Wanneer de Omgevingswet ingaat moeten we als waterschap werken volgens deze nieuwe wet. Dit betekent bijvoorbeeld dat de regels over de fysieke leefomgeving in één document voor het hele gebied moet worden samengebracht. Op dit moment staan deze regels in de keur en de bijbehorende algemene regels. Als de Omgevingswet er is worden deze regels samengevoegd in de waterschapsverordening. De waterschapsverordening vervangt de huidige keur en de algemene regels

In de waterschapsverordening staan alle regels die bepalen, welke activiteiten, waar in ons gebied mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. De juridische teksten in de waterschapsverordening zijn via werkingsgebieden aan elkaar gekoppeld en worden, wanneer de wet ingaat, zichtbaar in het nieuwe landelijke loket: het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De omzetting van de regels heeft beleidsneutraal plaatsgevonden. Dit houdt in dat er inhoudelijk nauwelijks iets aan de regels is veranderd. Strijdigheden in de regels zijn verwijderd en waar mogelijk simpeler gemaakt. De rechten en plichten van burgers en bedrijven blijven vrijwel gelijk. In deze korte animatie laten we zien hoe het werkt:

 

Wat verandert er wel?

De huidige keur en algemene regels blijven er niet precies hetzelfde uitzien. In grote lijnen gaat het om de volgende wijzigingen:
•    Op dit moment zijn de verbodsbepalingen nog in de keur en de algemen regels apart te vinden. Deze regels zijn nu samengevoegd tot één verordening.
•    De waterschapsverordening heeft een andere opzet. De opbouw van de verordening is veranderd en de formulering van artikelen is aangepast. Dit is nodig om te voldoen aan de technische eisen van het nieuwe landelijke loket (Digitale Stelsel Omgevingswet), zodat de waterschapsverordening in dit online loket kan worden geraadpleegd. 
•    Als de Omgevingswet in werking treedt, verhuist een aantal regels van het Rijk naar de waterschappen. Dit wordt de bruidsschat genoemd. Deze regels gaan met name over lozingen op het oppervlaktewater en de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap neemt deze regels automatisch over in de waterschapsverordening. 
•    Onder de Omgevingswet gaan we werken met het 'ja, mits'-principe. Dit betekent dat activiteiten zijn toegestaan, mits er wordt voldaan aan de in de waterschapsverordening genoemde voorwaarden. De huidige keur en algemene regels van het waterschap zijn nog ingericht op basis van het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat activiteiten in principe niet werden toegestaan, tenzij hiervoor een vergunning met bijbehorende voorschriften werd verleend.
•    Daarnaast is voor gebieden waar in de toekomst specifieke ontwikkelingen gaan plaatsvinden een uitzondering gemaakt voor de toepassing van de waterschapsverordening. Deze gebieden zijn gereserveerd voor het verruimen, verleggen of wijzigen van waterstaatswerken. Zo wordt voorkomen dat initiatieven worden uitgevoerd die op een later moment, door de aanleg op wijziging van een waterstaatswerk, weer ongedaan moet worden gemaakt.
•    De regels in de waterschapsverordening gaan niet over projecten waarvoor het dagelijks bestuur een projectbesluit vaststelt, als bedoeld in artikel 5.44 Omgevingswet , of over activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van (onderdelen van) het watersysteem, de wegen of de afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

WATERSCHAPSVERORDENING(externe link)

Nieuw in de waterschapsverordening wordt de koppeling van de regels aan een digitale kaart

Deze kaart geeft aan waar en welke regels van de waterschapsverordening gelden. Deze regels op de kaart noemen we werkingsgebieden en het is de eerste keer dat we deze werkingsgebieden ter inzage leggen en vaststellen.

Werkingsgebieden

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt worden de werkingsgebieden gekoppeld aan de regels uit de verordening op een digitale kaart: het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zo kan een initiatiefnemer na het specificeren van de werkzaamheden en het opgeven van de locatie zien aan welke regels het initiatief moet voldoen. Dit stelt eisen aan de volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de werkingsgebieden. Om deze werkingsgebieden compleet te krijgen zijn alle kaarten geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Interactieve kaart met toelichting 

De werkingsgebieden zijn via een interactieve kaart beschikbaar. U kunt inzoomen naar een locatie of zoeken op adres of postcode.
 

KAART OP VOLLEDIG SCHERM(externe link)  

Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen

Onder de Omgevingswet mogen onderhouds- en strafbepalingen niet worden opgenomen in de waterschapsverordening. Deze regels staan nu nog wel in de keur. Om te voorkomen dat deze regels komen te vervallen, krijgen ze een plek in een aparte onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland. Ook deze regels zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

ONDERHOUDSVERORDENING(externe link)

Vraag stellen 

Heeft u na het bekijken van deze documenten een vraag? Stuur dan een mail naar omgevingswet@wsrl.nl. 

We hebben alle informatie over de Omgevingswet op een rij gezet.