Omgevingsloket Online(externe link)

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.

Wilt u erfverharding in de beschermingszone van een waterkering aanleggen? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Als u voldoet aan de voorwaarden van de algemene regel, kunt u volstaan met een melding. 

Indien dit niet het geval is, zult u een (water)vergunning moeten aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels 5.16: 'Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak' en 5.22: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen (op- en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones'.

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht. 
Aan het in behandeling nemen van een watervergunning zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving). 

Bijzonderheden

De waterkering moet te allen tijde zijn voorzien van een erosiebestendige deklaag. De meeste verhardingen op particuliere percelen zijn echter niet erosiebestendig. Door de aanleg van verhardingen te beperken tot de beschermingszone van de waterkering is het risico op verzwakte dijkbekleding uitgesloten. 
Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning.

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan volstaat een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap.

Voldoet u niet aan de criteria of voorwaarden?

Vraag dan een (water)vergunning aan. 

Omgevingsloket online

U moet uw aanvraag voor een (water)vergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online (OlO). (externe link)Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'. Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig? Dan kan via het loket een ‘geïntegreerde' aanvraag worden ingediend.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl ). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?