Eigendommenbeleid Waterschap Rivierenland

Het bestuur van Waterschap Rivierenland stelde op 9 oktober 2023 de Nota Eigendommenbeleid vast. En op 16 januari 2024 de Regeling Uitvoering Eigendommenbeleid. Dat leidde tot een aantal wijzigingen: 

  • Het waterschap wil eigenaar zijn van de dijken, sloten, rioolwaterzuiveringen en wegen in het gebied om de taken goed te kunnen voeren. Nieuw is dat het waterschap de grond niet altijd meer koopt, maar een zakelijk recht (of gedoogplicht) vestigt. Met een levensduurkosten-analyse (LCC-analyse) wordt bepaald of het waterschap grond wel of niet koopt. In de regeling staat wat een levensduurkosten-analyse is. En hoe en wanneer het waterschap deze analyse gebruikt.
  • Wijzigingen door de invoering van de Omgevingswet met betrekking tot de Onteigeningswet en de Waterwet.
  • In het beleid staat hoe het waterschap handelt bij verkoop of verhuur/pacht van grond. Dit komt voort uit het Didam-arrest van de Hoge Raad. 

De regeling is in de vergadering van het College van dijkgraaf en heemraden op 27 februari 2024 opnieuw vastgesteld vanwege enkele tekstuele wijzigingen. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail grondzaken@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 91 13.

Veelgestelde vragen

Wat is de maximale looptijd van onze beheerovereenkomsten?

De maximale looptijd per overeenkomst:
- onderhoudsovereenkomst = 5 jaar
- bruikleenovereenkomst = 10 jaar
- huurovereenkomst = 10 jaar

Afhankelijk van aankomende dijkversterkingsprojecten, een openbare inschrijving of enig andere reden voor onze waterschapstaak is het mogelijk dat u een overeenkomst ontvangt waarbij een andere looptijd geldt zoals hierboven beschreven.
In het laatste jaar van uw overeenkomst gaan we bekijken of er omstandigheden zijn die leiden tot aanpassing van de nieuwe overeenkomst. In de meeste gevallen ontvangt u gewoon een nieuwe overeenkomst.

Waarom sluiten wij overeenkomsten af?

Volgens ons eigendommenbeleid dienen wij het behoud van onze eigendommen te borgen d.m.v. een beheerovereenkomst. Onze overeenkomsten moeten actueel blijven en voldoen aan juridische vereisten. Daarnaast wordt bij elke nieuwe overeenkomst een tekening bijgevoegd zodat voor alle partijen inzichtelijk is waar, met wie; en wat voor soort overeenkomst wij gesloten hebben.

Kan ik de grond kopen?

Afhankelijk van een aantal factoren is het mogelijk dat u grond van ons kunt kopen. Heeft u interesse in aankoop van onze grond, dan kunt u contact opnemen met het team Grondzaken, bij voorkeur via de mailbox van Grondzaken (grondzaken@wsrl.nl) onder vermelding van de locatie, kadastrale gegevens en uw contactgegevens.

Wanneer zijn behandelingskosten van toepassing?

Bij een aantal verzoeken voor een grondtransactie zijn in verband met de administratieve werkzaamheden behandelingskosten van toepassing, bijvoorbeeld in geval van:

  • Een verzoek tot aankoop van een overtollig perceel
  • Een verzoek tot medewerking voor de vestiging, wijziging of doorhaling van een zakelijk recht
  • De afgifte van een verleende (publiekrechtelijke) vergunning waardoor een (privaatrechtelijke) onroerend-goed transactie noodzakelijk is
  • Een verzoek tot erkenning van verjaring

De behandelingskosten bedragen € 500,- inclusief BTW. Nadat wij uw akkoordbevinding vernomen hebben sturen wij u een factuur en nemen wij het dossier verder in behandeling. De in rekening gebrachte behandelingskosten worden niet verrekend met een eventuele koopsom of andere financiële tegenprestatie.

