Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken. Ons werk raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgen wij voor een optimale uitvoering van onze taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen. In sommige gemeenten zorgen we ook voor de wegen. Voor het uitvoeren van onze taken kan het noodzakelijk zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat we u willen informeren over een project in uw omgeving of omdat we werkzaamheden op of nabij uw perceel moeten uitvoeren.

Waterschap Rivierenland is op grond van de Waterwet, Waterschapswet, Waterstaatswet, Wet Milieubeheer, Keur Waterschap Rivierenland 2014, Waterverordening Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van water en wegen in zijn beheergebied. Genoemde wetten zijn de grondslag voor het verbeteren en versterken van dijken, het bouwen en onderhouden van waterwerken en wegen, het (controleren op het) onderhouden van de watergangen, het regelen van het waterpeil, het zuiveren van het afvalwater en het bestrijden van muskusratten.

Voor het uitvoeren van onze taken kan het noodzakelijk zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat we u willen informeren over een project in uw omgeving of omdat we werkzaamheden op of nabij uw perceel moeten uitvoeren.

Welke persoonsgegevens verwerkt het waterschap

Om contact met u te kunnen leggen en onderhouden verwerkt Waterschap Rivierenland uw contactgegevens. Dat kunnen zijn uw adresgegevens, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Via onder meer het kadaster en de basisregistratie personen inventariseren wij wie we moeten benaderen bij werkzaamheden.

Van alle ingelanden, gemeenten, provincies, adviesbureau en aannemers betrokken bij de projecten worden contactgegevens binnen het Waterschap Rivierenland opgeslagen.

Zoals hiervoor beschreven worden onderstaande gegevens gebuikt:

  • Naam, correspondentieadres, woon- of vestigingsadres van de bewoner.
  • Contactgegevens als telefoonnummer en e-mailadres.

Enkele van deze gegevens kunnen verstrekt worden aan derden. Bijvoorbeeld als aannemers werk voor ons uitvoeren of (advies)bureaus tekeningen maken in opdracht van het waterschap waar NAW gegevens aan worden toegevoegd.

Daarnaast worden gegevens binnen het waterschap gedeeld met de afdeling omgeving en communicatie ten behoeve van gesprekken die hebben plaats gevonden tussen bewoner en omgevingsmanager en/of gebiedscoördinator en/of accountmanager.

Rechtmatigheid

Waterschap Rivierenland verwerkt deze gegevens voor de hiervoor beschreven doelen.

De verwerking is noodzakelijk voor de invulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Doelen van deze verwerkingen zijn:

Het waterschap verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

  • Het identificeren van de bewoner of gemachtigde eigenaar
  • Het aanschrijven van de bewoner(s) en/of eigenaren
  • Onderhouden van zakelijke correspondentie met de bewoner en/of eigenaren

Bewaartermijn

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Voor sommige gegevens geldt dat we deze op grond van de Archiefwet permanent moeten bewaren, bijvoorbeeld omdat we hiermee onze besluitvorming moeten kunnen verantwoorden. Andere gegevens hebben we niet meer nodig na afronding van een project. Indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het project en niet meer nodig zijn voor het doel van het archief worden de gegevens vernietigd.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. U mag ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. U mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op uw verzoek gegevens overdragen aan een door u aan te geven derde. Een verzoek om inzage, correctie of wissing, beperking, overdracht of een bezwaar kunt u sturen aan privacy@wsrl.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Per e-mail bereikbaar op info@wsrl.nl.

De functionaris voor gegevensbescherming van Waterschap Rivierenland kunt u bereiken op het e-mailadres privacy@wsrl.nl.

Indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de functionaris voor gegevensbescherming, via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.