De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet worden versterkt om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Ga voor informatie over dijkversterking Tiel-Waardenburg naar het digitale bezoekerscentrum via www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl(externe link)

Dijkversterking Tiel-Waardenburg heeft ook een Facebook-pagina(externe link). En blijf op de hoogte via de BouwApp (te downloaden in de appstore).  

Stand van zaken grondverwerving: Het waterschap is genoodzaakt om, bij de partijen waar nog geen overeenstemming is bereikt over aankoop, zakelijk recht en tijdelijk gebruik, binnenkort een gedoogplicht en/of onteigeningsprocedure op te starten. Dat is nodig om de gronden op tijd ter beschikking te hebben, zodat tijdig met de dijkversterking kan worden gestart. Lees het volledige bericht in de nieuwsbrief van april 2022

Dijkontwerp

We zaten in een bijzondere tijd van werken met beperkende maatregelen door Covid-19. We merkten dat we juist in de fase van afronden van het dijkontwerp, het directe contact en overleg met u misten. Samen om het ontwerp staan en uitleggen kon, vanwege corona, niet op de manier zoals we dat gewend waren. Daardoor en door het verwerken van de laatste technische inzichten heeft de laatste stap in het ontwerpen in deze planfase in 2020 - van een concept vergunningenontwerp naar een definitief vergunningenontwerp - meer tijd gevraagd.

In 2020 zijn alle eigenaren langs de dijk geïnformeerd over het dijkontwerp, via een brief of e-mail. En in een enkel geval, toen het even mocht, met een keukentafelgesprek.
Het uitvoeringsontwerp, de detaillering voor de uitvoering, zal worden gemaakt door bouwcombinatie Mekante Diek (bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer), die sinds zomer 2021 aan boord is. 

Dit betekent niet dat voor ons het werk erop zit. De dijkversterking is tenslotte een enorme opgave, die veel vragen oproept en veranderingen met zich mee brengt. We blijven met elkaar in gesprek: wij met u en u met ons. Uiteraard kunt u met uw vragen terecht bij de omgevingsmanagers. De laatste stand van zaken leest u in de nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden onderaan deze pagina. 

Wat hebben wij met uw inbreng gedaan? 

Afgelopen zes jaar heeft u tijdens de campertour, kennisbijeenkomsten, werk­sessies en inloopavonden vele wensen en ideeën aan ons kenbaar gemaakt waarvan een deel is meegenomen in het ontwerp. Het gaat bijvoorbeeld om bomen die behouden blijven. Of toeritten en dijktrappen die tijdens de uit voering worden weggehaald en daarna teruggeplaatst. Een deel van de wensen dragen we over aan de aannemer. Denk hierbij aan het beperken van verkeersoverlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Er zijn bij ons ook wensen en ideeën aangedragen die we met de dijkversterking alleen niet kunnen realiseren. In die gevallen zoeken we de samenwerking op met bijvoorbeeld de gemeenten. Ook zijn er wensen en ideeën afgevallen. Denk bijvoorbeeld aan de wensen die destijds vanwege de hoog­watergeul zijn aangedragen of wensen die strijdig zijn met wet­ en regelgeving.

Voor een aantal wensen laten we zien hoe en waar wij deze hebben verwerkt in het dijkontwerp. We hebben hiervoor een digitale kaart gemaakt. Bij de kaart vindt u uitleg over wat er wel in staat en wat niet.

Ga naar de digitale wensenkaart. (externe link)

Formele juridische procedure projectplan Waterwet, hoofdvergunningen en -besluiten

Voor de formele juridische procedure is het verplicht om voor een dijkversterking een zogenaamd projectplan Waterwet op te stellen. In het projectplan Waterwet beschrijven we het uit te voeren project, onderbouwen we de gemaakte keuze voor het ontwerp en beschrijven we de effecten ervan. Het plan bestaat uit tekeningen, dwarsdoorsnedes en een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop we de dijk versterken. Maar ook hoe we vanuit een afweging van verschillende belangen de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt met gevolgen voor de omgeving. Op basis van de informatie uit dit projectplan worden de vergunningen aangevraagd. De commissie voor de milieueffectrapportage is advies gevraagd over het milieueffectrapport (MER).

Het ontwerp van het projectplan Waterwet lag van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage, samen met het milieueffectrapport, de ontwerpbestemmingsplannen (voor Tiel en West Betuwe) en het concept van de vergunningen voor natuur, het kappen van bomen, aanleg van constructies en als het nodig blijkt ook voor monumenten. Naast alle informele contacten die er zijn met de betrokkenen, was dit een formele stap in het proces om een reactie (zienswijze genaamd) te geven op de plannen. Er zijn 86 zienswijzen ontvangen, die zijn samengevat en voorzien van een reactie. Klik hier (externe link)om ze in te zien. 

