De dijkversterkingsprojecten doorlopen allemaal dezelfde vier fasen. Elke fase duurt minstens twee jaar. Het bestuur van het waterschap stelt telkens elke fase vast met een besluit over een formeel document. Daarna start de volgende fase. Het projectteam bereidt het document voor en zorgt ervoor dat de inbreng uit de omgeving er zorgvuldig in is verwerkt. Zo bouwt elke fase voort op het formele besluit over de vorige fase.

Waar kunt u op rekenen?

 Fase    Omschrijving   Document
1. Voorverkenning De opgave wordt vastgesteld en het projectteam onderzoekt wat er speelt in de omgeving. In deze fase is de ruimte voor inbreng uit de omgeving het grootst. Het projectteam richt de participatie zo in, dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar belang in te brengen. Veiligheidsscope
2. VerkenningIn deze fase wordt uit de kansrijke alternatieven de definitieve oplossingsrichting gekozen.
Dat gebeurt op basis van een ‘Nota Reikwijdte en Detailniveau’, die door de provincie ter inzage wordt gelegd.
Voorkeursalternatief
3. PlanuitwerkingHet voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het gaat nu steeds meer over het uitwerken van keuzes, die eerder gemaakt zijn. In deze fase is het mogelijk om in te spreken, een zienswijze in te dienen of in beroep te gaan.Projectplan Waterwet
4. RealisatieDe dijk wordt sterker gemaakt. Het gesprek gaat nu vooral over het beperken van de overlast.     Dijk veilig

Waar hebt u recht op in een dijkversterkingsproject?

We gaan in een vroeg stadium in gesprek om alle belangen te horen en te wegen. Dat betekent niet dat we aan alle wensen kunnen voldoen. Tegenstrijdige belangen komen regelmatig voor en bestuurders hakken uiteindelijk de knoop door.

Bij besluitvorming heeft u de mogelijkheid om in te spreken, een zienswijze in te dienen of in beroep te gaan. Hier leggen we uit wat de verschillen zijn en op welke momenten u er gebruik van kunt maken.

•    Met inspraak hebt u de mogelijkheid om in de besluitvormende vergadering uw belang mondeling toe te lichten. Het spreekrecht is onderdeel van het democratische proces.
•    Een zienswijze is een schriftelijke reactie van een belanghebbende op een ontwerpbesluit, dat ter inzage is gelegd. De termijn ligt vast, over het algemeen is het een periode van 6 weken.
•    U kunt in beroep gaan als volgens u, het bevoegd gezag in het besluit de visie niet of onvoldoende heeft meegewogen, ook als u geen zienswijze heeft ingediend. Ook hiervoor gelden vaste termijnen.

In de besluitvorming van dijkversterkingsprojecten kunt u op de volgende momenten uw belang formeel kenbaar maken:
1.    U kunt een zienswijze indienen wanneer de provincie de Nota Reikwijdte en Detailniveau ter inzage legt.
2.    U kunt een zienswijze indienen wanneer het waterschap het concept-Voorkeursalternatief ter inzage legt en bij de behandeling in de commissie Waterveiligheid kunt u inspreken.
3.    U kunt een zienswijze indienen wanneer het waterschap het ontwerp-Projectplan Waterwet ter inzage legt.
4.    Bij de vaststelling van het definitieve Projectplan Waterwet kunt u inspreken bij de behandeling in de commissie Waterveiligheid en bij de behandeling in het Algemeen Bestuur. 
5.    Bij de goedkeuring van het definitieve Projectplan Waterwet door de provincie, kunt u in beroep bij de Raad van State tot 6 weken na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit. In dit goedkeuringsbesluit worden alle relevante besluiten van andere overheden opgenomen.