Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn.

Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn. Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren. Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen. Zo komen sloten, vijvers en grachten niet droog te liggen.

Een sloot vol bagger geeft algen en kroos vrij spel. Hierdoor ontstaat er een tekort aan zuurstof in het water. Planten en dieren kunnen er niet of nauwelijks in leven en een sloot vol bagger geeft stankoverlast.

Meerjarenbaggerprogramma

Het Meerjarenbaggerprogramma van Waterschap Rivierenland geeft aan waarom het waterschap waar en wanneer baggert, wat daar bij komt kijken en hoe het daarmee omgaat.

Schouw watergangen

Het waterschap baggert de watergangen die belangrijk zijn voor het waterbeheer. Daarnaast voeren eigenaren van percelen langs kleinere sloten elk jaar onderhoud uit aan deze zogenaamde B-watergangen. Dit wordt elk najaar gecontroleerd in de schouw watergangen.

Weilanddepot voor tijdelijke opslag bagger

Baggeren is belangrijk voor de aan- en afvoer van water. Maar waar laten we de bagger? Meestal verspreiden we de bagger op de oevers; soms is een weilanddepot een goede oplossing. Waterschap Rivierenland zoekt grondeigenaren die tegen een vergoeding tijdelijk een weiland beschikbaar stellen voor de opslag van bagger. Misschien heeft u grond beschikbaar voor zo’n weilanddepot. Hieronder leest u hoe het werkt.

Bagger op oever of naar depot

Als de bagger van goede kwaliteit is, leggen we deze meestal op de oever van de sloot. In de Waterwet staat dat eigenaren van percelen naast de sloot deze bagger op hun land moeten accepteren. Zij kunnen deze bagger verspreiden op hun grond. Als de bagger verontreinigd is, voeren we deze af naar een stortplaats.

Baggerdepot in weiland

Als er voor de bagger onvoldoende ruimte op de oever is, zoekt het waterschap een plek in de omgeving om een weilanddepot in te richten. Op een weiland wordt dan met lage kades een soort kuip aangelegd waar we de bagger inbrengen om te drogen. Een grondeigenaar stelt zijn weiland voor twee jaar ter beschikking en krijgt daarvoor een vergoeding.

Werkwijze

Voordat we gaan baggeren, richten we het weiland in als baggerdepot. We graven zo’n 20 tot 30 cm van de toplaag van het perceel af. We gebruiken deze grond voor de kades rondom het weiland. De kades zijn ongeveer anderhalve meter hoog.

Twee methodes

Er zijn twee methodes om de bagger naar het weilanddepot te vervoeren: met een bagger¬boot door een buis pompen of in vrachtwagens laden. Als we de bagger met vrachtwagens naar het weilanddepot vervoeren, richten we bij het depot een losplaats in. Daar kunnen we dan de bagger in het depot storten.

Water als transportmiddel

Als we de bagger door een buis afvoeren, moeten we samen met de bagger een hoeveelheid water meepompen. Dit om te voor-komen dat de buis verstopt raakt. Dat water moet ook het weilanddepot weer uit. We doen dat door stortkisten in de depotkades te plaatsen. Dit zijn houten of metalen constructies met een overloopsysteem. Via deze kisten kan het overtollige water gecontroleerd uit het weilanddepot stromen.

Gebruik van de grond na indroging

De kwaliteit van de bagger is voor het bag-geren en voor het inrichten van het weilanddepot vastgesteld. De bagger droogt door verdamping, door weglopen van het water in de bodem en door het laten weglopen van water via de stortkisten. Na het indrogen kan deze bagger over het weiland verspreid worden. Het perceel kan daarna weer ingericht worden voor landbouwkundig gebruik. In principe koopt het waterschap de ontmanteling van het weilanddepot en de herinrichting van het perceel af. De eigenaar kan de werk-zaamheden dan in eigen beheer uitvoeren.

Overeenkomst

Als een grondeigenaar zijn weiland ter beschikking stelt voor een weilanddepot, sluiten waterschap en grondeigenaar een overeenkomst voor huur van het perceel voor twee jaar. De huurbedragen zijn gebaseerd op de LTO/GasUnienorm. Waterschap Rivieren-land zorgt voor de aanvraag van alle benodigde meldingen en vergunningen.

Interesse?

Heeft u grond beschikbaar voor een weiland-depot? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Baggeren van Waterschap Rivierenland via telefoon nummer 0344 – 64 90 90 of per email baggeren@wsrl.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?