In sommige gevallen kunt u grond van het waterschap huren of te pachten. Bijvoorbeeld voor een volkstuin, weidegrond, enzovoorts.

Wilt u iets bouwen of ondernemen in, op of boven grond of water dat van Waterschap Rivierenland is? Dan moet u gebruiksrechten betalen en/ of een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Let op: u heeft dan meestal ook een vergunning nodig. Omgekeerd geldt: als u een vergunning krijgt voor bouwen in, op of boven grond of water van Waterschap Rivierenland, moet u dus ook gebruiksrechten betalen en/ of een beheerovereenkomst afsluiten.

Bekendmakingen verhuur grond

Als wij grond gaan verhuren, maken wij dit vooraf algemeen bekend. Door het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (‘Didam’) moeten overheden iedereen dezelfde kans geven om grond te huren.

Stel, u heeft interesse in een stukje grond dat van het waterschap is. U vraagt ons of wij dat willen verhuren. U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Doet u dat?  Dan maken wij algemeen bekend dat wij grond aan u willen verhuren. Is iemand het hier niet mee eens? Dan kan deze persoon ons een brief sturen. Met hierin waarom zij/hij/ die de grond ook zou willen huren. Deze brief moeten wij binnen een afgesproken tijd ontvangen. Wij maken dan een beslissing wie de grond kan huren en waarom. Wij hoeven andere huurders geen kans te geven als er maar 1 geschikt is. Ook in dit geval kan iemand die het er niet mee eens is, ons een brief sturen. Met hierin redenen waarom zij/ hij bezwaar heeft tegen de verhuur. Deze brief moeten wij binnen een afgesproken tijd ontvangen.

Bekendmakingen verkoop - verhuur grond van het waterschap

Contact

Vragen? Neem contact op met team Grondzaken. Het team is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0344-649113 of via de mail: grondzaken@wsrl.nl.

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven voor huren, pachten en het gebruik van grond of water van het waterschap:

Verhuur grond - water van waterschap algemeen

Grond

 Bijzonderheden

 Starttarief

 Jaartarief

 Eenheid

verhuur grond algemeen

niet aan eigen gebruiksperceel gelegen

€               50,65

€             0,51

per m2/jr

niet openbaar talud/verhardingen

bij woning

€               50,65

€                  0,51

per m2/jr

Tuin

eerste 300 m2

€               50,65

€                  4,05

per m2/jr

 Tuin

opvolgende 300 tot 1.000 m2

€                  2,53

per m2/jr

 Tuin

vanaf 1.000 m2

€                  1,52

per m2/jr

verwijzingsborden

borden en wegwijzers

€             151,95

per stuk

terras/verkooppunt horeca

seizoensgebonden

€               50,65

€                  6,08

per m2/mnd

terras/verkooppunt horeca

niet seizoensgebonden

€            151,95

€                  6,08

per m2/jr

beduikerde waterloop

inclusief werkstrook

€               50,65

€                  2,53

per m2/jr

parkeerplaats

prive gebruik

€               50,65

€                  4,05

per m2/jr

parkeer- marktplaats etc.

commercieel gebruik tbv horeca/detailhandel

€            151,95

€                10,13

per m2/jr

parkeer- marktplaats etc.

niet zijnde horeca/detailhandel

taxatie

grasland/weidegrond

agrarische hobbyactiviteiten (geen agrarische bedrijfsvoering)

€               50,65

€                  0,25

per m2/jr

kades/dijken/losse percelen

Regionorm vanuit Pachtnormenbesluit volgen en mogelijk aanpassen indien taxateur dat aangeeft

Gebruik grond/ water van het waterschap

GebruikBijzonderhedenStarttariefTarief/jrEenheid

Ligplaatsen recreatievaartuigen

 t/m 5 meter lengte

 

€ 101,30

per stuk

Ligplaatsen recreatievaartuigen

 6 t/m 10 meter lengte

€ 202,60

per stuk

Ligplaatsen recreatievaartuigen

 ≥ 10 meter lengte

€ 303,90

per stuk

Ligplaatsen woonboten

 water tbv boot incl. gangboord

€ 25,33

per m2/jr

 Zakelijk/commercieel

 vlonders, steigers, etc. horeca/detailhandel

 € 6,08

 m2

Zakelijk/commercieel

 niet zijnde horeca/detailhandel

 taxatie

Zakelijke/commerciële telecom-masten

per mast

€ 6.078,00

per stuk

 Zakelijke/commerciële telecom-masten

per aanwezige provider

€ 2.026,00

per stuk

Niet zakelijke/niet commerciële telecom-masten

€ 2.026,00

per stuk

 Opstalrechten en erfdienstbaarheden

 voor kabels en leidingen, overpad etc.

 €     1.013,00

visvergunning, visrechten*

Schubvis-visrecht

€ 50,65

  

visvergunning, visrechten*

Schubvis-visrecht vermeerderd met
Aalvisrecht

€ 50,65

  

visvergunning, visrechten*

Aalvisrecht

€  50,65

  

Jachtrechten**

  

Symbolische vergoeding ad € 1,00 per ha bij deelname Nationale Schoonmaakdag. 

Bij geen deelname € 5,00 per ha

Per hectare

* Indien de huurder een ongesplitst (volledig) visrecht huurt of hiervoor een schriftelijke toestemming ontvangt, dan gelden bovenstaande tarieven. De totaalprijs wordt gehalveerd waarmee tegemoetgekomen wordt aan de extra werkzaamheden
waarmee een koepelorganisatie te maken heeft.

**De tarieven, met uitzondering van jachtrechten, worden jaarlijks per 1 januari aangepast o.b.v. een consumentenprijsindexcijfer, voor het eerst per 1 januari 2021. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het jaarprijsindexcijfer consumentenprijzen (CPI) van het jaar dat één jaar voor het jaar van inwerkingtreding van de indexatie is gelegen, zoals gepubliceerd door het CBS.

Meerjarige pachtovereenkomsten voor agrariërs

Met agrarische ondernemers in ons gebied sluiten wij vaak meerjarige pachtovereenkomsten. Hiervoor kunnen agrariërs zich elk jaar inschrijven.

Veel gestelde vragen

Wat is de maximale looptijd van onze beheerovereenkomsten?

De maximale looptijd per overeenkomst:

  • onderhoudsovereenkomst = 5 jaar
  • bruikleenovereenkomst = 10 jaar
  • huurovereenkomst = 10 jaar

In sommige gevallen is er een andere looptijd. Bijvoorbeeld als over een tijd een nieuw dijkversterkingsproject start. In het laatste jaar van de overeenkomst kijken we met u hoe verder. Meestal krijgt u een nieuwe overeenkomst.

Wat moet ik doen als ik een beheerovereenkomst heb en ga verhuizen of de woning verkoop?

Heeft u een beheerovereenkomst en gaat u verhuizen? Stuur ons dan een e-mail. U krijgt een officiële opzeggingsbrief met de post. Willen de nieuwe bewoners van uw woning de beheerovereenkomst overnemen? Zij kunnen contact met ons opnemen.

Hoe zeg ik mijn overeenkomst op en wat is mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn is één kalendermaand. Zeg uw overeenkomst op via e-mail: grondzaken@wsrl.nl. Zet het kenmerk van uw overeenkomst erin. U krijgt een opzeggingsbrief met de post.