomen van schade?

We zorgen ervoor dat ruim voor de uitvoeringsfase, bewoners zorgvuldig geïnformeerd zijn over hoe we schade proberen te voorkomen. Maar ook wat we doen wanneer er schade ontstaat en hoe de afhandeling hiervan in zijn werk gaat.

Worden de bestaande woningen en objecten bouwkundig opgenomen, zodat de uitgangssituatie bij de start van werkzaamheden voor iedereen bekend is?

Ja. Alle panden binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden worden bouwkundig opgenomen. Een overzicht van welke panden dat zijn, wordt te zijner tijd met bewoners gedeeld.  De status van de woning wordt fotografisch vastgelegd en de rapportage hiervan wordt gedeeld met de eigenaar van het pand.

Als er toch schade ontstaat aan bijvoorbeeld woningen, hoe vindt de afhandeling dan plaats?

Begin januari 2023 is het vernieuwde schadebeleid van Waterschap Rivierenland bestuurlijk vastgesteld. Het schadebeleid geldt per direct voor nieuw te starten projecten en voor projecten die nog geen bindende afspraken over schadeafhandeling hebben gemaakt, zoals bij SAFE.

Het nieuwe beleid bestaat uit twee belangrijke kernpunten:

  1. Waterschap Rivierenland wil een betrouwbare en een ontvankelijke overheid zijn voor haar burgers. Als opdrachtgever van projecten zal Waterschap Rivierenland de verantwoordelijkheid voor een correcte afhandeling van schades op een actieve en transparante manier vervullen.
  2. Centraal staat dat we in samenspraak met de gedupeerde de schade onderzoeken en toe werken naar een oplossing. Om een duidelijke en samenhangende werkwijze te waarborgen organiseert het waterschap voor de gedupeerde één aanspreekpunt, zowel tijdens uitvoering van het project als daarna bij Waterschap Rivierenland. Deze schadecoördinator regisseert in overleg met de gedupeerde het proces van de schadeafwikkeling. Na afronding van het project is voor resterende schadedossiers de afwikkeling geborgd in de organisatie van het waterschap.

De uitwerking van dit beleid wordt per project vastgelegd in een schadeprotocol. Voor SAFE is dit in deze fase nog niet van toepassing. Dit gebeurt zodra de aannemer aan boord is. We verwachten dat in de loop van 2025 het schadeprotocol klaar is.

Zijn schaderapporten ook in te zien door bewoners?

Ja. De gedupeerde heeft toegang tot zijn/haar eigen schadedossier. We willen de procedure open en transparant houden.

De schade van de vorige dijkversterking is nog niet afgerond. Hoe zit het daarmee?

Heeft u vragen over de dijkversterking of de schadeafhandeling van het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KiS), dan kunt u contact opnemen via e-mail (info.kis@wsrl.nl) of telefoon (06-18902200).

Documenten