Wegenbeheerplan 2023 - 2027

In een groot deel van het westen van Nederland hebben waterschappen niet alleen de verantwoordelijkheid voor de waterlopen, maar ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Waterschap Rivierenland heeft ongeveer 600 km aan wegen in het beheer en onderhoud in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De laatste decennia heeft Waterschap Rivierenland er veel aan gedaan om die wegen duurzaam veiliger te maken. Met goede resultaten. Een nieuw beheerplan geldt voor de periode 2023-2027.

De afgelopen jaren is verkend of overdracht van de wegen aan de zeven betrokken gemeenten mogelijk was. Toen dit eind 2021 voor de gemeenten niet haalbaar bleek, is een nieuw beheerplan vastgesteld voor de komende jaren.

Het Beheerplan wegen 2023-2027 geeft op hoofdlijnen de richting en de kaders aan. Het beheerplan is in lijn met het eerder vastgestelde Waterbeheerprogramma. Het plan wordt de komende jaren uitgewerkt in samenwerking met alle betrokkenen.

Belangrijke thema's in het beheer zijn vanzelfsprekend veiligheid, maar ook gezondheid, klimaat- en energieneutraal, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het plan beschrijft hoe het waterschap werkt aan deze thema's in het wegbeheer.

Heeft u gevonden wat u zocht?