Aan het waterschap wordt waterschapsbelasting betaald (Zuiverings-, watersysteem- en wegenheffing) voor de taken die het waterschap uitvoert. De zuiveringsheffing is het tarief dat je betaalt voor het zuiveren van het rioolwater. De watersysteemheffing betaal je voor veilige dijken en schoon en voldoende oppervlaktewater. Daarnaast betalen de inwoners en bedrijven in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden voor het onderhoud aan de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Zuiveringsheffing

Al het water dat bij u thuis door het afvoerputje gaat: wij zuiveren het. Met de zuiveringsheffing wordt dit betaald.

De hoogte van uw aanslag wordt bepaald door:

 • De hoeveelheid afvalwater dat u wegspoelt.
 • De vervuiling in dit afvalwater.

Wij willen de heffing zo eenvoudig en goedkoop mogelijk doen. Daarom meten wij niet de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling daarin van huishoudens en kleine bedrijven. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van aannames. Grotere bedrijven meten en bemonsteren zelf de hoeveelheid en vervuiling van hun afvalwater.

De hoeveelheid afvalwater en de vervuiling daarvan wordt uitgedrukt in zogenaamde ‘vervuilingseenheden’. Een eenpersoonshuishouden betaalt één vervuilingseenheid. Een meerpersoonshuishouden betaalt 3 vervuilingseenheden. Het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt ten opzichte van 2020 met 3,1%. Deze bedraagt in 2021 € 56,67 voor 1 vervuilingseenheid.

Watersysteemheffing

Schoon en voldoende water wordt betaald vanuit de ‘watersysteemheffing’. Hoe meer grond of gebouwen je hebt, hoe meer je betaalt. Dit is logisch omdat maatregelen van het waterschap vaker voor jou specifiek van belang zijn. Dit staat in de Waterschapswet.

De Waterschapswet onderscheidt vier groepen die de belasting betalen:

 • Inwoners zonder veel gebouwen of grond (‘ingezetenen’ of huishoudens).
 • Eigenaren van meerdere gebouwen/ vastgoed (‘eigenaren gebouwd).
 • Eigenaren van meerdere stukken grond (‘eigenaren ongebouwd’).
 • Eigenaren van land met een natuurbestemming (‘eigenaren natuur’).

Wie betaalt wat?

De huishoudens betalen het gedeelte van de watersysteemheffing waarvan iedereen ongeveer gelijk profiteert. Dit heet het ‘solidariteitsdeel’. Dit bedraagt 38,5 % van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.

De andere groepen betalen het gedeelte waarvan zij zelf profiteren. Maatregelen van het waterschap zorgen er bijvoorbeeld voor dat eigendommen worden beschermd. Hierdoor kunnen bedrijven en landschappen in stand worden gehouden. Dit heet het ‘profijtdeel’. Het bedraagt 61,5% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing. Het profijtdeel wordt verdeeld tussen de groepen gebouwd (49,29%), ongebouwd (12,079%) en natuur (0,131%). De verdeling is op basis van bezit. Dit wordt berekend door te kijken naar WOZ-waarde en aantal hectares.

Schema opbrengst watersysteem

Verschillen in hoogte tarieven

Volgens de Waterschapswet geldt voor alle groepen hetzelfde belastingtarief. Echter, een waterschap kan in sommige gevallen hiervan afwijken. Bijvoorbeeld als onroerend belangrijk is voor het waterschap om taken goed uit te voeren.

Waterschap Rivierenland heeft een afwijkend tarief voor onroerende zaken die:

 • buitendijks zijn gelegen:  -50% lager tarief;
 • verharde openbare weg zijn: 400% hoger tarief.

 Kwijtschelding

Als huishoudens weinig geld hebben, komen ze in aanmerking voor kwijtschelding. Zij hoeven dan minder of geen belasting te betalen. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, moet een huishouden op bijstandsniveau zitten en nauwelijks bezittingen hebben.

Komen veel huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding? Dan daalt de belastingopbrengst. Het waterschap maakt dan het tarief voor huishoudens wat hoger. Zo betalen daadkrachtige huishoudens iets meer. Dit is wettelijk geregeld. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 21 juni 2019 besloten het tarief voor huishoudens hoger vast te stellen.

Heffingsopbrengstontwikkeling 2021

De opbrengst watersysteemheffing bedraagt € 119,6 miljoen in 2021. Dit betekent een stijging van € 4,4 miljoen ten opzichte van 2020. Voor een deel komt dit door de algemene stijging van prijzen en lonen. Ook is er meer geld nodig voor bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende water.

