De schouw watergangen vindt elk jaar plaats. Hier vindt u de meestgestelde vragen.

Hoe vaak moet ik mijn sloot schoonmaken?

Minstens één keer per jaar, voor 1 november (Altena: 1 december) verwijdert u begroeiing, vuil en andere materialen. U bent het hele jaar onderhoudsplichtig voor de sloot. Het is raadzaam om ook in droge perioden de sloot te onderhouden. Het is dan makkelijker om begroeiing en vuil te verwijderen en het scheelt werk in het najaar voor de maaischouw. Eens in de 15 tot 18 jaar dient u de sloot op diepte te brengen.

Hoe weet ik wanneer mijn sloot aan de beurt is?

De datum van de maaischouw (gewoon onderhoud) is 1 november (Altena: 1 december) en wordt jaarlijks bekend gemaakt in lokale media en op onze website. De maaischouw geldt jaarlijks voor ons hele beheergebied. De datum van de diepteschouw (buitengewoon onderhoud) is 1 maart en de betrokken perceeleigenaren ontvangen van tevoren een algemene informatiebrief. Voor de diepteschouw is ons beheergebied opgedeeld in kleine deelgebieden, waar we eens in de 15 tot 18 jaar controleren op diepte.

Ik kan het onderhoud zelf niet (meer) uitvoeren. Wat nu?

Als u niet (meer) in staat bent het onderhoud zelf te doen, dan kunt u contact opnemen met een loonwerker of hovenier bij u in de buurt. Ook kunt u bij de buren informeren hoe zij het onderhoud (laten) uitvoeren.

Hoe moet ik een sloot schonen of uitdiepen?

De eigenaar moet: begroeiing uit het water halen, afval en andere materialen weghalen die in het water liggen, overhangende takken van bomen weghalen, oevers en taluds maaien en eventuele schade hieraan repareren en ervoor zorgen dat kunstwerken, zoals dammen, stuwen of sluizen goed werken en eventuele schade hieraan repareren. Daarnaast dient de sloot op de juiste voorgeschreven diepte te worden gebracht. Bekijk hier de schouwinstructie.

Wat als machinaal onderhoud niet mogelijk is?

Als machines er niet bij kunnen, dan zal het onderhoud op een andere manier uitgevoerd moeten worden. U kunt het onderhoud handmatig uitvoeren of informeren naar andere mogelijkheden bij een loonwerker of hovenier. Deze beschikt meestal over machines die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen komen. De onderhoudsplicht geldt ook als er geen machines bij de watergang kunnen.

Is het mogelijk om het onderhoud gezamenlijk met mijn buren uit te voeren?

Het is in veel gevallen aan te raden om het onderhoud gezamenlijk uit te voeren. Bijvoorbeeld om kosten te beheersen bij inhuur van een loonwerker of hovenier. Of u kunt afspreken beurtelings het onderhoud uit te voeren en het maaisel en/of de bagger te ontvangen. Wanneer een sloot voor de helft uitgebaggerd wordt, stroomt de achtergebleven bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggerwerk daarom belangrijk dat eigenaren samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren. Let wel op dat het onderhoud altijd vóór de schouwdatum is uitgevoerd. Het waterschap zal altijd de aangrenzende eigenaar aanspreken want deze blijft verantwoordelijk voor de helft van de sloot.

Hoe controleert het waterschap? Ik heb niemand gezien.

We controleren lopend, vanuit de auto, eventueel vanuit een boot of met een drone of de sloten schoon zijn. De diepte van de sloten wordt gecontroleerd door de sloten te peilen met behulp van een peilstok. Dit gebeurt door medewerkers en schouwmeesters van het waterschap. Zij zijn op grond van hoofdstuk 5 uit de Algemene wet bestuursrecht bevoegd als toezichthouder de percelen te betreden waaraan een schouwsloot ligt.

Kan de schouwer niet even langs komen en zeggen dat de sloot niet schoon is?

Helaas kunnen we dit niet doen bij honderden kilometers aan sloten, omdat het veel tijd vergt. Met vragen kunt u contact opnemen met het schouwteam op werkdagen vanaf 08:30 tot 12.00 uur via telefoonnummer 0344-649090 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

De sloot langs mijn perceel is een wegsloot/spoorsloot. Dan is de wegbeheerder/spoorbeheerder toch verantwoordelijk voor het onderhoud?

Wegbeheerders zijn gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Spoorbeheerders zijn NS-Vastgoed en Railinfratrust. Zij maaien en/of baggeren vaak de hele watergang maar hoeven dit niet te doen. U blijft aansprakelijk voor het onderhoud wanneer u eigenaar bent van het perceel grenzend aan de betreffende schouwsloot.

Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt, hoe kom ik hierachter?