Waarop zijn onze tarieven gebaseerd?

Onze tarieven zijn vastgesteld door onze gecertificeerde taxateurs volgens marktconforme tarieven binnen ons werkgebied.
Waterschap Rivierenland heeft per 1 januari 2019 de huurprijzen aangepast en daarbij aansluiting gezocht bij andere overheden in het beheersgebied. Op grond van de Wet Markt en Overheid is het waterschap namelijk verplicht als concurrerende overheidspartij te handelen. De tarieven zijn ook vergeleken met aanliggende waterschappen.
De tarieven kunt u raadplegen in de Vergoedingentabel grondgebruik 2021.

Wat te doen als ik ga verhuizen of de woning verkoop?

Indien u een beheerovereenkomst heeft en u bent voornemens om te verhuizen, dan ontvangen wij daarover graag een email van u. Indien de nieuwe bewoners van uw woning interesse hebben om de beheerovereenkomst over te nemen dan ontvangen wij graag tevens de NAW-gegevens van de nieuwe bewoners (na overleg met de nieuwe bewoners i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij nemen uw melding in behandeling en zullen contact opnemen met de nieuwe bewoners. U ontvangt tevens ter bevestiging een officiële opzeggingsbrief per post.

Hoe zeg ik mijn overeenkomst op en wat is mijn opzegtermijn?

U kunt uw overeenkomst opzeggen via ons e-mailadres grondzaken@wsrl.nl. Wij verzoeken u om het kenmerk van uw overeenkomst te vermelden in de e-mail. U ontvangt tevens per post een bevestiging d.m.v. een opzeggingsbrief. De opzegtermijn van onze overeenkomsten betreft één kalendermaand.

Openbaar of aan de openbaarheid onttrokken?

Indien de grond van het waterschap openbaar is dan betekent dit dat de grond voor iedereen vrij toegankelijk en niet afgeschermd is. Deze grond kan dan ook niet verjaren. Indien openbare grond door aanliggende bewoners in gebruik is hoeft daarvoor geen overeenkomst voor opgemaakt te worden.
Indien de grond van het waterschap aan de openbaarheid onttrokken is en afgeschermd met een afrastering, hek, heg of beplanting dan regelen wij het gebruik middels een overeenkomst.

Mogelijkheid om een adviesrapport over een waardering in te zien?

Een eventueel door een taxateur in opdracht van het waterschap uitgebracht advies over de waarde van een onroerende zaak en/of de hoogte van een schadeloosstelling, al dan niet met een door hem of haar opgesteld advies- of taxatierapport, betreft een vertrouwelijk advies. Het advies- of taxatierapport dat hiervoor mogelijkerwijs is opgemaakt betreft een intern document. Wij verstrekken geen inzage in een dergelijk rapport of een kopie van (delen van) een dergelijk rapport. 

Ik wil een openbaar gelegen dijkhelling aansluitend aan mijn eigen perceel maaien, mag dat?

Het beheer wordt twee keer per jaar door ons uitgevoerd met tractoren met groot materieel. Tussen begin juni tot half juli vind de eerste maaironde plaats en tussen begin september en half oktober de tweede maaironde, afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien gewenst mag u het stukje dijkhelling van het waterschap direct aansluitend aan uw perceel (tuin) vaker maaien. U ontvangt hiervoor geen vergoeding en mag het gras niet korter dan 5 centimeter afmaaien.

Heeft u een goed idee?

Vindt u een bijvoorbeeld bloemrijke dijk mooi of belangrijk? Of heeft u andere innovatieve ideeën met onze grond? Neem dan contact op met de betreffende dijkbeheerder in uw gebied of stuur een e-mail naar ons mailadres grondzaken@wsrl.nl. Wij gaan uw situatie bekijken en zullen de eventuele mogelijkheden naar u communiceren.

Heeft u gevonden wat u zocht?