Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren aan de Lekdijk. We versterken stap voor stap de dijk langs het traject Streefkerk-Ameide (Sluis)-Fort Everdingen. We noemen dit dijkversterkingproject SAFE.

Bestuurlijke vaststelling voorkeursalternatief voor dijkversterking SAFE

Op 12 juli 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de Nota Voorkeursalternatief, de Milieueffectrapportage en de bijbehorende reactienota vastgesteld. In de huidige planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief gedetailleerder uitgewerkt, samen met direct belanghebbenden. Een voorkeursalternatief is namelijk nog een globaal ontwerp.

Hieronder kunt u de vastgestelde documenten inzien en u kunt digitaal door de Nota VKA bladeren:

Nota voorkeursalternatief: in de verkenningsfase zijn de kansrijke oplossingen om de dijk te versterken aangescherpt tot drie kansrijke alternatieven. Vervolgens zijn deze alternatieven afgewogen en is op basis van deze afweging het voorkeursalternatief samengesteld. Hoe tot een voorkeursalternatief is gekomen, staat uitgebreid omschreven in een Nota Voorkeursalternatief (VKA).

Reactienota: tijdens de terinzagelegging van de Nota Voorkeursalternatief zijn inspraakreacties van bewoners ontvangen. In een reactienota staat per ingediende inspraakreactie een antwoord en/of wat het waterschap hiermee heeft gedaan. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.): dit is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. Alle milieueffecten worden hierin in beeld gebracht. Het gaat hier om fase 1. 

We gaan de dijk stap voor stap versterken

Grote delen van de Lekdijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen voldoen niet aan de nieuwe veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Daarom gaan we de dijk versterken. Van het totale dijktraject voldoet 34 km niet aan de huidige veiligheidsnormen. Hiervan gaan we vanaf 2024 ca. 10 km versterken (dit zijn de rode delen op de overzichtskaart). Dit zijn de meest kwetsbare delen van het dijktraject. Door het versterken van deze dijkdelen kunnen we de veiligheid aanzienlijk verbeteren. De dijkvakken die niet gekleurd zijn op de kaart, worden nu niet verder onderzocht en vallen buiten dit dijkversterkingsproject. De overige afgekeurde kilometers moeten uiterlijk in 2050 zijn versterkt. 

Waar gaan we de dijk versterken? 

Op deze overzichtskaart(externe link) kunt u zien waar versterking moet plaatsvinden en welk faalmechanisme (waarom de dijk is afgekeurd) geconstateerd is. Via de zoekfunctie kunt u uw adres opzoeken. Vraag ons gerust als u hulp nodig heeft. 

Planuitwerkingsfase

Het vaststellen van de Nota Voorkeursalternatief betekende het einde van de verkenningsfase. In de verkenningsfase is onderzocht welke mogelijkheden er zijn (de kansrijke alternatieven) om de desbetreffende dijkvakken te versterken, hoe dit past binnen de omgeving en wat de effecten zijn. Hierbij is gekeken naar de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en eventuele initiatieven vanuit de omgeving. Van de verschillende mogelijkheden zijn vervolgens een aantal varianten nader uitgewerkt. De planuitwerkingsfase duurt circa 3 jaar. Het is een belangrijke fase waarin we intensief contact hebben met direct belanghebbenden. Het doel van de planuitwerkingsfase is om te komen tot een Projectbesluit. Op basis van dit Projectbesluit kan de dijkversterking worden uitgevoerd.

Bijeenkomsten

Hieronder vindt u informatie over de bijeenkomsten die geweest zijn. Als er nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd, zullen deze hier vermeld worden.

Bijeenkomsten 2022

Op 30 november in Vianen, 8 december in Streefkerk en op 12 december in Ameide. Tijdens elke bijeenkomst zijn de desbetreffende dijkzones en het ontwerpproces toegelicht. De presentatie met daarin alle dijkzones kunt u nog nalezen en er is een algemeen verslag opgesteld.  

Onlinebijeenkomst 2022 - toelichting concept nota VKA

Op 17 en 22 februari 2022 hebben we onlinebijeenkomsten georganiseerd om een algemene toelichting te kunnen geven op de concept Nota Voorkeursalternatief en de concept Milieueffectrapportage omdat deze informeel ter inzage lagen. De presentatie kunt u nog nalezen. 

Webinar 2021 - Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Tijdens een webinar op 9 maart 2021 over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is er een presentatie gegeven en een verslag gemaakt.

Online werksessies 2021 - toelichting schetsontwerpen

In mei/juni 2021 zijn online werksessies georganiseerd om de schetsontwerpen van de kansrijke alternatieven aan de directbetrokkenen te tonen en hierover in gesprek te gaan. Tijdens elke bijeenkomst is een algemene presentatie getoond. Vervolgens zijn de kansrijke alternatieven besproken per dijkzone en is er van elke bijeenkomst een digitaal verslag (digitale post-its) gemaakt. U kunt alles hier nog nalezen: 

Informatiebijeenkomsten - 2020

In september 2020 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij een toelichting is gegeven op het project; waarom we de Lekdijk stap voor stap gaan versterken, hoe we tot de scope zijn gekomen, wat we gaan doen in deze verkenningsfase en wat de planning is. Tijdens drie informatiebijeenkomsten is een presentatie gegeven en is er per bijeenkomst een verslag opgesteld:

Kennisgeving voornemen & kennisgeving participatie

In september 2020 is de Kennisgeving voornemen & Kennisgeving participatie gepubliceerd in de lokale h-a-h bladen langs het traject van SAFE en in het digitale Waterschapsblad(externe link). Dit was een eerste stap in het formele proces van de nieuwe Omgevingswet. 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

De NRD heeft in de periode van 22 februari t/m 6 april 2021 ter inzage gelegen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  

Boek ‘Dijken voor beginners’

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een boekje gemaakt, speciaal voor iedereen die te maken heeft of krijgt met een dijkversterking. Vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. Met dit boekje helpen we u op weg met de belangrijkste informatie over het versterken van een dijk.

Het boek is te downloaden of te bestellen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het omgevingsteam via: safe@wsrl.nl of telefonisch via 0344-227788.
Heeft u andere vragen of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u dit ook doorgeven via bovengenoemde contactgegevens.  

Documenten