Medio 2020 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Bloemers en een nieuw streefpeilbesluit voor de gebieden Citters I en II, Neerbosch en Malden. Het ontwerp-peilbesluit en -streefpeilenplan zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. Het inspraak ontwerp-peilbesluit Bloemers Waterschap Rivierenland en het inspraak ontwerp-streefpeilenplan Citters I, II, Neerbosch en Malden Waterschap Rivierenland met bijlagen zijn gepubliceerd in het waterschapsblad op overheid.nl en zijn daar te raadplegen. Het huidige peilbesluit kunt u onderaan deze pagina inzien.

Het gebied Bloemers

Het peilbesluitgebied Bloemers ligt in het oosten van het rivierengebied, in het Land van Maas en Waal. Het gebied wordt begrensd door de rivieren de Waal, het Maas/Waalkanaal in het oosten en in het westen door de A50 en de Nieuwe wetering richting Appeltern. Het zuiden van het gebied grenst aan de Overasseltsche Vennen en Wijchen (lijn Heumen, Wijchen en de A325). Het gebied is een typisch kleilandschap. Op de hoge delen langs de rivier (de oeverwallen) bevinden zich een aantal dorpskernen. De laaggelegen komgronden bestaan vooral uit grasland. Het totale oppervlak bedraagt 8.301 ha.

Het gebied heeft bij Appeltern een eigen gemaal waarmee we overtollig water afvoeren naar de Maas

De gebieden Citters I en II

De streefpeilbesluitgebieden Citters I en II liggen ten zuiden van Wijchen en het Overasseltsche Vennengebied en wateren af op de Maas bij Niftrik en Balgoij. De peilen in dit gebied worden vooral beïnvloed door de waterstanden van de Maas. Het grondgebruik is hoofdzakelijk grasland en bebouwing, in Citters II komt verspreid ook akkerbouw voor. De gebieden kenmerken zich door veel reliëf en het feit dat er geen water vanuit de Maas kan worden aangevoerd.  Dit is reden dat hier een streefpeilbesluit geldt. Het totale oppervlak van Citters I is 1.486 ha. Het totale oppervlak van Citters II is 2.044 ha.

De gebieden Neerbosch en Malden

De afwateringsgebieden Neerbosch en Malden liggen net ten oosten van het Maas-Waalkanaal. Beide gebieden bestaan uit één peilgebied en hebben een eigen gemaaltje dat water uitmaalt op het Maas-Waalkanaal. Malden is een smal en langgerekt gebied met grasland en bebouwd gebied, het heeft een oppervlakte van 182 ha. Neerbosch ligt in het bebouwd gebied van Nijmegen en heeft een oppervlakte van 97 ha.


Aanpak

De besluiten zijn opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime en volgens deze methode wordt berekend in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast de nieuwe waterpeilen staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Voor de gebieden met een streefpeilbesluit geldt dat de peilen in de zomer niet altijd zijn te realiseren omdat er geen aanvoer van water mogelijk is.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie en drinkwater). De externe klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen.

Ter inzage

Het ontwerp-peilbesluit Bloemers en het ontwerp-streefpeilenplan Citters zijn op 26 april 2022 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Beide ontwerpen met bijlagen zijn gepubliceerd in het waterschapsblad op overheid.nl en zijn daar te raadplegen. Ze hebben van dinsdag 3 mei tot en met maandag 13 juni ter inzage gelegen. 

Planning

Om voor het gebied een nieuw (streef)peilbesluit vast te stellen, doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Juli – september 2020

afgerond

Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluit

September 2020

afgerond

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyse

September 2020 – januari 2021

afgerond

Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluit

Februari 2021 - december 2021
 

afgerond

Vaststelling ontwerp-peilbesluit door dagelijks bestuur

26 april 2022

afgerond

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit

3 mei - 13 juni 2022

afgerond

Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuur

Peilbesluit Bloemers: 7 oktober 2022

Streefpeilenplan Citters: 23 augustus 2022

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de (streef)peilbesluiten Bloemers en Citters I en II, kunt u contact opnemen met Judith van Tol, e-mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 94 80.

Heeft u gevonden wat u zocht?