Aanvragen of melden

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels staan in de waterschapsverordening van Waterschap Rivierenland. De waterschapsverordening geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. De regels hiervoor vindt u in de waterschapsverordening.

Wilt u een damwand aanbrengen of wijzigen? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Voldoet u aan de regels van afdeling 6.2 van de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland? Dan hoeft u alleen een melding te doen.

Voldoet u niet aan de regels in de waterschapsverordening? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit doet u in het Omgevingsloket(externe link). Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de waterschapsverordening(externe link) en de beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland(externe link).

WATERSCHAPSVERORDENING(externe link)

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel. 

LEGESVERORDENING

Bijzonderheden

Op een aantal locaties is het onwenselijk damwanden te plaatsen via een algemene regel, zoals in/nabij een weg, waterkering of vaarweg, omdat in deze specifieke gevallen de sterkte van de damwand berekend moet worden. Natuurvriendelijke oevers verliezen hun positieve invloed op de ecologische en chemische waterkwaliteit bij toepassing van een damwand. Buiten deze locaties betreft het aanbrengen van een damwand vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk in of langs het oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd, moet met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke vergunning.

Vanuit ecologische optiek zijn damwanden in de gebieden met specifieke natuurdoelen onwenselijk. Er is evenwel een ontwikkeling in de aanleg van beschoeiin­gen, die ecologisch meer verantwoord zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan “wilgenteenbeschoeiingen” en een zogenoemde technische natuurvriendelijke oever, waarbij een combinatie van een beschoeiing en een natuurvriendelijke oever wordt gecreëerd. Deze beschoeiingen zijn in principe onder voorwaarden vergunbaar. Aanvragen om vergunning op dit punt zullen behalve op hydrologische gronden ook op een zeker behoud van ecologische waarde worden getoetst.

Het stand-stillbeginsel geldt in de volgende gebieden:

  •  Natte landnatuur (EVZ, EHS, incl. TOP-lijstgebieden);
  •  HEN/SED-wateren (prov. Gld en Waterparels (prov.NB);
  •  KRW-oppervlaktewaterlichamen.

De gebieden met deze specifieke functies zijn weergegeven op de kaartjes KRW-lichamen en overige natte natuur. Als de Wet natuurbescherming (Wnb)(externe link) op de voorgenomen werken van toepassing is, zal het waterschap daarop attenderen.

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en de voorwaarden?

Dan volstaat een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap. 

Voldoet u niet aan de criteria en de voorwaarden?

Vraag dan een vergunning aan.

Omgevingsloket

U moet uw aanvraag om een vergunning of melding indienen via het Omgevingsloket. Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'.

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl ). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Waterschapsverordening. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Waterschapsverordening? Dan geldt de tekst van de Waterschapsverordening.

WATERSCHAPSVERORDENING(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?