Aanvragen of melden

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels staan in de waterschapsverordening van Waterschap Rivierenland. De waterschapsverordening geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Wilt u een bouwwerk op of bij een waterkering of een water plaatsen of wijzigen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit doet u in het Omgevingsloket(externe link). Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de waterschapsverordening(externe link) en de beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland(externe link). Neemt het verhard oppervlak toe? Dan heeft u hier misschien ook een vergunning voor nodig (zie nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak).

WATERSCHAPSVERORDENING(externe link)

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel. 

LEGESVERORDENING

Bijzonderheden

Waterkering

Waterschap Rivierenland staat in principe geen nieuwe permanente bouwwerken toe in de waterkering (het waterstaatswerk). Naast de bescherming van de stabiliteit van de waterkering, moet er ruimte gereserveerd worden voor een eventuele volgende dijkversterking. Nieuw bouwen in de beschermingszone kan alleen als bij de bouwhoogte rekening gehouden wordt met de ruimte die nodig is voor toekomstige dijkversterking. Waterschap Rivierenland zal per geval op basis van de specifieke omstandigheden overwegen welke voorwaarden gesteld moeten worden. Hierbij worden zowel de constructie van de waterkering als de constructie en de functie van het bouwwerk beoordeeld. Tuinmuren en tuinhekjes in/op een waterkering en bijbehorende beschermingszone kunnen worden toegestaan als ze horen bij bestaande bebouwing. Dit omdat ze beschouwd worden als inrichtingselement van de woning. Voorwaarde is wel, dat ze bij toekomstige dijkversterking door of op kosten van de vergunninghouder weggehaald worden. Ook mogen ze het bestaande leggerprofiel niet doorsnijden. Voor regionale waterkeringen is het begrip “aaneengesloten bebouwing” in de beleidsregels opgenomen. Hieronder wordt verstaan een bebouwing die het niet mogelijk maakt om een toekomstige dijkversterking in grond uit te voeren.

Waterkerende functie

Eén van de onderdelen van de waterkering is het buitentalud. Het is van groot belang dat het buitentalud bestand is tegen alle vormen van erosie om de waterkerende functie van de waterkering te garanderen. Daarom zal geen vergunning verleend worden om op het buitentalud bouwwerken aan te brengen. In specifieke situaties kan een uitzondering worden gemaakt. Hiervoor zijn speciale toetsingscriteria. Hoge bouwwerken en constructies (bijvoorbeeld windmolens en (zend)masten) die diep in de ondergrond verankerd zijn kunnen een extra nadelige invloed hebben op de waterkering. Voor dit soort bouwwerken binnen de waterkering en bijbehorende beschermingszone wordt daarom geen vergunning verleend.

Instandhouding profiel van vrije ruimte (p.v.v.r.)

Het profiel van vrije ruimte geeft de contouren aan van een eventuele toekomstige dijkversterking. Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen voor bouwwerken binnen de in/op een waterkering en bijbehorende beschermingszone, is het belangrijk dat gebouwd gaat worden buiten het profiel van vrije ruimte.
Op sommige plaatsen is een bouwgrens in de legger opgenomen. Bij een dergelijke bouwgrens verwacht het waterschap eventuele dijkverbetering uit te kunnen voeren tussen de waterkering en de bouwgrens. Daarom hoeft achter de bouwgrens (gezien vanaf de waterkering) niet buiten het profiel van vrije ruimte gebouwd te worden.

Beheer en onderhoud

Om te zorgen dat de waterkering blijft voldoen aan de vereiste normen, is het nodig deze periodiek te inspecteren. Bij vergunningsaanvragen zal altijd de toets plaatsvinden of de realisatie van een bouwwerk belemmerend werkt voor de inspectie en toezicht. Het waterschap wil het dijkonderhoud op een doeltreffende en doelmatige manier uitvoeren. Objecten en/of veranderde inrichtingen van waterkeringen en onderhoudsstroken kunnen de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel belemmeren. Bij het toetsen van een vergunningsaanvraag wordt beoordeeld of het uitvoeren van onderhoud nog op een goede wijze mogelijk is.

Wateren

Beschermingszone

Objecten die binnen de beschermingszone van primaire (A) wateren worden geplaatst kunnen het doelmatig onderhoud van die oppervlaktewaterlichamen belemmeren. De beschermingszone heeft tot voornaamste doel dat machinaal onderhoud kan plaatsvinden. Daarnaast bestaat de kans dat maaisel en baggerspecie via het talud terug in het oppervlaktewaterlichaam glijdt wanneer er sprake is van een (te) smalle beschermingszone. Objecten binnen de beschermingszone zijn dan ook in principe niet gewenst. Als een object in de beschermingszone van een primair (A) water wordt geplaatst, is machinaal onderhoud vanaf de betreffende oever niet meer mogelijk. In dat geval zou het onderhoud altijd vanaf de overliggende oever plaats moeten vinden. Een vergunning kan dan alleen worden verleend, als het eenzijdig (machinaal) onderhoud is gegarandeerd. Ook voor secundaire (B) wateren geldt dat objecten in de beschermingszone (van 1 meter breed) slechts bij hoge uitzondering worden toegestaan. Wij adviseren u in dat geval vooraf in overleg te treden met het waterschap. 

Stabiliteit

Een object kan van invloed zijn op de stabiliteit van het talud van een oppervlaktewaterlichaam, als het object te dicht op de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst. Het talud zou daardoor kunnen verzakken, waardoor de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam vermindert. Daarnaast zou materiaal, afkomstig van het object, in het oppervlaktewaterlichaam terecht kunnen komen, wat weer van invloed kan zijn op de waterkwaliteit.

Aanpak

Wilt u een bouwwerk in of nabij een waterkering of een water plaatsen of wijzigen?

Vraag dan een vergunning aan.

Omgevingsloket

U moet uw aanvraag voor een vergunning indienen via het Omgevingsloket. Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'.

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl ). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Waterschapsverordening. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Waterschapsverordening? Dan geldt de tekst van de Waterschapsverordening.

WATERSCHAPSVERORDENING(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?