In de watervisie nemen we je mee richting het jaar 2050. Hoe ziet het rivierengebied er dan uit? En hoe verschilt dat van nu? We schetsen trends en ontwikkelingen en beschrijven hoe wij daar als waterschap mee om willen gaan.

Onze omgeving verandert. Welk effect die verandering heeft op onze toekomst is vaak onzeker. Die onzekerheid is er altijd, net als het water in het rivierengebied. Het speelt een rol bij thema’s als klimaatverandering en extreem weer, circulaire economie, energietransitie, waterkwaliteit en de toenemende druk op de ruimte. Water helpt om koers te bepalen. Hoe? Dat beschrijven we in deze korte impressie van onze watervisie. De volledige tekst van de watervisie kun je hier lezen. We hebben ook een digitaal toegankelijke versie van de watervisie.

De watervisie is ook een uitnodiging aan overheden, bedrijven en inwoners om elkaar te inspireren.

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Onze langetermijnvisie staat in de Watervisie 2050. De watervisie vormt het uitgangspunt voor het waterbeheerprogramma. Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 beschrijft wat het waterschap in deze periode wil bereiken. We beschrijven met wie en hoe we dat willen doen en waarom.

Gebiedsgerichte uitwerkingen Watervisie 2050

De watervisie is uitgewerkt voor de vier delen van het rivierengebied binnen het waterschap. Met deze uitwerkingen brengen we de Watervisie 2050 en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 voor elk deelgebied in kaart. Op de kaart staat wat het waterschap waar wil bereiken en met welke ruimtelijke gevolgen. Overheden, bedrijven en inwoners kunnen de kaarten gebruiken voor hun plannen en visies.

Kaarten rivierengebied

Dit zijn de kaarten van de verschillende gebieden. Op de kaarten zijn onze ambities uitgewerkt.

Kaart van het werkgebied van Waterschap Rivierenland