Waterschap Rivierenland is op grond van de Waterwet, Waterschapswet, Waterstaatswet, Wet Milieubeheer, Keur Waterschap Rivierenland 2014, Waterverordening Waterschap Rivierenland, Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Binnenvaartpolitiereglement verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem in zijn beheergebied en het beheer van lokale wegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Tot deze wettelijke taak behoort ook de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen aan derden voor de aanleg, wijziging en/of het gebruik van het watersysteem en de genoemde wegen. Tot deze wettelijke taak behoort ook het behandelen van daartegen gemaakte bezwaren volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit kunnen bezwaren zijn van zowel vergunninghouder als derden. Voor het behandelen van uw bezwaar moeten wij persoonsgegevens verwerken. Tot de wettelijke taak behoort ook het verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als u geen of onvoldoende gegevens verstrekt kunnen wij uw bezwaar niet in behandeling nemen.

Verder publiceert Waterschap Rivierenland vergaderstukken ten behoeve van de vier commissievergaderingen (Watersysteem, Waterveiligheid, Waterketen en Middelen) en vergaderingen van het Algemeen Bestuur op haar website.

Welke persoonsgegevens verwerkt het waterschap

Bij een van de volgende opties vragen wij u om een aantal persoonsgegevens:

 • Indienen van bezwaar
 • Indienen van zienswijze
 • Verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Indienen van een klacht
 • Indienen van een schadeclaim
 • Aanvraag nadeelcompensatie

Deze gegevens worden gebruikt om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Wij vragen om de volgende gegevens:

 • Naam, correspondentieadres, woon- of vestigingsadres van de indiener, eventueel de gemachtigde
 • Contactgegevens als telefoonnummer en e-mailadres

De gegevens worden verstrekt aan de betreffende vakinhoudelijke afdelingen bij het bestreden besluit, leden en ambtelijke ondersteuning van de adviescommissie Awb, vergunningverleners en, indien nodig voor de beoordeling van de aanvraag of melding, aan andere ter zake deskundige vakspecialisten binnen het waterschap.

De gegevens uit het verzoek kunnen worden gedeeld met het bevoegd gezag in het betreffende werkgebied. Dit zijn Rijkswaterstaat, de provincies en aangrenzende waterschappen.

Bij brieven gericht aan het bestuur van burgers en instellingen die openbaar worden gemaakt via de website, wordt alleen de naam van de afzender vermeld.

Ingekomen brieven en petities die aan het algemeen bestuur zijn gezonden of overhandigd, komen op een lijst van ingekomen stukken waarin wordt aangegeven welke stukken door het bestuur zijn ontvangen met uitsluitend vermelding van de naam van de afzender en onder vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. De bestuurders kunnen kennisnemen van de volledige stukken via het interne digitale vergadersysteem.

Personen die tijdens een bestuursvergadering gebruik maakt van het spreekrecht, doet dat welbewust in het openbaar waarmee impliciet is aangegeven dat zij geen bezwaar hebben van publicatie van hun bijdrage op de website.

In het enkele geval dat het bestuur een besluit moet nemen over een individuele burger of dat persoonsgegevens zijn opgenomen in een (bijlage van een) bestuursvoorstel, worden de persoonsgegevens voor publicatie op de website geanonimiseerd en handtekeningen afgeplakt tenzij de betrokkene expliciet heeft aangegeven dat de persoonsgegevens openbaar gemaakt moeten worden.

Rechtmatigheid

Waterschap Rivierenland verwerkt deze gegevens op grond van hierboven beschreven wettelijke taak.

Wanneer een verzoek wordt gedaan tot Wet openbaarheid van bestuur (Wob), dan heeft Waterschap Rivierenland de verplichting om de persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van onze wettelijke taken.

Bij een verzoek tot schadevergoeding of nadeelcompensatie worden de persoonsgegevens van de indiener verwerkt vanwege de behandeling van zijn/haar verzoek tot schadevergoeding, de beoordeling van de schade, het uitvoeren van het verzoek tot schadevergoeding en/of totstandkoming van een overeenkomst.

Bij het indienen van een bezwaarschrift, klaagschrift of een zienswijze worden de persoonsgegevens van de indiener verwerkt in het kader van openbaar gezag en ten uitvoering van onze wettelijke taken op grond van Algemeen wet bestuursrecht.

Doelen van deze verwerkingen zijn:

Het waterschap verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

Bezwaar

 • Het identificeren van de verzoeker en beoordelen van het bezwaar ontvankelijkheid in bezwaar
 • Correspondentie voeren met de bezwaarde en/of de gemachtigde
 • Het uitbrengen van advies door de onafhankelijke commissie Awb (bij indienen bezwaar)
 • Het nemen van een besluit op bezwaar

Klacht

 • Het identificeren van de verzoeker en beoordelen van de klacht
 • Correspondentie voeren met de klager en/of de gemachtigde
 • Het uitbrengen van advies door de onafhankelijke commissie Awb (bij indienen klaagschrift)
 • Het nemen van een besluit op klacht

Verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 • Het identificeren van de verzoeker en beoordelen van het wettelijke verzoek
 • Correspondentie voeren met de verzoeker en eventueel de gemachtigde
 • Het uitbrengen van advies door de onafhankelijke commissie Awb (bij indienen bezwaar)
 • Het nemen van een besluit op bezwaar

Nadeelcompensatie, schadeclaim, zienswijze of klacht

 • Het identificeren van de verzoeker en beoordelen van het verzoek
 • Correspondentie voeren met de verzoeker, eventueel de gemachtigde en/of betrokken partijen
 • Uitvoeren van een overeenkomst in het kader van schadevergoeding

Bewaartermijn

Bezwaar: 3 jaar na afhandeling

Zienswijze: bewaren op grond van de selectielijst waterschappen

Klacht: 5 jaar na afhandeling

Nadeelcompensatie of schadevergoeding: 10 jaar na afhandeling

Verzoek in het kader van Wet openbaar bestuur: 5 jaar na afhandeling  

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. U mag ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. U mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op uw verzoek gegevens overdragen aan een door u aan te geven derde. Een verzoek om inzage, correctie of wissen, beperking, overdracht of een bezwaar kunt u sturen aan privacy@wsrl.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Per e-mail bereikbaar op info@wsrl.nl.

De Functionaris voor Gegevensbescherming van Waterschap Rivierenland kunt u bereiken op het e-mailadres privacy@wsrl.nl.

Indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.