Aanvraagformulieren

Beschrijving

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) zijn Nederlandse verkeersregels en verkeerstekens geregeld. Voor een aantal van deze borden kan ontheffing worden aangevraagd bij de wegbeheerder.

Waterschap Rivierenland is beheerder van de wegen gelegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met uitzondering van de provinciale wegen en rijkswegen. Ook heeft het waterschap de bevoegdheid van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden overgedragen gekregen om ontheffingen te verlenen voor het berijden van 15-tonswegen binnen de bebouwde kom. Het waterschap hanteert voor de wegen binnen de bebouwde kom hetzelfde beleid als voor de wegen buiten de bebouwde kom. Het waterschap kan ontheffing verlenen voor het berijden van:

  • wegen gesloten voor alle (gemotoriseerd) verkeer.
  • wegen gesloten voor vrachtauto's.
  • wegen gesloten voor verkeer zwaarder dan 15 ton.
  • fietspaden.
  • voetpaden.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Deze zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving). Aan het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging of derden-ontheffing zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden

Verzoeken om ontheffing worden getoetst aan het  “Ontheffingenbeleid ten aanzien van verkeersmaatregelen”. De aanvrager moet de noodzakelijkheid aantonen. Een kortere route of besparing van tijd of kosten zijn in den regel geen redenen om ontheffing te kunnen verlenen.

Ontheffingen kunnen worden afgegeven tot een maximum van 30 ton, ongeacht het maximale laadvermogen van het voertuig.

Aanpak

Een verkeersontheffing vraagt u aan met het Aanvraagformulier RVV.

Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en met de bijbehorende bijlagen opsturen naar: Waterschap Rivierenland, ter attentie van Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw aanvraag ook digitaal indienen via e-mail: vergunningen@wsrl.nl.

Indien u al een geldige RVV-ontheffing heeft, kunt u door middel van het meldingsformulier kentekens laten vervangen of verwijderen. Hiervoor moet u gebruik maken van het wijzigingsformulier RVV. U moet het formulier volledig invullen, ondertekenen en digitaal indienen via e-mail: vergunningen@wsrl.nl. Als u het aantal kentekens wilt uitbreiden, moet u een nieuwe aanvraag indienen.
In sommige gevallen is het mogelijk om (eenmalig) een derde, bijvoorbeeld een bezoeker of leverancier, gebruik te laten maken van uw ontheffing. Dit moet u bij uw ontheffingsaanvraag aangeven en motiveren. Indien wij hiermee instemmen, nemen wij extra voorschriften op in de ontheffing.

Regelgeving

Overige informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?