De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet worden versterkt om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Ga voor informatie over dijkversterking Tiel-Waardenburg naar het digitale bezoekerscentrum www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl of blijf op de hoogte via de BouwApp (te downloaden in de appstore).  

Achtergrond

Vanaf 2015 zijn we gestart met de planvoorbereiding voor dijkversterking Tiel-Waardenburg. Dit heeft geleid tot een dijkversterkingsplan dat in 2021 definitief is vastgesteld. Inmiddels zijn alle beroepsmogelijkheden doorlopen en is het plan onherroepelijk. Mocht u de plannen willen inzien, dan kan dat via de website van de provincie Gelderland. 

Planning

2022:

  • Grondverwerving en gesprekken met bewoners (zie brochure)
  • Formele procedure projectplan Waterwet, milieueffect­rapport, hoofdvergunningen en bestemmingsplannen
  • Voorbereidende werkzaamheden dijkversterking

2023-2026: Uitvoering dijkversterkingswerkzaamheden
2026: Dijk veilig en voldoet aan de norm

Boekje "Dijken voor beginners"

Het versterken van een dijk is ingewikkeld. Het boekje "Dijken voor beginners" kan u verder helpen.

Het staat vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Iedereen die met een dijkversterking te maken krijgt/heeft, kan het boek downloaden of te bestellen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze omgevingsmanagers.

telefoonnummer 06 12 57 08 06
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Ons projectkantoor is de bouwkeet van aannemerscombinatie Mekante Diek (Weiweg 2b in Varik).

 

Bovenstaande video is gemaakt in oktober 2019 op basis van het toenmalig concept dijkversterkingsplan. Inmiddels is het plan op onderdelen aangepast en definitief vastgesteld. 

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de vragen met antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

Waar meld ik mijn schade als gevolg van de dijkversterking?

U kunt uw schade melden door dit schadeformulier in te vullen. 

Het projectplan Waterwet is onherroepelijk. Vinden er nu helemaal geen gesprekken meer plaats tussen bewoners en het waterschap?

Het Waterschap blijft graag met u in gesprek. Ook nu het plan definitief vaststaat. Dus mocht u vragen hebben neemt u dan vooral contact met ons op. De contactgegevens vindt u op deze pagina.

Tijdens welke officiële momenten is er inspraak mogelijk?

Inmiddels is het projectplan Waterwet onherroepelijk vastgesteld en zijn er geen officiële inspraakmomenten meer. 

Wat is een projectplan Waterwet?

In het projectplan Waterwet beschrijven wij in detail de voorgenomen dijkversterking. Hierbij gaat het om de effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Het projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking. 

Eerst moest er ruimte voor de rivier gemaakt worden en nu gaat de dijk op sommige plekken weer naar de rivier toe. Hoe zit dat?

Binnen het landelijke programma Ruimte voor de Rivier is inderdaad ruimte voor de rivieren gemaakt. Ook bij het huidige waterveiligheidsprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, wil je bij het verbeteren van een dijk in de basis niet richting de rivier opschuiven. Maar soms ontkomen we er niet aan. Bijvoorbeeld doordat er niet voldoende ruimte is aan de binnenkant van de dijk. Als we de dijk richting de rivier brengen, kan er (afhankelijk van de locatie) een water opstuwend effect optreden. Waar dit gebeurt binnen dijkversterking Tiel-Waardenburg moeten we dat compenseren op een andere plek. Deze compensatie past niet overal binnen dijkversterking Tiel-Waardenburg, daarom doen we dat bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Daar krijgt de rivier op sommige plekken weer wat meer ruimte. Daarmee wordt opstuwing voor het gehele stuk rivier voorkomen.

Welke maatregelen zijn er om de dijk te versterken?

Kijk hiervoor op de pagina Waarom en hoe versterken we de dijken?

Wat houdt grondverwerving in?

Voor de dijkversterking kan het noodzakelijk zijn dat het waterschap percelen nodig heeft (gronden verwerft). Het waterschap kan hiervoor de grond aankopen, er zakelijk recht op vestigen  en/of de grond huren (tijdelijke ingebruikname). Op een perceel kunnen één vorm of combinaties van grondverwerving van toepassing zijn. Dit hangt af van de situatie. De afspraken leggen we met u vast in één overeenkomst. Lees de brochure En bekijk hier het schema van de stappen.  

Zorgen jullie ervoor dat ik geen last meer heb van kwelwater?

Nee, een dijkversterking heeft niet als doel om kweloverlast te verminderen. Het doel is wél dat de dijk hoog en sterk genoeg is om rivierwater tegen te houden. Nu en in de toekomst.

Als er water met zand onder de dijk door stroomt, spreken we van piping. Hierdoor verzwakt de dijk en dat willen we voorkomen. Daarom nemen we op een aantal locaties langs de dijk maatregelen tegen piping. Het kan zijn dat deze pipingmaatregelen, ook een gunstige uitwerking hebben op de kweloverlast. 

Bekijk hier een filmpje over piping.

,

.