Verschillende zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing op het dijkontwerp, van de wijziging van een oprit tot een dijkontwerpaanpassing. Deze aanpassingen zijn in de definitieve documenten verwerkt. Inmiddels is het Projectplan Waterwet goedgekeurd, de bestemmingsplannen voor de dijk vastgesteld en zijn de (omgevings)vergunningen verleend. Tijdens de beroepstermijn die liep van 26 oktober tot en met 6 december 2021 hebben we 14 beroepen ontvangen. We wachten de behandeling van deze beroepen door de Raad van State af.

De provincie Gelderland regelt als coördinerend bevoegd gezag de publicatie: de stukken van dijkversterking Tiel-Waardenburg zijn in te zien op deze website(externe link).

Zie ook de brochure ‘Planproducten'.

Waarom deze dijkversterking?

Delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel voldoen niet aan de veiligheidsnorm.

Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping en in beperkte mate om hoogte (zie de pagina waarom en hoe versterken).

Dijk tussen Tiel en Waardenburg

Planning

2022:

  • Grondverwerving en gesprekken met bewoners (zie brochure)
  • Formele procedure projectplan Waterwet, milieueffect­rapport, hoofdvergunningen en bestemmingsplannen
  • Voorbereidende werkzaamheden dijkversterking

2023-2026: Uitvoering dijkversterkingswerkzaamheden
2026: Dijk veilig en voldoet aan de norm

 

Boekje "Dijken voor beginners"

Het versterken van een dijk is ingewikkeld. Het boekje "Dijken voor beginners" kan u verder helpen.

Het staat vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Iedereen die met een dijkversterking te maken krijgt/heeft, kan het boek downloaden of te bestellen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Onderzoeken

Onderaan de pagina (bij Documenten) vindt u het rapport over cultuurhistorisch onderzoek en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Niet alle onderzoeken zijn geschikt om op de website te publiceren. Deze geven wel bruikbare informatie voor het project.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze omgevingsmanagers.


telefoonnummer 06 12 57 08 06
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Ons projectkantoor:

't Koetshuis kasteel Neerijnen 
Van Pallandtweg 11 
4182 CA Neerijnen

 

 

Coronacrisis

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Voor het nemen van beheersmaatregelen volgt Waterschap Rivierenland de maatregelen van het kabinet. Ook wij willen het risico op het verder verspreiden van het virus beperken.

Wij zijn per telefoon en per e-mail goed bereikbaar. Heeft u een vraag of wilt u in gesprek met een omgevingsmanager? Bel dan 06 12 57 08 06 of stuur een e-mail naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl . Dan kijken we samen naar de mogelijkheden voor een gesprek.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de vragen met antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

De zienswijze periode is geweest. Vinden er nu helemaal geen gesprekken meer plaats tussen bewoners en het waterschap?

Het Waterschap blijft graag met u in gesprek. Ook nu de plannen in procedure zijn en straks formeel staan. Dus mocht u vragen hebben neemt u dan vooral contact met ons op. De contactgegevens vindt u op deze pagina.

Tijdens welke officiële momenten is er inspraak mogelijk?

Bij de ter inzagelegging van het ontwerp projectplan Waterwet, de MER, het Ontwerp bestemmingsplan en de vergunningen (onder andere voor natuur en ontgrondingen). Deze drie lagen eind 2020 / begin 2021 gelijktijdig ter inzage. Meer hierover kunt u lezen in de folder over de planproducten.

Wat is een projectplan Waterwet?

In het projectplan Waterwet beschrijven wij in detail de voorgenomen dijkversterking. Hierbij gaat het om de effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Het projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking. 

Het projectplan Waterwet en bijbehorende vergunningen lagen eind 2020/begin 2021 formeel ter inzage. Hierop kon u met een zienswijze reageren. 

Hoe ziet de procedure er op hoofdlijnen uit?

Het ontwerp projectplan Waterwet, de ontwerpbesluiten vergunningen en de ontwerpbestemmingsplannen worden tegelijkertijd gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze indienen. We lezen uw zienswijze en onderzoeken of er een aanleiding is voor een aanpassing. In de Nota van Antwoord beantwoorden we alle zienswijzen. Daarna wordt het projectplan Waterwet vastgesteld door Waterschap Rivierenland en ter goedkeuring verzonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Aansluitend liggen het definitieve projectplan Waterwet, de definitieve besluiten vergunningen en de definitieve bestemmingsplannen nog een keer ter inzage. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Welke maatregelen zijn er om de dijk te versterken?

