Streefpeilenplan Over-Betuwe

Eind 2023 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw streefpeilenplan voor het gebied Over-Betuwe. De verwachting is dat eind 2024 het nieuwe plan wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Over-Betuwe. Het deelgebied Over-Betuwe is gelegen in het zuiden van de provincie Gelderland. De noord- en zuidzijde van het gebied worden begrensd door respectievelijk de rivieren Nederrijn en Waal. De oostzijde van het gebied wordt begrensd door het Pannerdensch Kanaal. De westzijde van het gebied ligt ter hoogte van het aftakkingskanaal, welke de Linge met de Nederrijn verbindt, bij Zetten. Het gebied heeft een oppervlak van circa 17.311 hectare. In het gebied liggen de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen. De grotere woonkernen in deze gemeenten, binnen het gebied van Over-Betuwe, zijn Arnhem-Zuid, Elst, Heteren, Dodewaard, Lent (Nijmegen-Noord), Bemmel, Gendt en Huissen. Het gebied wordt in noord-zuidrichting doorkruist door de A325 en de A50. In de oost-westrichting wordt het gebied doorkruist door de A15 en de Betuwelijn. De Linge vormt de centrale wateras door de Over-Betuwe.

  Wat is het verschil tussen een peilbesluit en een streefpeilenplan?

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen peilbesluiten en streefpeilenplannen. In de Waterverordening van provincie Gelderland zijn gebieden aangegeven die peilbesluit plichtig zijn. In de verplichte peilbesluitgebieden is de handhaving van peilen onder normale omstandigheden goed mogelijk door het aan- en afvoeren van water. Doel van het peilbesluit is de belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden ten aanzien van de te handhaven peilen. Met het peilbesluit verplicht het waterschap zich om binnen redelijke grenzen alles te doen wat nodig is om de vastgestelde peilen te handhaven. Tijdelijke afwijkingen als gevolg van extreme weersomstandigheden of calamiteiten worden daarbij als onvermijdelijk beschouwd. Er zijn binnen het rivierengebied echter ook gebieden waar de wateraanvoer beperkt of helemaal niet mogelijk is als gevolg van de geomorfologische omstandigheden of omdat het niet effectief is om water aan te voeren. In een periode met weinig neerslag kan er in die gebieden dus een onderschrijding van de peilen optreden. Voor deze gebieden zijn daarom geen peilbesluiten voorgeschreven. Wel kan het waterschap voor deze gebieden streefpeilen vaststellen en hanteren. Dit is het geval voor het gebied Over-Betuwe.

  Aanpak

  Het streefpeilenplan wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp) staat in de toelichting op het streefpeilenplan hoe het waterschap de streefpeilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

  Samen met de omgeving

  Het opstellen van het streefpeilenplan gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep komt tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar: in oktober 2023, winter 2024, zomer 2024 en najaar 2024.

  Planning

  BeschrijvingPlanningStatus
  Intern voortrajectVoorjaar/zomer 2023Afgerond
  Vaststelling uitgangspuntenSeptember/oktober 2023Afgerond
  Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en
  oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyse
  Najaar 2023Afgerond
  Opstellen GGOR en maatregelen streefpeilenplanVoorjaar 2024Gestart
  Vaststelling ontwerp- streefpeilenplan door het dagelijks bestuurNajaar 2024 
  Terinzagelegging ontwerp- streefpeilenplanWinter 2024/2025 
  Vaststelling streefpeilenplan door het dagelijks bestuur
  en ter informatie naar het algemeen bestuur
  Voorjaar 2025 

  Vragen/opmerkingen

  Voor vragen of opmerkingen over het streefpeilenplan Over-Betuwe kunt u contact opnemen met Jaap Cremer, e-mail j.cremer@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 93 23.