Aanvragen of melden

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.

Wilt u een object plaatsen binnen één meter uit de insteek van een boezemwater? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Als u voldoet aan de voorwaarden van de algemene regel WT 17 Objecten langs boezemwateren, kunt u volstaan met een melding.

Voor objecten of activiteiten in de Buiten-Giessen en een deel van de Binnen-Giessen die zich bevinden in de strook C-water en een relatie heeft met het recreatief medegebruik van het water geldt een vrijstelling indien wordt voldaan aan de criteria en voorschriften van algemene regel WW 6 Activiteiten in de Buiten-Giessen en deel Binnen-Giessen.

Indien u niet aan een n bovenstaande algemene regels voldoet, zult u een watervergunning moeten aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels, met name beleidsregel 5.5: ‘Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen’  en  beleidsregel 5.3: ‘Werkzaamheden in de boezemgebieden van de Alblasserwaard'.

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.
Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Bijzonderheden

De boezemgebieden in de Alblasserwaard hebben een zeer belangrijke waterbergende functie. Als de rivieren of overige wateren buiten hun oevers treden, wordt het water geborgen in de boezem. De boezem is dus een noodvoorziening die zijn functie altijd moet behouden. Op die manier wordt overstroming en daarbij grote schade in bewoonde gebieden en aan percelen die op verschillende manieren in gebruik zijn, voorkomen.

Voor objecten is in het algemeen volumecompensatie nodig op grond van beleidsregel 5.3 Werkzaamheden in de boezemgebieden van de Alblasserwaard . Voor deze objecten geldt te allen tijde een vergunningsplicht. Voor de bewoners langs deze wateren geldt dat men in de praktijk behoefte heeft aan allerlei voorzieningen in de tuin en nabij de oever. Vanwege de noodzakelijke stabiliteit van de oever worden echter géén vergunningen verleend voor objecten als opstallen e.d., indien deze binnen 1 meter vanuit de insteek zouden zijn gewenst. Binnen die 1 meter zijn allerlei kleinschalige objecten zoals bijvoorbeeld vlonders, tuinhekjes, (sier)bestrating e.d. wel mogelijk. Dergelijke objecten zijn vanuit waterhuishoudkundig oogpunt relatief eenvoudige werken, waarbij de waterhuishoudkundige belangen gewaarborgd kunnen worden door het stellen van voorwaarden in een algemene regel.

Indien de activiteiten niet voldoen aan de algemene regels, dan gelden de beleidsregels. Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd, moet u met het waterschap in overleg treden over een mogelijke watervergunning.

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan volstaat een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap. 

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Vraag dan een watervergunning aan.

Omgevingsloket online

U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online (OlO). (externe link)Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'. Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig? Dan kan via het loket een ‘geïntegreerde' aanvraag worden ingediend.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?