Welke persoonsgegevens verwerkt het waterschap

De camera’s maken herkenbare beelden van betrokkenen die het object betreden. Daarnaast registreren de camera’s kentekens van vrachtwagens bij slibdepots en kenmerken (namen, registratienummers) van snelle motorboten, jachten en vrachtschepen op vaarwegen. Er wordt geen gebruik gemaakt van geavanceerde software voor de verwerking van de beelden.

Rechtmatigheid

De verwerking van persoonsgegevens middels cameratoezicht vindt plaats op grond van een gerechtvaardigd belang van waterschap Rivierenland.

WSRL dient haar bezittingen te beveiligen tegen onrechtmatige betreding. De risico-analyse in het kader van de baseline informatiebeveiliging overheden (BIO) wijst uit dat de risico’s op ongewenste toegang tot objecten maatregelen noodzakelijk maken. Ongewenste betreding kan uitmonden in diefstal of vernieling van eigendommen, het verstoren van de werking van installaties of onrechtmatige toegang tot (persoons-)gegevens. Cameratoezicht is één van de te nemen maatregelen tegen deze risico’s.

Cameratoezicht betekent dat personen die een locatie bezoeken kunnen worden geïdentificeerd. Hiermee wordt hun verblijfplaats op een bepaald moment bekend. Dit vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Het belang van WSRL, namelijk het beveiligen van haar eigendommen en processen, wordt door WSRL zwaarder gewogen dan het recht op privacy van de betrokkene. De risico-analyse in het kader van de BIO wijst uit dat beveiliging van objecten noodzakelijk is. De inbreuk op de privacy moet als gering worden beoordeeld omdat de betrokkene zich doorgaans beroepsmatig op de locatie bevindt en daar verwacht mag worden. Daarnaast kan een bezoeker redelijkerwijs verwachten dat een organisatie haar objecten beveiligt. Cameratoezicht op eigen terrein is een algemeen toegepast en maatschappelijk geaccepteerd beveiligingsmiddel.

Doelen van de verwerking

Doelen van deze verwerkingen zijn:

  • Het bewaken van eigendommen en objecten tegen ongewenste betreding, vernieling of diefstal
  • Het registeren van personen en voertuigen die toegang hebben gehad tot de locaties
  • De handhaving van de milieuwetgeving in het kader van toezicht
  • De handhaving van de scheepvaartwet

Bewaartermijn

De camerabeelden worden gedurende maximaal 4 weken bewaard.

In geval van incidenten worden de beelden toegevoegd aan het proces verbaal en mogelijk verstrekt aan de politie of het bevoegd gezag voor opsporingsdoeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. U mag ons ook op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen. U mag ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Dit bezwaar moet gemotiveerd zijn en zal worden beoordeeld en gewogen tegen het belang van het waterschap. Een verzoek om inzage, correctie of wissing, of een bezwaar kunt u sturen aan privacy@wsrl.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Per e-mail bereikbaar op info@wsrl.nl.

De Functionaris voor de Gegevensverwerking kunt u bereiken op het e-mailadres privacy@wsrl.nl.

Indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.