Waterschap Rivierenland is op grond van de Waterwet, Waterschapswet, Waterstaatswet, Wet Milieubeheer, Keur Waterschap Rivierenland 2014, Waterverordening Waterschap Rivierenland, Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Binnenvaartpolitiereglement verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem in zijn beheergebied en het beheer van lokale wegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Tot deze wettelijke taak behoort ook de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen aan derden voor de aanleg, wijziging en/of het gebruik van het watersysteem en de genoemde wegen. De genoemde wetten verplichten u tot het doen van een melding of aanvragen van een vergunning voor de aanleg, wijziging en/of het gebruik van het watersysteem en de genoemde wegen. Voor het behandelen van uw aanvraag of melding moeten wij persoonsgegevens verwerken. Als u geen of onvoldoende gegevens verstrekt kunnen wij uw aanvraag of melding niet in behandeling nemen.

Welke persoonsgegevens verwerkt het waterschap

Bij het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vergunningaanvraag in behandeling te kunnen nemen. Wij vragen om de volgende gegevens:

  • Naam, correspondentieadres, woon- of vestigingsadres van de aanvrager en gemachtigde
  • Contactgegevens als telefoonnummer en e-mailadres
  • Bij meldingen of aanvragen van particulieren: burgerservicenummer
  • Bij meldingen of aanvragen van bedrijven: registratienummer handelsregister
  • Kadastrale gegevens en/of adres van de locatie waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

De gegevens worden verstrekt aan de vergunningverleners en, indien nodig voor de beoordeling van de aanvraag of melding, aan andere ter zake deskundige vakspecialisten binnen het waterschap.

De gegevens uit de melding en de vergunning kunnen worden gedeeld met het bevoegd gezag in het betreffende werkgebied. Dit zijn Rijkswaterstaat, de provincies en aangrenzende waterschappen.

Rechtmatigheid

Waterschap Rivierenland verwerkt deze gegevens op grond van hierboven beschreven wettelijke taak.

Doelen van deze verwerkingen zijn:

Het waterschap verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

  • Het identificeren van de melder, aanvrager en de gemachtigde
  • Het beoordelen van de vergunningaanvraag
  • Correspondentie voeren met de aanvrager en de gemachtigde
  • Het verlenen van de vergunning

Bewaartermijn

De gegevens van de vergunningaanvraag worden gedurende 10 jaar bewaard. Gegevens betreffende meldingen worden 7 jaar bewaard. De vergunning bewaren wij permanent.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. U mag ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. U mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op uw verzoek gegevens overdragen aan een door u aan te geven derde. Een verzoek om inzage, correctie of wissing, beperking, overdracht of een bezwaar kunt u sturen aan privacy@wsrl.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Per e-mail bereikbaar op info@wsrl.nl.

De Functionaris voor Gegevensverwerking van Waterschap Rivierenland kunt u bereiken op het e-mailadres privacy@wsrl.nl.

Indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie ook: Privacystatement Waterschap Rivierenland

Heeft u gevonden wat u zocht?