Streefpeilen vastgesteld

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 15 juni 2012 ingestemd met de herziening van het streefpeilbesluit Over-Betuwe. Het gaat hier om de streefpeilen in sloten en andere watergangen in het oostelijk deel van het rivierengebied tussen de Nederrijn, het Pannerdensch kanaal en de Waal tot en met Zetten en Dodewaard. In het besluit staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren.

Samen met de omgeving

Tijdens de voorbereiding is er intensief overleg geweest met belanghebbenden. De voorgestelde streefpeilen zijn hiermee zoveel mogelijk afgestemd op de functies natuur, landbouw, bebouwing, etc. In de meeste gevallen was dit al het geval. De daadwerkelijke peilaanpassingen beperken zich met name tot een aantal peilgebieden waarin zich autonome ontwikkelingen hebben voorgedaan; dit betreft onder andere de stedelijke uitbreidingen rondom Arnhem, Elst, de Waalsprong en Park Lingezegen. Met de voorgestelde wijzigingen verbeteren de omstandigheden voor waterbeheer, landbouw, natuur en bebouwing in het gebied.

De nieuw vastgestelde streefpeilen zijn vanaf 5 juli 2012 van kracht. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het streefpeilbesluit Over-Betuwe kunt u contact opnemen met Jan van de Braak, e-mail j.vande.braak@wsrl.nl  of telefoon (0344) 64 92 08.

Huidig streefpeilbesluit

Het streefpeilbesluit Over-Betuwe is geldig tot 2022.