In verband met het grote werkaanbod moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd van uw melding of aanvraag dan u van ons gewend bent. 


Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing van het waterschap nodig hebt? En hoe u die vervolgens goed voorbereid aanvraagt? In een groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding.

Voor een aantal activiteiten of werken geldt een absoluut verbod. Hiervoor kunt u geen melding doen en ook geen vergunning of ontheffing aanvragen.
Het gaat hier om activiteiten of werken binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebieden, activiteiten of werken die de waterhuishouding ernstig verstoren, de stabiliteit van de waterkering aantasten of die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Vergunning aanvragen of een melding doen?

Aanvragen om watervergunning en meldingen op grond van de algemene regels moeten worden ingediend via het Omgevingsloket Online.
Ook een wijziging van een reeds verleende vergunning moet via deze weg worden aangevraagd.
Hebt u vragen hierover? Stuur een e-mail naar Vergunningen@wsrl.nl.

Omgevingsloket Online
Doe de vergunningcheck(externe link)
Hulp bij vergunningcheck

Aanvragen en meldingen betreffende (vaar)wegen kunnen niet via het Omgevingsloket Online worden ingediend, zie hiervoor de tekst bij de desbetreffende activiteit onder het kopje Overzicht activiteiten.

Kosten (leges)

Als wij uw vergunnings- of ontheffingsaanvraag in behandeling nemen, moeten wij u leges in rekening brengen. 
Ook als wij de gevraagde vergunning of ontheffing weigeren óf als u de aanvraag tussentijds intrekt, worden leges in rekening gebracht.
Hoe deze leges worden vastgesteld, kunt u lezen in de legesverordening.
Meldingen zijn kosteloos.

Verleende vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen die wij hebben verleend, publiceren wij in het waterschapsblad: https://www.waterschaprivierenland.nl/bekendmakingen.
Hoe u bezwaar kunt maken tegen een verleende ontheffing of vergunning, leest u hier.  Tegen meldingen die zijn ingediend, is geen bezwaar mogelijk. 

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Dan krijgt u met deze nieuwe Omgevingswet te maken. De Omgevingswet bevat de regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. 

Als inwoner of ondernemer merkt u weinig van de nieuwe wet. Maar als u vanaf 1 januari een vergunning aanvraagt of een melding doet, dan gaat dat straks anders. Tot 1 januari 2024 kunt u uw vergunningaanvraag indienen via de gebruikelijke weg(externe link). Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket. Vanaf die datum dient u uw aanvragen in via dit nieuwe loket. Dit nieuwe loket ziet er anders uit dan het Omgevingsloket van nu. Meer informatie over het waterschap en de Omgevingswet vindt u hier. 

Overzicht activiteiten

Wilt u meer informatie over een van de meest bij het waterschap aangevraagde activiteiten of werken?

Hieronder staat per activiteit uitgelegd wat u moet doen. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u ons een e-mail sturen: vergunningen@wsrl.nl.

Wateren, waterkeringen, wegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Activiteiten in de Buiten-Giessen en een deel van de Binnen-GiessenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Activiteiten in de GiessenzoomDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
BodemonderzoekDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Gras en éénjarige gewassenDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Kabels en leidingenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Verwijderen objectenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Werk(zaamhed)en binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebieden. Werk(zaamhed)en die de waterhuishouding ernstig verstoren of werk(zaamhed)en die de stabiliteit van de waterkering aantasten of die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Hiervoor geldt een absoluut verbod.
U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.

Wateren

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Afrasteringen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Antiworteldoek in een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Beschoeiing in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Bomen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Bruggen over waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Dam met duiker in een water (eventueel met frontmuren) 

Het plaatsen van een dam met duiker moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Het plaatsen van frontmuren bij een dam met duiker mag zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel

Damwand in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Dempen van een water

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke demping), is mogelijk het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. U moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit(externe link).

Emissiescherm langs een water

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Graven van een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Hekwerk haaks op een A-waterHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Lozen van water op een oppervlaktewater

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben is een melding nodig via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).(externe link) Er moet sprake zijn van een 'inrichting'(externe link), zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.         

Natuurvriendelijke oever nabij een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Objecten in en langs waterenHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Objecten langs boezemwaterenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Steigers en vlonders nabij waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Terras in het talud van een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Versnelde afvoer van hemelwater via verhard oppervlakDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werkzaamheden in het winterbed van de LingeHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.

Waterkeringen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?

Activiteiten in de buitenbeschermingszone van een waterkering

Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.

Dit geldt NIET voor afgravingen in de (buiten)beschermingszone van een waterkering. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Beplanting in en of nabij een waterkering

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Bodemenergiesystemen in de waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Bouwen in en nabij een waterkeringHiervoor heeft u meestal een vergunning nodig, soms kunt u volstaan met een melding. Een aanvraag/melding dient u in via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Erfverharding op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Hekwerk/schutting op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Interne verbouwingen en dakkapellen op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Klein onderhoud aan wegen/plaatsen verkeersborden op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.

Perceelsontsluitingen, ophogingen, parkeerplaatsen en wegen op en bij een waterkering

Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Tijdelijke/eenvoudig demontabele objecten op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Als u voldoet aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).

Wegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Bijzonder gebruik van wegen (afwijking verbodsbord)Hiervoor heeft u een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) nodig. Een ontheffing  moet u aanvragen via het aanvraagformulier
Borden en verkeersspiegels op en/of nabij de openbare wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.
Evenementen op de openbare weg (in beheer bij Waterschap Rivierenland)Als u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit melden via uw gemeente. Dit met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden. Een evenement in díe gemeente moet worden gemeld bij het waterschap.
Objecten/beplanting langs een weg/in de berm van de wegAls u voldoet aan de algemene regels voor resp. objectbeschermende obstakels in de wegberm en/of afrastering langs onbebouwde percelen en/of tijdelijke (bouw)materialen in wegberm en/of struiken en heggen kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regels heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.
Uitweg naar de openbare wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.
Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in het gebruik van wegenVoor die werkzaamheden die hiervoor niet specifiek worden genoemd in dit onderdeel “Wegen”, heeft u een vergunning nodig. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.

Vaarwegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Evenementen en/of stremmingen van het vaarverkeerHiervoor heeft u een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)(externe link) nodig. Dit moet u aanvragen via vergunningen@wsrl.nl.
Ligplaats innemen op de Linge

Het waterschap heeft een verbod voor het innemen van ligplaatsen op het bevaarbare deel van de Linge, de gekanaliseerde Linge, het Kanaal van Steenenhoek en de Korne ingesteld. Dit is vastgelegd in het Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011.(externe link)
Er is een aantal vaste ligplaatsen vastgesteld. In principe worden er geen nieuwe ligplaatsen toegestaan. Wel kan er soms een ligplaats verschoven of geruild worden. Voor meer infomatie: stuur een mail naar vergunningen@wsrl.nl

Varen met een motorboot (handmatig varen is algemeen vrijgesteld)Dit mag zonder melding of vergunning, als u voldoet aan de algemene regel. Als u niet voldoet aan de algemene regel, moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met vergunningen@wsrl.nl.

Grondwater

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Beregening/bevloeiing en veedrenkingAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link)
BrandblusvoorzieningAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link)
Bronneren en/of sanerenAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regels voor resp. grondwatersanering  en/of het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link).
Overige grondwateronttrekkingenAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?