Langs de stad Tiel maken we delen van de dijk sterker en hoger. Het plan voor de dijkversterking houdt rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die de dijk raken. Meer informatie over dit project vindt u hieronder.

Waar?

Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (totaal 2,6 kilometer lang).

Haven Tiel

Planning

  • 2019-2020: voorkeursalternatief vastgesteld
  • 2020-2021: planuitwerking en projectplan
  • 2022-2023: uitvoering

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Stefan Daleman.

telefoon (0344) 64 90 43

e-mail s.daleman@wsrl.nl.

Reacties op voorkeursalternatief welkom

13 maart 2020

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het voorkeursalternatief vastgesteld. Dit voorkeursalternatief geeft het ontwerp van de dijk in grote lijnen weer. De komende maanden wordt het ontwerp in detail uitgewerkt. Bij het ontwerpen van de dijk hebben we uw hulp hard nodig. Daarom leggen we het voorkeursalternatief informeel aan u voor. De bedoeling was om de oplossing die onze voorkeur heeft op 25 maart aan u te presenteren en te delen op de halfjaarlijkse informatieavond. In verband met de verspreiding van het coronavirus vinden we het niet verstandig om nu een grootschalige bijeenkomst te organiseren. Zodra het weer mogelijk om een informatieavond te organiseren is zullen we een nieuwe datum doorgeven.

Informeel voorleggen

Het voorkeursalternatief en de bijbehorende stukken liggen voor deze consultatieronde ter inzage van 23 maart t/m 7 april. U kunt de stukken downloaden (zie hieronder). Als downloaden niet lukt, kunnen we de stukken opsturen.  

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw vragen, aanvullingen of opmerkingen mailen naar omgevingsmanager Stefan Daleman, StadTiel@wsrl.nl onder vermelding van ‘Reactie op voorkeursalternatief Stad Tiel’. Geef ook duidelijk aan waarop u reageert en vermeld uw contactgegevens.

U kunt hier de Nota Voorkeursalternatief downloaden.

Effecten op het milieu

Om de dijkversterking juridisch mogelijk te maken moeten besluiten worden genomen. Bij de besluitvorming worden de effecten op het milieu en de leefomgeving meegewogen. De voorbereiding van de dijkversterking gebeurt in twee fasen: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase. Doel van de verkenningsfase is om uiteindelijk een voorkeursalternatief vast te stellen per dijktraject.

Er wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld voor de goedkeuring van het projectplan Waterwet, gekoppeld aan de planuitwerkingsfase. Omdat aan het einde van de verkenningsfase een keuze voor het voorkeursalternatief wordt gemaakt, bestaat het MER voor de dijkversterking Tiel uit twee fasen. Het deel van het MER voor de verkenningsfase vormt input voor de keuze van een voorkeursalternatief (MER fase 1). Het deel van het MER in de planuitwerkingsfase vormt de onderbouwing van de uitwerking van het voorkeursalternatief en het besluit over het projectplan Waterwet (MER fase 2).

U kunt de rapporten van fase 1 hieronder downloaden.

MER deel A

MER deel B

Landschap, natuur en cultuurhistorie

De dijk heeft een belangrijke functie in het landschap, voor de natuur en in onze cultuurhistorie. Deze waarden leggen we vast en werken we met de gemeente en bewoners uit tot een gedragen plan. Het Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de (her)inrichting van de dijk en het maken van de ontwerpplannen van de dijkversterking (de planvormingsfase). U kunt het document downloaden.