De locatie van het perceel is aangegeven op de situatieschets die bij de brief is gevoegd. Mocht u de locatie toch niet kennen, dan kunt u contact opnemen met het schouwteam op werkdagen vanaf 08:30 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0344) 64 90 90 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

De huidige situatie is anders dan op de situatieschets bij de brief. Hoe kan dat?

Waterschap Rivierenland maakt gebruikt van de meest recent vastgesteld legger. Indien de huidige situatie anders is dan op de situatieschets, vergt dit mogelijk een wijziging op de legger. U kunt hierover contact opnemen met het schouwteam op werkdagen vanaf 08:30 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0344) 64 90 90 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

Het perceel is niet meer van mij of wordt binnenkort verkocht. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk?

Het waterschap ontvangt de gegevens over eigenaren van het Kadaster. Als uw adresgegevens gewijzigd zijn of het perceel inmiddels verkocht is, dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Kadaster. Bent u van plan om het perceel te verkopen? Maak dan bij de verkoop duidelijk afspraken over het onderhoud. Het kan zijn dat u het onderhoud nog één keer nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten met de koper deelt. De nieuwe eigenaar is dan op de hoogte en komt niet voor onaangename verrassingen te staan. Peildatum voor het waterschap is 1 november (Altena: 1 december). Ten aanzien van de diepteschouw, is de peildatum 1 maart.

Ik verpacht/pacht of verhuur/huur het perceel. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?

De eigenaar van het perceel is altijd eindverantwoordelijk. Wij gebruiken gegevens van het Kadaster. Als uit deze gegevens blijkt dat u eigenaar bent van een perceel, ook al heeft u het verpacht of op een andere manier uit handen gegeven, dan blijft u nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is aan u hoe u uw huurder, pachter of vruchtgebruiker informeert en afspraken maakt over het onderhoud.

De tenaamstelling en/of het adres van de brief is onjuist, hoe kan dit?

Het waterschap krijgt de eigenaar- en adresgegevens rechtstreeks van het Kadaster. Als u het adres wilt wijzigen, dient u dit zelf te regelen met het Kadaster of via uw notaris. Hiervoor kunt u kijken op www.kadaster.nl. Het klantcontactcenter van het Kadaster is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (088) 183 22 00.

Waar moet ik met de bagger naartoe?

De bagger uit de watergang die aan uw perceel grenst, kunt u op de kant leggen. Als u eigenaar bent van percelen grenzend aan een watergang die in onderhoud is bij het waterschap, dan heeft u de wettelijke plicht de bagger uit deze watergangen te ontvangen (ontvangstplicht).

Hoe ga ik te werk met vervuilde/verontreinigde bagger?

De bagger die vrijkomt bij het buitengewoon onderhoud, kan meestal op uw perceel worden gezet. Het kan zijn dat bagger verontreinigd is. Als u weet of vermoedt dat dit het geval is, kunt u de bagger laten bemonsteren door het waterschap. Als blijkt dat de bagger niet verontreinigd is (verspreidbaar), komen de kosten van het onderzoek voor uw rekening (ca. € 1000 - € 1500). Als blijkt dat de bagger wel verontreinigd is (niet-verspreidbaar), dan betaalt het waterschap de kosten van de bemonstering en zorgt voor de afvoer van de verontreinigde bagger. Voor overheden geldt een andere regeling.

Ik heb al een keer gebaggerd en kan niet dieper?

Kunt u niet verder baggeren omdat u op een veenbodem/harde bodem stuit of dreigen de kanten in te zakken? Dan kunt u dit doorgeven aan het schouwteam op werkdagen vanaf 08:30 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0344) 64 90 90 of per e-mail: schouw@wsrl.nl. Voor de diepteschouw geldt dat u niet dieper hoeft te baggeren dan de vaste bodem. Zie hiervoor ook de vastgestelde dieptematen.

Ik heb een preventieve last onder dwangsom ontvangen. Waarom staan er geen perceelcodes in de brief?

Perceeleigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november (Altena: 1 december) aan de onderhoudsplicht is voldaan. Dit is op basis van eigenaarsgegevens en dus niet afhankelijk van bepaalde perceelcodes en/of watergangnummers. Wilt u desondanks weten voor welke percelen u in de afgelopen jaren bent aangeschreven, neemt u dan contact op met het schouwteam op werkdagen vanaf 08:30 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0344) 64 90 90 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

Waarom krijg ik een preventieve last onder dwangsom opgelegd? Ik heb de sloten schoongemaakt voor de herschouw.

Perceeleigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november (Altena: 1 december) aan de onderhoudsplicht is voldaan. Meer informatie over de sanctiemaatregel vindt u onder het kopje sanctiemaatregel maaischouw.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag aan het schouwteam op werkdagen vanaf 08:30 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0344) 64 90 90 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.