Aanvragen of melden

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.

Wilt u oppervlaktewater onttrekken? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van algemene regel WT 13 en de bijbehorende principetekening 10 of 11, hoeft u geen vergunning aan te vragen en ook geen melding in te dienen bij het waterschap.

Indien dit niet het geval is, zult u een watervergunning moeten aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels.

Voor het onttrekken van grondwater (bijvoorbeeld het slaan of boren van een puls of puntstuk) verwijzen wij u naar de onderwerpen genoemd onder het kopje Grondwater: 

Beregening/bevloeiing en veedrenking

Brandblusvoorziening

Bronneren en/of saneren

Overige grondwateronttrekkingen

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Bijzonderheden

Het onttrekken van oppervlaktewater via een voorziening betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Indien het voorgenomen werk in afwijking van de criteria en voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning.

emissiescherm en inlaatpunt

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen bij het waterschap.

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Vraag dan een watervergunning aan. 

Omgevingsloket online

 U moet uw aanvraag voor een watervergunning indienen via het Omgevingsloket online (OlO). (externe link)Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'. Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig? Dan kan via het loket een ‘geïntegreerde' aanvraag worden ingediend.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (e-mail: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?