Bij Waterschap Rivierenland werken buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Boa’s mogen taken van de politie uitvoeren, zoals het opsporen van verschillende strafbare feiten. Alle omgevingsvergunningen en alle algemene regels over wateractiviteiten kunnen we controleren met het strafrecht. Dat geldt voor de regels van het rijk en voor de regels die in de Waterschapsverordening staan.

Gebruikt een boa persoonsgegevens voor zijn politiewerk? Dan valt deze verwerking niet onder de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De boa moet zich dan houden aan de regels van de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens voor boa’s (Bpg boa). Dat is bijvoorbeeld het geval als een boa een strafrechtelijk proces verbaal opmaakt. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe het waterschap met de verwerking van politiegegevens omgaat.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Via e-mail bereikbaar op info@wsrl.nl.

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk zelfstandig. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. De Functionaris Gegevensbescherming van Waterschap Rivierenland kunt u bereiken op het e-mailadres privacy@wsrl.nl

Politiegegevens verwerken

Politiegegevens zijn persoonsgegevens die worden verwerkt speciaal voor de politietaak. Met “verwerken” bedoelen we alle handelingen die je kunt doen met gegevens. Zoals verzamelen, aanpassen, inzien, verwijderen, bewaren en doorgeven.

Het waterschap mag jouw politiegegevens niet zomaar gebruiken. Eerst moet de boa beoordelen of het wel echt noodzakelijk is om de politiegegevens te verzamelen. Hij moet zich afvragen of het ook met minder gegevens kan. Of dat hij zijn doel op een andere manier kan bereiken zonder het verzamelen van persoonsgegevens.

Grondslag (basis) en doelen

Wat onze boa’s mogen, staat in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Unie van Waterschappen 2019. Het waterschap mag politiegegevens alleen gebruiken als deze onder een basis valt die in de Wpg staat. Boa’s mogen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen die zijn genoemd in de artikelen 8, 9 en 13 van de Wpg. Valt het gebruik onder een van deze redenen of doelen? Dan mogen ze de gegevens gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens gebeurt bijvoorbeeld als een boa een proces-verbaal maakt. In zo’n proces-verbaal staan bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats van een verdachte en toegevoegde bewijsmiddelen. Zoals een foto van de plaats. Ook vindt gebruik van gegevens bijvoorbeeld plaats als we een zaak strafrechtelijk in beslag nemen. Als we persoonsgegevens opslaan in het archief en bij een verzoek om inzage.

Bij het waterschap is de meest gebruikte basis: het gebruik is nodig voor de uitvoering van de dagelijkse taak van de politie. Denk daarbij aan het opsporen van overtredingen van de Waterschapsverordening, de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen en overtredingen van milieuregels. Een andere basis is het gebruik van politiegegevens voor speciaal onderzoek.

We gebruiken persoonsgegevens op basis van de Wpg alleen als dat nodig is. Vooral om onze wettelijke opsporingstaken uit te kunnen voeren maar ook om met u te kunnen praten en schrijven.

Toegang tot politiegegevens en delen of doorgeven van politiegegevens 

Op basis van de Wpg mogen en moeten we soms politiegegevens doorgeven aan andere boa’s of medewerkers van de politie. Zij hebben deze gegevens nodig voor hun werk. Op grond van de artikelen 16 tot en met 24 van de Wpg verstrekken we gegevens aan de daar genoemde instanties.

Daarbij kunt u denken aan het Openbaar Ministerie. Ook mogen we persoonsgegevens die de boa’s van Waterschap Rivierenland gebruiken, volgens artikel 18 Wpg delen met bestuursrechtelijke toezichthouders bij Waterschap Rivierenland. Daarbij controleren we de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens aan de regels van de Wpg.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte. Behalve als we dat moeten doen op basis van de wet.

Rechtmatigheid

Waterschap Rivierenland gebruikt deze gegevens om de wettelijke taak uit te voeren die hierboven wordt genoemd.

Bewaren van gegevens 

We gebruiken persoonsgegevens niet langer dan nodig is en mag voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. De Wpg geeft regels voor het bewaren van politiegegevens. Daarbij maken we verschil tussen het “verwijderen” en “vernietigen” van gegevens:

Verwijderen

Politiegegevens die we gebruiken voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak verwijderen we na vijf jaar. Politiegegevens die we gebruiken voor een speciaal onderzoek verwijderen we een half jaar nadat we het doel van de gebruik hebben gehaald.

Vernietigen

Na verwijdering van de gegevens bewaren wij de gegevens nog vijf jaar in ons archief. Daarna vernietigen we de gegevens. Vernietigen is een definitieve actie. De gegevens zijn niet meer terug te halen.

Gaan de gegevens over cultureel erfgoed of zijn ze belangrijk voor historisch onderzoek?  Dan vernietigen we de gegevens niet. We brengende gegevens dan naar een archiefbewaarplaats.

Uw rechten 

De Wpg geeft u een aantal rechten wanneer het waterschap uw politiegegevens gebruikt. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt vragen welke gegevens het waterschap van u heeft. Waarvoor gebruikt het waterschap uw gegevens. En hoelang bewaren we ze. Zijn uw gegevens niet juist of niet noodzakelijk? Dan kunt u om aanpassing of verwijdering vragen. In dat geval beoordelen wij welke gegevens we kunnen verwijderen. Een verzoek om uw gegevens in te zien, of een verzoek om verbetering of wissing, beperking, overdracht of een bezwaar kunt u sturen aan privacy@wsrl.nl.

Soms kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. Bijvoorbeeld als het verstrekken van de persoonsgegevens nadelige gevolgen heeft voor het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten. De Wpg bepaalt wanneer we niet aan uw verzoek hoeven te voldoen.

Indienen van een klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken? Dan vinden we het prettig als u ons dat laat weten. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@wsrl.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

We vinden de beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Daarom gebruiken we autorisaties en fysieke beveiliging.

Alleen medewerkers die dat mogen en die voor hun functie bij het waterschap de politiegegevens nodig hebben, krijgen toegang tot deze persoonsgegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien of gebruiken die nodig zijn voor hun werk. Een autorisatiebesluit legt vast over welke personen dit gaat. Wat het onderwerp en de duur is van de verwerking. De aard en het doel van de verwerking. En welke persoonsgegevens we voor dat doel (moeten) verwerken.

Het waterschap schakelt soms andere bedrijven en organisaties in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze gebruiken soms ook politiegegevens namens het waterschap. Een verwerker mag niet zelf bepalen waarvoor hij de politiegegevens gebruikt. Ook mag hij de gegevens niet doorgeven als het waterschap daar geen opdracht voor geeft. Het waterschap heeft afspraken gemaakt met deze bedrijven en organisaties over het gebruik van de politiegegevens.

Wij maken gebruik van nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie. Daaronder vallen ook persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Het gaat dan om goede maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verboden gebruik, tegen verlies, vernietiging of beschadiging.