Het huidige peilbesluit Bloemers en het streefpeilbesluit Citters I en II zijn in 2011 vastgesteld.

Het gebied Bloemers

Het peilbesluitgebied Bloemers ligt in het oosten van het rivierengebied, in het Land van Maas en Waal. Het gebied wordt begrensd door de rivieren de Waal, het Maas/Waalkanaal in het oosten en in het westen door de A50 en de Nieuwe wetering richting Appeltern. Het zuiden van het gebied grenst aan de Overasseltsche Vennen en Wijchen (lijn Heumen, Wijchen en de A325). Het gebied is een typisch kleilandschap. Op de hoge delen langs de rivier (de oeverwallen) bevinden zich een aantal dorpskernen. De laaggelegen komgronden bestaan vooral uit grasland. Het gebied heeft bij Appeltern een eigen gemaal waarmee we overtollig water afvoeren naar de Maas (zie foto). Het totale oppervlak bedraagt 8.301 ha.

De gebieden Citters I en II

De streefpeilbesluitgebieden Citters I en II liggen ten zuiden van Wijchen en het Overasseltsche Vennengebied en wateren af op de Maas bij Niftrik en Balgoij. De peilen in dit gebied worden vooral beïnvloed door de waterstanden van de Maas. Het grondgebruik is hoofdzakelijk grasland en bebouwing, in Citters II komt verspreid ook akkerbouw voor. De gebieden kenmerken zich door veel reliëf en het feit dat er geen water vanuit de Maas kan worden aangevoerd.  Dit is reden dat hier een streefpeilbesluit geldt. Het totale oppervlak van Citters I is 1.486 ha. Het totale oppervlak van Citters II is 2.044 ha.

De gebieden Neerbosch en Malden

De afwateringsgebieden Neerbosch en Malden liggen net ten oosten van het Maas-Waalkanaal. Beide gebieden bestaan uit één peilgebied en hebben een eigen gemaaltje dat water uitmaalt op het Maas-Waalkanaal. Malden is een smal en langgerekt gebied met grasland en bebouwd gebied, het heeft een oppervlakte van 182 ha. Neerbosch ligt in het bebouwd gebied van Nijmegen en heeft een oppervlakte van 97 ha.

Aanpak

De besluiten zijn opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime en volgens deze methode wordt berekend in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast de nieuwe waterpeilen staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Voor de gebieden met een streefpeilbesluit geldt dat de peilen in de zomer niet altijd zijn te realiseren omdat er geen aanvoer van water mogelijk is.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie en drinkwater). De externe klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen.

(Streef)peilbesluit

De tekst van het (streef)peilbesluit van gebied Bloemers en de gebieden Citters I en II en de bijlagen vindt u hier. In de toelichting is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de (streef)peilbesluiten Bloemers en Citters I en II, kunt u contact opnemen met Jan van de Braak, e-mail j.vande.braak@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 92 08.

Heeft u gevonden wat u zocht?