De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen.

Impressie toekomstige dijk

In deze animatie krijgt u een indruk van het ontwerp van de toekomstige Waaldijk na versterking. Het is het vergunningenontwerp in vogelvlucht, zonder geluid. 

De deeltrajecten beginnen op
00:23 Passewaaij
02:18 Zennewijnen
04:45 Ophemert
06:16 Varik
07:45 Kwelbos
09:35 Heesselt
11:06 Heesseltsche Uiterwaarden
14:23 Opijnen
15:24 Rijswaard

Dijkontwerp

Er ligt een bijzondere tijd van werken achter de rug en we zijn nog niet vrij van beperkende maatregelen door Covid-19. We merkten dat we juist in de fase van afronden van het dijkontwerp, het directe contact en overleg met u misten. Samen om het ontwerp staan en uitleggen kon, vanwege corona, niet op de manier zoals we dat gewend waren. Daardoor en door het verwerken van de laatste technische inzichten heeft de laatste stap in het ontwerpen in deze planfase in 2020 - van een concept vergunningenontwerp naar een definitief vergunningenontwerp - meer tijd gevraagd.
In 2020 zijn alle eigenaren langs de dijk geïnformeerd over het dijkontwerp, via een brief en eventueel met een keukentafelgesprek. Het ontwerp projectplan Waterwet en de ontwerpbestemmingsplannen hebben met het Milieueffectrapport en de ontwerp hoofdbesluiten ter inzage gelegen. Het definitieve dijkontwerp, de detaillering voor de uitvoering, zal worden gemaakt door de aannemer.

Dit betekent niet dat voor ons het werk erop zit. De dijkversterking is tenslotte een enorme opgave, die veel vragen oproept en veranderingen met zich mee brengt. We blijven met elkaar in gesprek: wij met u en u met ons. Uiteraard kunt u met uw vragen terecht bij het Projectteam en de omgevingsmanagers. 

Het team is momenteel bezig met de beantwoording van binnengekomen zienswijzen. En daarnaast voeren we gesprekken  met aannemerscombinaties om een keuze te maken voor de aannemer die de dijkversterking gaat uitvoeren. 

Projectplan Waterwet

Voor de formele juridische procedure is het verplicht om voor een dijkversterking een zogenaamd projectplan Waterwet op te stellen. In het projectplan Waterwet beschrijven we het uit te voeren project, onderbouwen we de gemaakte keuze voor het ontwerp en beschrijven we de effecten ervan. Het plan bestaat uit tekeningen, dwarsdoorsnedes en een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop we de dijk versterken. Maar ook hoe we vanuit een afweging van verschillende belangen de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt met gevolgen voor de omgeving. Op basis van de informatie uit dit projectplan worden de vergunningen aangevraagd. De commissie voor de milieueffectrapportage wordt advies gevraagd over het milieueffectrapport (MER).

Het ontwerp van het projectplan Waterwet lag van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage, samen met het concept milieueffectrapport, de ontwerpbestemmingsplannen (voor Tiel en West Betuwe) en het concept van de vergunningen voor natuur het kappen van bomen, aanleg van constructies en als het nodig blijkt ook voor monumenten. Naast alle informele contacten die er zijn met de betrokkenen, was dit een formele stap in het proces om een reactie (zienswijze genaamd) te geven op de plannen. Klik hier om de stukken in te zien en meer informatie. Deze zienswijzen zijn door ons gebundeld en van een reactie voorzien en eventueel wordt het plan bijgesteld. Daarna vindt definitieve besluitvorming van dit projectplan plaats door het waterschap en vervolgens goedkeuring door de Provincie Gelderland en worden de vergunningen afgegeven. Zie hiervoor ook de brochure ‘Planproducten'.

Waarom deze dijkversterking?

Delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel voldoen niet aan de veiligheidsnorm.

Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping en in beperkte mate om hoogte (zie de pagina waarom en hoe versterken).

Hoe?

Waterschap Rivierenland werkt samen met Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe en Tiel. 

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven is gekeken naar de beste oplossingen voor de dijkversterking. Deze oplossingen worden uitgewerkt tot een dijkontwerp. Het gaat om een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Op deze manier voldoet de dijk aan de norm en wordt beschermde natuur en historisch erfgoed gespaard.

Dijk tussen Tiel en Waardenburg

 

Planning

2020: 

2021:

  • Aannemer aan boord
  • Projectplan Waterwet onherroepelijk

2022: Voorbereidende werkzaamheden
2022-2026: Uitvoering
2026: Dijk waterveilig

 

Boekje "Dijken voor beginners"

Het versterken van een dijk is ingewikkeld. Het boekje "Dijken voor beginners" kan u verder helpen.