Kijk hiervoor op de pagina Waarom en hoe versterken we de dijken?

Wat betekent dijkversterking voor de bebouwing langs de dijk?

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de huizen langs de dijk. Met de resultaten van het bouwkundig onderzoek weten we beter wat de bouwkundige staat van de woningen langs de dijk zijn en welke uitvoeringsmethode we het beste kunnen gebruiken. Voor het realiseren van de dijkversterking zoekt het waterschap, samen met de aannemer naar manieren om de werkruimte en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Wat houdt grondverwerving in?

Voor de dijkversterking kan het noodzakelijk zijn dat het waterschap percelen nodig heeft (gronden verwerft). Het waterschap kan hiervoor de grond aankopen, er zakelijk recht op vestigen  en/of de grond huren (tijdelijke ingebruikname). Op een perceel kunnen één vorm of combinaties van grondverwerving van toepassing zijn. Dit hangt af van de situatie. De afspraken leggen we met u vast in één overeenkomst. Lees de brochure En bekijk hier het schema van de stappen.  

Hoe ziet de planning er uit voor het vervolg? Wanneer is er een aannemer aan boord?

In de zomer van 2021 is dijkversterking Tiel-Waardenburg gegund aan bouwcombinatie Mekante Diek. Deze combinatie is een samenwerking tussen de aannemers Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. 

Hoe wordt er rekening gehouden met de cultuurhistorische status van gebouwen langs de dijk? En met beschermd stads- en dorpsgezicht?

Gebouwen met een cultuurhistorische status zijn wettelijk beschermd. Het waterschap spant zich in om deze gebouwen bij de dijkversterking te ontzien. Dat betreft zowel voor de keuze als de uitvoering van de te nemen verbeteringsmaatregelen.

Zorgen jullie ervoor dat ik geen last meer heb van kwelwater?

Nee, een dijkversterking heeft niet als doel om kweloverlast te verminderen. Het doel is wél dat de dijk hoog en sterk genoeg is om rivierwater tegen te houden. Nu en in de toekomst.

Als er water met zand onder de dijk door stroomt, spreken we van piping. Hierdoor verzwakt de dijk en dat willen we voorkomen. Daarom nemen we op een aantal locaties langs de dijk maatregelen tegen piping. Het kan zijn dat deze pipingmaatregelen, ook een gunstige uitwerking hebben op de kweloverlast. 

Bekijk hier een filmpje over piping.

,

.

Hoe is de klankbordgroep samengesteld? En wat is haar invloed?

De klankbordgroep bestaat uit zo’n 20 personen, bestaande uit een evenwichtige samenstelling van bewoners, bedrijven, belangengroepen en natuurorganisaties. Er is een vertegenwoordiging uit alle dorpen.

De klankbordgroep heeft invloed. Zij wordt gevraagd mee te denken en advies uit te brengen over het dijkversterkingsproces in zijn volle omvang. Zij adviseert ambtenaren en bestuurders (de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep) van de verschillende overheden. Het gaat om inbrengen van lokale kennis en overbrengen van signalen.

Wat is een meekoppelkans?

Kansen van bewoners of bedrijven op economisch of ruimtelijk vlak die niet direct bijdragen aan het doel van de dijkversterking: waterveiligheid. Meekoppelkansen zijn kansen die tegelijk met het dijkversterkingsproject uit te gevoerd kunnen worden en een win-winsituatie kunnen bieden. Meekoppelkansen worden beoordeeld op technische, juridische, maatschappelijk en  financiële haalbaarheid en moeten ook passen qua planning.

Voorbeelden van meekoppelkansen: Biodiversiteit, maaibeheer, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verlichting, glasvezel, het zichtbaar maken van de contouren/de fundamenten van het Huys te Varick, et cetera.

Het waterschap staat open voor meekoppelkansen. Inmiddels lopen er al contacten via het project Levend Landschap.

Wordt een meekoppelkans ook gefinancierd uit het project?

Omdat meekoppelkansen niet bijdragen aan de dijkversterking is er vanuit het Hoogwatersbeschermingsprogromma(externe link) (de subsidieverlener) geen dekking voor. De meerkosten van meekoppelkansen moeten dan ook gedragen worden door andere partijen dan het waterschap.

 .

Waterschap Rivierenland heeft een filmpje gemaakt van het hoogwater in februari 2020. Ook delen van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg zijn te zien.