Als het spannend wordt, is Waterschap Rivierenland er om een crisis het hoofd te bieden. Van vervuiling in het water, uitval van techniek tot extreem hoogwater, we staan er klaar voor.

 

Net als de brandweer of de politie is het waterschap een crisisorganisatie. We voorkomen en bestrijden crises, we bereiden ons voor en organiseren de nazorg. Naast de coronacrisis zijn voorbeelden van crises uit de afgelopen jaren: wateroverlast in polders door extreme neerslag, vervuiling van water, extreem hoogwater in de grote rivieren (zoals in 1995), droogte, uitval van installaties.

De Centrale Regiekamer in Tiel, het hart van de crisisbeheersing bij Waterschap Rivierenland.

Opschalen

Het waterschap staat 24/7 paraat. Binnen onze crisisorganisatie zijn deskundige mensen en het juiste materieel klaar voor inzet. Vaak vanuit hun dagelijkse functie, vaak omdat zij graag willen bijdragen.

Het rivierengebied telt vele dijkdoorgangen (coupures). De sluiting wordt regelmatig geoefend, zoals aan de Waalkade in Nijmegen.

Hoe we opschalen, kun je hier zien. De ambtelijke crisisorganisatie staat onder leiding van de Operationeel Leider, onze secretaris-directeur Kees Vonk]. Bestuurlijk staat onze crisisorganisatie onder leiding van de dijkgraaf Co Verdaas. Meer over ons bestuur vind je hier.

 

 

 

Secretaris-directeur Kees Vonk is Operationeel Leider.

 

 

 

Dijkgraaf Co Verdaas.

 

             

 

 

 

 

 

Vaak is bij een crisis niet alleen het waterschap betrokken. Verschillende mensen en organisaties zoals: veiligheidsregios, gemeenten en natuurlijk bewoners. Om zowel intern als extern snel informatie te delen, werkt het waterschap ‘netcentrisch’: in een centraal systeem werken teams, beslissers en crisispartners goed samen op basis van gedeelde en overzichtelijke informatie.

Dijkbewaking

Een bijzonder onderdeel van crisisbeheersing bij het waterschap is de dijkbewaking. Die start als het water hoog tegen onze dijken staat. Zo’n 300 dijkwachten inspecteren de dijken in detail, op zoek naar risico’s en beschadigingen. Dit gebeurt als de Rijn bij Lobith op 16 meter +NAP komt, of de zee bij Hoek van Holland op 2,80 meter +NAP. Op dat moment zijn tal van dijkdoorgangen (coupures) al gesloten en staan alle uiterwaarden al onder water.

Ons werkgebied bestaat uit vijf dijkringen, zo heten de dijken die samen één gebied beschermen tegen de omringende rivieren. In de dijkringen zijn zes dijkposten die dijkbewaking coördineren. De dijkbewaking kent een eigen organisatie, die bestaat uit collega’s van het waterschap en bewoners uit het gebied. Zij worden opgeleid én zij trainen en oefenen regelmatig. Meer weten? Kijk hier.

Bewust van risico’s

In een waterrijke regio als het rivierengebied is water soms een risico. Iedereen kan helpen om risico’s te verminderen. Daarom zetten we regelmatig met een campagne mensen aan tot denken en doen.

Hohohoosbui vertelt hoe jij thuis kunt helpen om wateroverlast te vermijden. Want dat extremer kan leiden tot meer hoosbuien. 

TotHier vertelt dat je in het rivierengebied een overstroming kunt mee maken. Een speciale app vertelt tot waar het water dan staat in jouw huis en wat je zelf kunt doen om risico’s te verminderen.

SamenSchoonWater vertelt hoe je kunt helpen om het water schoon te houden en kosten te besparen. Wat spoel je door de gootsteen?

Hohohoogwater vertelt hoe het rivierwater in 1995 hoog tegen de dijken stond. Mensen moesten huis en haard verlaten. We staan stil bij het hoogwater van 1995, bij de ingrijpende veranderingen sindsdien en bij de toekomst.

Kijk ook eens bij:

Denk Vooruit; nuttige tips bij een crisis.

Risicokaart; waar bestaan risico's op een calamiteit.

Ons Water; schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend.

Crisispartners

In een crisis werken we nauw samen met partners. Gemeenten, brandweer en andere hulpdiensten werken samen in veiligheidsregio's. De veiligheidsregio gaat over de openbare orde en veiligheid. Het waterschap adviseert de veiligheidsregio over crises die raken aan water.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Veiligheidsregio Gelderland-Midden

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Naast de veiligheidsregio’s zijn andere partners in crisisbeheersing bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en de KNRM.

In 2020 oefenden waterschap en Reddingsmaatschappij (KNRM) samen tijdens hoogwater op de Waal.

Documenten

Onze crisisbeheersing telt verschillende risico’s en scenario’s, de aanpak ligt vast in een calamiteitenbestrijdingsplan (CBP).

Crisisplan pdf

CBP hoogwater pdf

CBP wateroverlast en regionale keringen pdf

CBP watertekort (droogte) pdf

CBP waterkwaliteit (vervuiling) pdf

CBP niet-watergerelateerd pdf

CBP zuiveringen pdf

Plan voor de nafase pdf

Crisiscommunicatieplan pdf

Contact

Telefoon: (0344) 64 90 90 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur)

E-mail:  info@wsrl.nl

Calamiteiten, vervuiling of ongewenste lozingen melden?

Of doe uw melding via Meldpunt Water. Dan komt uw klacht automatisch bij de juiste instantie terecht.

Dijkbewaking: dijkbewaking@wsrl.nl

Contactpersonen crisisbeheersing Waterschap Rivierenland

Janneke van den Tillaart, J.vanden.Tillaart@wsrl.nl; contactpersoon voor Veiligheidsregio Gelderland Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rik de Schepper, r.de.schepper@wsrl.nl; contactpersoon voor Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

 

 

 

 

 

 

 

Eef Janssen, E.Janssen@wsrl.nl; contactpersoon voor Veiligheidsregio's Midden West Brabant, Gelderland Midden, Utrecht.