We willen de burgers en bedrijven in ons beheergebied graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van besluiten. We luisteren naar uw ideeën en argumenten. Dat kan bijvoorbeeld via burgerparticipatie en via het spreekrecht.

Wat is het verschil?

Participatie

Tijdens het maken van plannen of beleid. U denkt of praat dan in een vroeg stadium mee over de plannen of helpt zelf actief mee met het maken van de plannen. Afhankelijk van het onderwerp wordt een vorm gekozen, zoals een dijkeXperience, overleg in een klankbordgroep, dijkateliers, inloopavonden, keukentafelgesprekken enzovoorts. Alles over participatie en het waterschap vindt u hier.

Spreekrecht

Nadat het (beleids)plan met de afgesproken vorm van participatie is afgerond, begint de democratische procedure voor besluitvorming. Het plan of het nieuwe beleid wordt eerst in een bestuurlijke commissie besproken. Daarna neemt het Algemeen Bestuur een besluit. Tijdens de democratische procedure kunt u uw mening laten horen door middel van mogelijkheden om te spreken.

Het is belangrijk om goed te weten op welk moment u gebruik maakt van uw spreekrecht. De meeste onderwerpen worden in twee ronden behandeld.

 • Ronde 1
  Bij de eerste ronde, de commissievergadering, wordt het onderwerp inhoudelijk behandeld. Als u spreekt tijdens een commissievergadering zal uw visie worden meegenomen in de inhoudelijke behandeling van het agendapunt. Na de inhoudelijke behandeling hebben het college en de fracties de tijd om zich te beraden op de inhoud om het oordeel over het te nemen besluit te vormen.
   
 • Ronde 2
  Bij de tweede ronde, de Algemeen Bestuursvergadering, wordt er besloten over het agendapunt. Als u spreekt tijdens de Algemeen Bestuursvergadering, zal uw visie worden afgewogen tegen het complete besluit met alle onderdelen die het agendapunt omvat. Uw particuliere belang zal dan afgewogen worden tegen het algemeen belang.

Contact

U heeft altijd het recht om uw mening te laten horen. Maar wilt u weten wanneer uw inbreng het best tot haar recht komt? Neem dan contact op met de bestuursadviseurs via bestuursadviseurs@wsrl.nl.

Tips voor inspraak

Voor het inspreken hebben we nog een paar tips.

 • De spreektijd van 5 minuten is kort en zo voorbij. Zet wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje tijdens uw inspraak. Zorg ervoor dat u een afsluitende zin klaar heeft om uw betoog voor uw gevoel goed te kunnen beëindigen. Wij adviseren u voor 5 minuten inspreken niet meer dan 650 woorden te gebruiken. Dat is ongeveer één A4-tje.
 • Omdat uw spreektijd door de voorzitter bij aanmelding van meer dan 3 insprekers ingekort kan worden, kunt u er het best voor kiezen om uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw betoog te geven.
 • Wilt u informatie ter beschikking stellen van het bestuur? U kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar bestuursadviseurs@wsrl.nl.
  Deze worden dan bij de agenda/ver­gaderstukken geplaatst. Tijdens de vergadering kunt u geen 'informatie' uitdelen.
 • Vermeld duidelijk uw naam, (mail)adres en telefoonnummer, zodat u te bereiken bent.
 • Als u wilt dat de bestuursleden zelf komen kijken naar het onderwerp dat u hebt aangekaart, vergeet dan niet om ze uit te nodigen.