Het staat vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Iedereen die met een dijkversterking te maken krijgt/heeft kan het boek downloaden of te bestellen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 

Onderzoeken

Stand van zaken onderzoeken (update september 2020)

Onderaan de pagina (bij Documenten) vindt u het rapport over cultuurhistorisch onderzoek en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Niet alle onderzoeken zijn geschikt om op de website te publiceren. Deze geven wel bruikbare informatie voor het project.

 

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze omgevingsmanagers.


telefoonnummer 0344-649 900
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Ons projectkantoor:

't Koetshuis kasteel Neerijnen 
Van Pallandtweg 11 
4182 CA Neerijnen

In verband met de coronacrisis houden we voorlopig geen spreekuur op dinsdag.

 

 

Coronacrisis

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Voor het nemen van beheersmaatregelen volgt Waterschap Rivierenland de maatregelen van het kabinet. Ook wij willen het risico op het verder verspreiden van het virus beperken.

Dit betekent dat de medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Dit betekent dat we met maximaal één persoon bij u thuis (keukentafelgesprekken) komen, er helaas nog geen fysieke bijeenkomsten met groepen mogelijk zijn en we voorlopig vanuit huis blijven werken. 

Wij zijn per telefoon en per e-mail goed bereikbaar. Heeft u een vraag of wilt u in gesprek met een omgevingsmanager? Bel dan 0344-649 900 of stuur een e-mail naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl . Dan bekijken we samen naar de mogelijkheden voor een gesprek.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de vragen met antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

De zienswijze periode is geweest. Vinden er nu helemaal geen gesprekken meer plaats tussen bewoners en het waterschap?

Het Waterschap blijft graag met u in gesprek. Ook nu de plannen in procedure zijn en straks formeel staan. Dus mocht u vragen hebben neemt u dan vooral contact met ons op. De contactgegevens vindt u op deze pagina.

Tijdens welke officiële momenten is er inspraak mogelijk?

Bij de ter inzagelegging van het ontwerp projectplan Waterwet, de MER, het Ontwerp bestemmingsplan en de vergunningen (onder andere voor natuur en ontgrondingen). Deze drie lagen eind 2020 / begin 2021 gelijktijdig ter inzage. Meer hierover kunt u lezen in de folder over de planproducten.

Wat is een projectplan Waterwet?

In het projectplan Waterwet beschrijven wij in detail de voorgenomen dijkversterking. Hierbij gaat het om de effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Het projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking. 

Het projectplan Waterwet en bijbehorende vergunningen lagen eind 2020/begin 2021 formeel ter inzage. Hierop kon u met een zienswijze reageren. 

Hoe ziet de procedure er op hoofdlijnen uit?

Het ontwerp projectplan Waterwet, de ontwerpbesluiten vergunningen en de ontwerpbestemmingsplannen worden tegelijkertijd gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze indienen. We lezen uw zienswijze en onderzoeken of er een aanleiding is voor een aanpassing. In de Nota van Antwoord beantwoorden we alle zienswijzen. Daarna wordt het projectplan Waterwet vastgesteld door Waterschap Rivierenland en ter goedkeuring verzonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Aansluitend liggen het definitieve projectplan Waterwet, de definitieve besluiten vergunningen en de definitieve bestemmingsplannen nog een keer ter inzage. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Krijg ik nog een keukentafelgesprek?

Door de Covid-19 situatie is het momenteel niet mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten, bijvoorbeeld bij u thuis. Gelukkig zijn er ook andere manieren om elkaar te spreken, telefonisch en online. De ervaring leert dat dit in veel gevallen een goed alternatief voor een keukentafel gesprek. Heeft u behoefte aan een gesprek over de dijkversterking? Neemt dan vooral contact met ons op. De contactgegevens vindt u op deze pagina.

Welke maatregelen zijn er om de dijk te versterken?

Kijk hiervoor op de pagina Waarom en hoe versterken we de dijken?

Welke innovatieve maatregelen gaan jullie nemen?

Bij diverse verbetermaatregelen staan voorbeelden van innovatieve maatregelen, zoals waterontspanners, grofandbarrière of verruwing van het buitentalud. Zie ook de filmpjes met (vernieuwende) oplossingen helemaal onderaan de pagina Waarom en hoe versterken we de dijken.

Wat betekent dijkversterking voor de bebouwing langs de dijk?

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de huizen langs de dijk. Met de resultaten van het bouwkundig onderzoek weten we beter wat de bouwkundige staat van de woningen langs de dijk zijn en welke uitvoeringsmethode we het beste kunnen gebruiken. Voor het realiseren van de dijkversterking zoekt het waterschap, samen met de aannemer naar manieren om de werkruimte en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Wat houdt grondverwerving in?

