OMGEVINGSLOKET

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels staan in de waterschapsverordening van Waterschap Rivierenland. De waterschapsverordening geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. De regels hiervoor vindt u in de waterschapsverordening.

Wilt u water lozen op een water? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Rivierenland? Voldoet u aan de regels van afdeling 3.21 van de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland? Dan hoeft u alleen een melding te doen. 

Voldoet u niet aan de regels in de waterschapsverordening? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit doet u in het Omgevingsloket. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de waterschapsverordening en de beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

WATERSCHAPSVERORDENING

Deze pagina gaat niet over het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak, zoals het nieuw aanleggen of uitbreiden van verhard oppervlak, waardoor er extra hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater (bijvoorbeeld bestrating, gebouwen, etc). Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak. 

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel. 

LEGESVERORDENING

Bijzonderheden

Waterberging

Het watersysteem is van groot belang voor de waterberging. Oppervlaktewaterlichamen moeten zodanig worden aangelegd dat ze zijn berekend op piekbelastingen als het hard regent. Een lozing op een oppervlaktewaterlichaam mag de waterbergingscapaciteit van dat oppervlaktewaterlichaam niet verminderen. Daarnaast is het van belang dat grote peilschommelingen worden voorkomen.

Doorstroming

Een oppervlaktewaterlichaam moet voldoende doorstromen om een bepaalde hoeveelheid te lozen water af te kunnen voeren. De aanwezigheid van dammen met duikers, bijvoorbeeld, kan hierop van invloed zijn en dat moet dan ook in de berekeningen, met betrekking tot de maximaal toelaatbare hoeveelheid te lozen water, worden meegenomen.

Stabiliteit van de oever

De hoeveelheid te lozen water op een oppervlaktewaterlichaam kan van geval tot geval enorm verschillen. Afhankelijk van de hoeveelheid te lozen water en de snelheid waarmee het water op het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd, kan de lozing schade aan het oppervlaktewaterlichaam veroorzaken. Waar een lozingspunt in het talud wordt aangebracht, zou aan de overliggende oever uitspoeling van grond kunnen plaatsvinden. Dit moet voorkomen worden. Daarom kan het waterschap hiervoor aanvullende eisen stellen.

Het is belangrijk dat het geloosde water van een zodanige kwaliteit is dat de lozing ervan geen schadelijke gevolgen heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater waarin wordt geloosd. Afhankelijk van de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het te lozen water, moet de aanvrager een melding doen of een vergunning aanvragen.

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan volstaat een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap.

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Vraag dan een vergunning aan. 

Omgevingsloket

U moet uw aanvraag om een vergunning of melding indienen via het Omgevingsloket. Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'.

OMGEVINGSLOKET

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Informatiefolder

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Waterschapsverordening. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Waterschapsverordening? Dan geldt de tekst van de Waterschapsverordening.

WATERSCHAPSVERORDENING

Heeft u gevonden wat u zocht?