Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de regionale keringen (kades) in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Uit toetsing blijkt dat ruim 100 kilometer van de 237 kilometer aan kades niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Ze zijn niet hoog en/of stevig genoeg. Om de waterveiligheid ook in de toekomst te garanderen, is het noodzakelijk om de kades op orde te brengen. Dit doen we op verschillende manieren. Ook zijn er andere wateropgaven zoals wateroverlast, watertekort, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en ligt er de doelstelling voor het creëren van nieuwe natuur. 

Kennisgevingen als start van planuitwerkingsfase

Op 11 mei 2022 zijn twee kennisgevingen gepubliceerd in het digitale Waterschapsblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-5275.html(externe link) en https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-5280.html(externe link)). 

Bewoners zijn middels brieven op de hoogte gebracht van deze publicaties en de mogelijkheid om op de kennisgevingen te reageren voor 24 juni 2022 via de mail: a5h@wsrl.nl of door een brief te sturen naar: Waterschap Rivierenland, t.a.v. kadeversterkingen, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

Kadeversterkingen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Door aanpassingen aan het watersysteem wordt een belangrijk deel van de afgekeurde kades al op orde gebracht. Die aanpassingen zorgen er voor dat we de waterpeilen beter kunnen beheersen. De kades hoeven daardoor op minder extreme pieken in het watersysteem te worden ingericht. Daarnaast kunnen we met intensiever toezicht en regulier onderhoud ervoor zorgen dat kades voldoen aan de veiligheidsnorm. De kades waarvoor een grotere ingreep nodig is om deze op orde te brengen gaan we versterken.

Het versterken doen we niet in één keer maar in twee rondes

We noemen ze tranche 1 en 2. In tranche 1 gaat het vooral om kades die afgekeurd zijn op stabiliteit. Dit zijn met name de ‘groene’ kades langs Achterwaterschap, Nederwaard, Ammersche boezem, Ottolandsche Vliet, Peursumsche Vliet, Smoutjesvliet en Zouweboezem.
Tranche 2 bestaat uit boezemkades in het bebouwd gebied van de Alblasserwaard, onder andere langs de Alblas en Giessen. Deze kades zijn meestal afgekeurd omdat ze te laag zijn, de meeste kades in tranche 2 zijn wel stabiel genoeg.  Het veiligheidsrisico is hierbij kleiner dan bij de kades die afgekeurd zijn op stabiliteit. Bovendien is het effect van de aanpassingen in het watersysteem groter op dit deel van de kades. Vandaar dat deze kades later volgen. De verkenningsfase van tranche 2 start pas over enkele jaren. De komende jaren zullen we eerst de kades van tranche 1 op orde brengen en/of versterken. Het waterschap wil in 2030 alle kades op orde hebben.

Wat hebben we gedaan in de verkenningsfase

In de verkenningsfase hebben we onderzocht welke kades van tranche 1 daadwerkelijk versterkt moeten worden. Dit is ongeveer 16,5 km kade van de 72 km die onderzocht zijn. Aanvullend blijkt dat ongeveer 5 km kade, die lokaal iets te laag zijn geworden, opgehoogd moet worden. In de hieropvolgende planuitwerkingsfase werken we verder uit waar ophoging wenselijk is. Op die locaties kunnen we dit oplossen door de bovenkant van de kade op te hogen. De kade wordt dan niet breder.
Verder wordt er langs een deel van de kades nog onderzoek uitgevoerd. We verwachten dat die kadevakken grotendeels niet versterkt hoeven te worden. Het nader onderzoek is nodig om dat te kunnen aantonen.

Voor de 16,5 km kade die versterkt gaat worden is een voorkeursalternatief bepaald (zie kaartje hieronder). Een voorkeursalternatief is een globaal ontwerp voor de meest geschikte manier om dat deel van de kade op orde te brengen. Het voorkeursalternatief per kadedeel is gekozen uit verschillende kansrijke alternatieven. De kansrijke alternatieven zijn vergeleken op criteria zoals bijvoorbeeld veiligheid, technische uitvoerbaarheid, effecten op ruimtelijke omgeving, draagvlak, etc. 

De voorkeursalternatieven nader uitgelegd

  • Traditioneel: standaard ontwerp voor veilige kade zonder aanvullend belang. Kost wat ruimte.
  • Ecologie: overgang van droog naar vochtig, biodiversiteit. Kost extra ruimte. Wordt alleen gerealiseerd als de grondeigenaren daaraan willen meewerken.
  • Eigendom WSRL: veilige kade binnen grondgebied van Waterschap Rivierenland. Kost weinig ruimte.
  • Kortere levensduur want het waterschap moet eerder weer versterken.
  • Basis onderhoudsprofiel: kade optimaliseren voor beheer en onderhoud. Kost extra ruimte, maar door efficiënt beheer en onderhoud langere levensduur.
  • Maatwerk: nog te bepalen hoe versterking moet plaatsvinden.

Het eindrapport van Ingenieursbureau BWZ “Beoordeling en verkenning kadeversterking Alblasserwaard Vijfheerenlanden Tranche 1” met daarin de verschillende voorkeursalternatieven kunt u downloaden elders op onze website.  

Kaartje: de kades van tranche 1 (rood) en tranche 2 (blauw).

Kansen voor natuurontwikkeling

De provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling om meer nieuwe natuur te creëren in het gebied. Omdat we aan de slag gaan met de kades, kunnen we deze opgave meenemen in onze plannen. Voor de locaties langs de zuidelijke kades van Achterwaterschap en de Dwarsgang, onderzoeken we of er ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden. Door het creëren van nieuwe natuur kunnen belangrijke diersoorten, zoals bijvoorbeeld de ringslang, zich gemakkelijker verplaatsen. De totale natuuropgave is ongeveer 28 hectare.  

Veelgestelde vragen over de kadeversterkingen

In dit document vindt u de meest gestelde vragen over de kadeversterkingen. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met een omgevingsmanager (zie hieronder) of mail naar: a5h@wsrl.nl.  

Voor meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? De contactpersoon voor de kadeversterkingen is Ingrid Driessen (06-42524946, i.driessen@wsrl.nl). 

Heeft u gevonden wat u zocht?