Voor de dijkversterking kan het noodzakelijk zijn dat het waterschap percelen nodig heeft (gronden verwerft). Het waterschap kan hiervoor de grond aankopen, er zakelijk recht op vestigen  en/of de grond huren (tijdelijke ingebruikname). Op een perceel kunnen één vorm of combinaties van grondverwerving van toepassing zijn. Dit hangt af van de situatie. De afspraken leggen we met u vast in één overeenkomst. Lees de brochure En bekijk hier het schema van de stappen.  

Hoe ziet de planning er uit voor het vervolg? Wanneer is er een aannemer aan boord?

Op dit moment zijn we bezig met de aanbesteding en in de zomer van 2021 zullen wij een aannemer contrateren. De aannemer krijgt de opdracht om het ontwerp technisch uit te werken en het werk buiten uit te voeren. Hiervoor heeft de aannemer een flinke voorbereidingstijd nodig.

Wanneer start de aannemer met het werk?

Naar verwachting start de aannemer in het voorjaar 2022 met het grondwerk buiten. Vooruitlopend hierop zullen al kleinere werkzaamheden plaatsvinden. Bijvoorbeeld  het verwijderen van bomen die door de dijkversteking niet kunnen blijven staan. Begin 2022 heeft de aannemer waarschijnlijk het uitvoeringsplan klaar. Daarin staat onder andere waar de aannemer begint. Het is heel goed mogelijk dat er op sommige delen van de dijk het eerste jaar nog helemaal geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het dijktraject is namelijk lang en de het aantal versterkingsmaatregelen is groot.

Hoe wordt er rekening gehouden met de cultuurhistorische status van gebouwen langs de dijk? En met beschermd stads- en dorpsgezicht?

Gebouwen met een cultuurhistorische status zijn wettelijk beschermd. Het waterschap spant zich in om deze gebouwen bij de dijkversterking te ontzien. Dat betreft zowel voor de keuze als de uitvoering van de te nemen verbeteringsmaatregelen.

Zorgen jullie ervoor dat ik geen last meer heb van kwelwater?

Nee, een dijkversterking heeft niet als doel om kweloverlast te verminderen. Het doel is wél dat de dijk hoog en sterk genoeg is om rivierwater tegen te houden. Nu en in de toekomst.

Als er water met zand onder de dijk door stroomt, spreken we van piping. Hierdoor verzwakt de dijk en dat willen we voorkomen. Daarom nemen we op een aantal locaties langs de dijk maatregelen tegen piping. Het kan zijn dat deze pipingmaatregelen, ook een gunstige uitwerking hebben op de kweloverlast. 

Bekijk hier een filmpje over piping.

,

.

Hoe is de klankbordgroep samengesteld? En wat is haar invloed?

De klankbordgroep bestaat uit zo’n 20 personen, bestaande uit een evenwichtige samenstelling van bewoners, bedrijven, belangengroepen en natuurorganisaties. Er is een vertegenwoordiging uit alle dorpen.

De klankbordgroep heeft invloed. Zij wordt gevraagd mee te denken en advies uit te brengen over het dijkversterkingsproces in zijn volle omvang. Zij adviseert ambtenaren en bestuurders (de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep) van de verschillende overheden. Het gaat om inbrengen van lokale kennis en overbrengen van signalen.

Wat is een meekoppelkans?

Kansen van bewoners of bedrijven op economisch of ruimtelijk vlak die niet direct bijdragen aan het doel van de dijkversterking: waterveiligheid. Meekoppelkansen zijn kansen die tegelijk met het dijkversterkingsproject uit te gevoerd kunnen worden en een win-winsituatie kunnen bieden. Meekoppelkansen worden beoordeeld op technische, juridische, maatschappelijk en  financiële haalbaarheid en moeten ook passen qua planning.

Voorbeelden van meekoppelkansen: Biodiversiteit, maaibeheer, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verlichting, glasvezel, het zichtbaar maken van de contouren/de fundamenten van het Huys te Varick, et cetera.

Het waterschap staat open voor meekoppelkansen. Inmiddels lopen er al contacten via het project Levend Landschap.

Wordt een meekoppelkans ook gefinancierd uit het project?

Omdat meekoppelkansen niet bijdragen aan de dijkversterking is er vanuit het Hoogwatersbeschermingsprogromma (de subsidieverlener) geen dekking voor. De meerkosten van meekoppelkansen moeten dan ook gedragen worden door andere partijen dan het waterschap.

Rapport onderzoek burgerparticipatie 

Verschillende bewoners uit het gebied tussen Tiel en Waardenburg en omgevingsmanagers van het project hebben meegedaan aan het onderzoek dat de Radboud Universiteit heeft uitgevoerd. Het rapport is beschikbaar, zie het nieuwsbericht op de homepage hierover.

Waterschap Rivierenland heeft een filmpje gemaakt van het hoogwater in februari 2020. Ook delen van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg zijn te zien.