Voorbeeldaanslagen exclusief wegentaak

Belasting

Aanslag 2020

Aanslag 2021

Verschil

%

Absoluut

Meerpersoonshuishouden (huurwoning)

Ingezetene, met 3 v.e.

€ 275,27

€ 283,97

3,2%

€ 8,70

Eenpersoonshuishouden (huurwoning)

Ingezetene, met 1 v.e.

€ 165,31

€ 170,63

3,2%

€ 5,32

Meerpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 3 v.e. en WOZ-waarde van € 250.000.

€ 380,33

€ 391,88

3,0%

€ 11,55

Eenpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 1 v.e. en WOZ-waarde van € 250.000.

€ 270,37

€ 278,54

3,0%

€ 8,17

Meerpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 3 v.e. en WOZ-waarde van € 400.000.

€ 443,37

€ 456,62

3,0%

€ 13,25

Eenpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 1 v.e. en WOZ-waarde van € 400.000.

€ 333,41

€ 341,59

2,5%

€ 8,18

Glastuinbouwbedrijf

WOZ-waarde € 1.500.000, 2 hectare ongebouwd,

3 v.e.

€ 967,90

€ 996,07

2,9%

€ 28,17

Agrarisch bedrijf

Opstallen met WOZ waarde € 240.000, 25 hectare ongebouwd en 3 v.e.

€ 2.423,05

€ 2.506,10

3,4%

€ 83,05

Melkveebedrijf

WOZ-waarde € 400.000, 40 hectare ongebouwd, 3 v.e.

€ 3.784,64

€ 3.914,66

3,4%

€ 130,02

Natuurterreinbeheerder

1.000 hectare ongebouwd

€ 7.640,00

€ 7.900,00

3,4%

€ 260,00

Groothandel

WOZ-waarde € 2.000.000, 10 v.e.

€ 1.390,30

€ 1.429,97

2,9%

€ 39,67

Metaalbedrijf

WOZ-waarde € 12.000.000, 450 v.e.

€ 28.943,51

€ 29.817,87

3,0%

€ 874,37

NB: De aanslagoplegging voor eigenaren gebouwd 2020 is gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2019. De aanslagoplegging voor eigenaren gebouwd 2021 is gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2020. In de voorbeeldaanslagen is rekening gehouden met een verwachte stijging van de WOZ-waarde van 1-1-2019 naar 1-1-2020 met 6,6%. De aanslag 2021 van een woning met een WOZ-waarde met peildatum 01-01-2020 van € 250.000 is daarom te vergelijken met de aanslag 2020 van een woning met een WOZ-waarde met peildatum 01-01-2019 van € 234.521.

Wegenheffing

Wij zijn verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het is onze taak die begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers. Dit wordt betaald door de Wegenheffing.

Deze vier groepen betalen de Wegenheffing:

 • Inwoners zonder veel gebouwen of grond (‘ingezetenen’).
 • Eigenaren van meerdere gebouwen/ vastgoed (‘eigenaren gebouwd).
 • Eigenaren van meerdere stukken grond (‘eigenaren ongebouwd’).
 • Eigenaren van land met een natuurbestemming (‘eigenaren natuur’).

De hoogte van de belasting voor iedere groep wordt berekend op basis van de kostentoedelingsverordening. Het aandeel van ingezetenen hangt af van de inwonersdichtheid van het gebied. Het restant is verdeeld onder de andere groepen op basis van de waarde van bezit.

Categorie

Toerekening

percentage

Ingezetenen

50,000%

Gebouwd

44,480%

Ongebouwd

5,463%

Natuur

0,057%

Ook voor de wegenheffing heeft het Algemeen Bestuur besloten het tarief voor huishoudens hoger vast te stellen. Dit vanwege kwijtschelding.

Heffingsopbrengstontwikkeling 2021

De opbrengst wegenheffing bedraagt € 8,2 miljoen in 2021. Dit houdt een stijging in van 0,2 miljoen ten opzichte van 2020. Dit is het gevolg van hogere prijzen en lonen.   

Voorbeeldaanslagen inclusief wegentaak (gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden)

Belasting

Aanslag 2020

Aanslag 2021

Verschil

%

Absoluut

Meerpersoonshuishouden (huurwoning)

Ingezetene, met 3 v.e.

€ 321,59

€ 331,45

3,1%

€ 9,86

Eenpersoonshuishouden (huurwoning)

Ingezetene, met 1 v.e.

€ 211,63

€ 218,11

3,1%

€ 6,48

Meerpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 3 v.e. en WOZ-waarde van € 250.000.

€ 458,14

€ 471,17

2,8%

€ 13,03

Eenpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 1 v.e. en WOZ-waarde van € 250.000.

€ 348,18

€ 357,83

2,8%

€ 9,65

Meerpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 3 v.e. en WOZ-waarde van € 400.000.

