De Rekenkamer van het waterschap ondersteunt het Algemeen Bestuur van het waterschap in de uitvoering van zijn taken. De Rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van het waterschap en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst. 

Leren en verbeteren

De belangrijkste vragen daarbij hebben betrekking op:

  1. doeltreffendheid: zijn de doelstellingen en beoogde effecten gerealiseerd?
  2. doelmatigheid: zijn de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen?
  3. rechtmatigheid: heeft het hoogheemraadschap conform geldende wet- en regelgeving gehandeld?

De onderzoeken, adviezen en aanbevelingen van de Rekenkamer staan in het teken van leren en verbeteren.

Onafhankelijk

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De commissie heeft daarmee een onafhankelijke positie binnen het waterschap. Zij valt dus niet onder het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur en wordt daar ook niet door aangestuurd.

Onderzoeksprotocol

De Rekenkamer bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken, onafhankelijk van het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur. De Rekenkamer voert jaarlijks één groot en één klein onderzoek uit. Hoe deze onderzoeken worden uitgevoerd, is vastgelegd in het onderzoeksprotocol.

Verbeteren kwaliteit

De Rekenkamer kan en mag alle aspecten van het waterschapsbeleid en de uitvoering daarvan onder de loep nemen. Het Algemeen Bestuur gebruikt de resultaten van de onderzoeken voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, van het college en van zijn eigen functioneren.

Samenstelling

De Rekenkamer van het Waterschap Rivierenland bestaat uit 3 leden: (Han Looijen (voorzitter), Bart van der Helm en Edo Gies (leden). Daarnaast zijn Nanette Reitsma en Jos Vermeulen vanuit het Algemeen Bestuur van WSRL toegevoegd als adviseurs.

Op de foto van links naar rechts: Edo Gies (lid), Bart van der Helm (lid), Koos Kappert (secretaris) en Han Looijen (voorzitter).
Op de foto van links naar rechts: Edo Gies (lid), Bart van der Helm (lid), Koos Kappert (secretaris) en Han Looijen (voorzitter).

Verordening

In de verordening staat omschreven onder welke voorwaarden en condities de Rekenkamer werkt.

Verordening voor de Rekenkamer

Suggesties voor onderzoek?

Natuurlijk heeft de Rekenkamer haar eigen ideeën over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Maar de commissie wil ook rekening houden met suggesties van het Algemeen Bestuur, belangengroeperingen en inwoners. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de Rekenkamer alle suggesties aan de hand van vooraf opgestelde criteria zoals die zijn vastgelegd in het onderzoeksprotocol.

Toegankelijkheid

Niet alle PDF-bestanden die toegankelijk moeten zijn, voldoen al helemaal aan de toegankelijkheidseisen. Loopt u tegen een probleem qua toegankelijkheid aan? Neem dan contact op via info@wsrl.nl.

Contact

Wilt u een suggestie aandragen voor een te onderzoeken onderwerp of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de secretaris van de rekenkamer, de heer Koos Kappert. Dit kan via e-mail (jkappert@chello.nl), telefonisch (06-27528191) of de post: Postbus 599  4000 AN Tiel.

Heeft u gevonden wat u zocht?