€ 540,07

€ 555,00

2,8%

€ 14,93

Eenpersoonshuishouden (eigen woning)

Ingezetene, met 1 v.e. en WOZ-waarde van € 400.000.

€ 430,11

€ 439,97

2,3%

€ 9,86

Glastuinbouwbedrijf

WOZ-waarde € 1.500.000, 2 hectare ongebouwd,

3 v.e.

€ 1.183,24

€ 1.214,14

2,6%

€ 30,89

Agrarisch bedrijf

Opstallen met WOZ waarde € 240.000, 25 hectare ongebouwd en 3 v.e.

€ 2.783,53

€ 2.876,89

3,4%

€ 93,36

Melkveebedrijf

WOZ-waarde € 400.000, 40 hectare ongebouwd, 3 v.e.

€ 4.363,42

€ 4.509,96

3,4%

€ 146,54

Natuurterreinbeheerder

1.000 hectare ongebouwd

€ 9.200,00

€ 9.510,00

3,4%

€ 310,00

Groothandel

WOZ-waarde € 2.000.000, 10 v.e.

€ 1.642,21

€ 1.684,44

2,6%

€ 42,24

Metaalbedrijf

WOZ-waarde € 10.000.000, 450 v.e.

€ 30.203,03

€ 31.090,22

2,9%

€ 887,19

NB: De aanslagoplegging voor eigenaren gebouwd 2020 is gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2019. De aanslagoplegging voor eigenaren gebouwd 2021 is gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2020.

In de voorbeeldaanslagen is rekening gehouden met een verwachte stijging van de WOZ-waarde van 1-1-2019 naar 1-1-2020 met 6,6%. De aanslag 2021 van een woning met een WOZ-waarde met peildatum 01-01-2020 van € 250.000 is daarom te vergelijken met de aanslag 2020 van een woning met een WOZ-waarde met peildatum 01-01-2019 van € 234.521.

Recapitulatie tarieven 2021       

Categorie

Eenheid

Watersysteemheffing

Wegen

Ingezetenen per woonruimte (in €)

Woonruimte

113,96

47,48

Gebouwd totaal

% WOZ-waarde

 

0,01272%

Gebouwd binnendijks

% WOZ-waarde

0,04316%

 

Gebouwd buitendijks

% WOZ-waarde

0,02158%

 

Ongebouwd per hectare (in €)

hectare

 

13,61

 • Ongebouwd binnendijks ex wegen

hectare

89,30

 

 • Ongebouwd binnendijks wegen

hectare

446,50

 

 • Ongebouwd buitendijks ex wegen

hectare

44,65

 

 • Ongebouwd buitendijks wegen

hectare

223,25

 

Natuur totaal per hectare (in €)

hectare

 

1,61

 • Natuur binnendijks

hectare

7,90

 

 • Natuur buitendijks

hectare

3,95

 

De verontreinigingsheffing voor 2021 bedraagt € 56,67 per vervuilingseenheid.

De zuiveringsheffing voor 2021 bedraagt € 56,67 per vervuilingseenheid.

Uitgangspunten belastbare eenheden begroting 2021

Belastbare eenheden watersysteemheffing

Belastbare eenheden 2021 watersysteemheffing

Totaal

Totaal

 Ingezetenen (aantal)

 

419.000

 Gebouwd totaal (WOZ-waarde)

 

€ 134.227.000.000

 • Gebouwd binnendijks

€ 132.410.000.000

 

 • Gebouwd buitendijks

€ 1.817.000.000

 

 Ongebouwd Totaal (hectare)

 

132.957

 • Ongebouwd binnendijks ex wegen

116.067

 

 • Ongebouwd binnendijks wegen

7.306

 

 • Ongebouwd buitendijks ex wegen

9.324

 

 • Ongebouwd buitendijks wegen

260

 

 Natuur totaal (hectare)

 

26.541

 • Natuur binnendijks

12.139

 

 • Natuur buitendijks

14.402

 

Belastbare eenheden wegenheffing

 Belastbare eenheden 2021 wegenheffing

Begroting 2021

 Ingezetenen (aantal)

89.000

 Gebouwd totaal (WOZ-waarde)

€ 28.051.000.000

 Ongebouwd totaal (hectare)

32.206

 Natuur totaal (hectare)

2.847

Het aantal vervuilingseenheden zuiveringsheffing

Vervuilingseenheden

Begroting 2021

Woningen

1.001.000

Bedrijven

288.000

Totaal

1.289.000

Het aantal vervuilingseenheden verontreinigingsheffing

Vervuilingseenheden

Begroting 2021

Totaal

6.900

Regel uw belastingzaken via www.bsr.nl