In verband met het grote werkaanbod én de beperkingen vanwege de corona-crisis moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd van uw melding of aanvraag dan u van ons gewend bent. 


Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing van het waterschap nodig hebt? En hoe u die vervolgens goed voorbereid aanvraagt? In een groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding.

Voor een aantal activiteiten of werken geldt een absoluut verbod. Hiervoor kunt u geen melding doen en ook geen vergunning of ontheffing aanvragen.
Het gaat hier om activiteiten of werken binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebieden, activiteiten of werken die de waterhuishouding ernstig verstoren, de stabiliteit van de waterkering aantasten of die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Vergunning aanvragen of een melding doen?

Aanvragen om watervergunning en meldingen op grond van de algemene regels moeten worden ingediend via het Omgevingsloket Online.
Ook een wijziging van een reeds verleende vergunning moet via deze weg worden aangevraagd.
Hebt u vragen hierover? Stuur een e-mail naar Vergunningen@wsrl.nl.
Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag worden leges in rekening gebracht op basis van de legesverordening. Meldingen zijn kosteloos.

Omgevingsloket Online
Doe de vergunningcheck
Hulp bij vergunningcheck

Aanvragen en meldingen betreffende (vaar)wegen kunnen niet via het Omgevingsloket Online worden ingediend, zie hiervoor de tekst bij de desbetreffende activiteit onder het kopje Overzicht activiteiten.

Vergunningen en ontheffingen die wij hebben verleend, publiceren wij in het waterschapsblad: https://www.waterschaprivierenland.nl/bekendmakingen.
Hoe u bezwaar kunt maken tegen een verleende ontheffing of vergunning, leest u hier.  

Overzicht activiteiten

Wilt u meer informatie over een van de meest bij het waterschap aangevraagde activiteiten of werken?

Hieronder staat per activiteit uitgelegd wat u moet doen. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u ons een e-mail sturen: vergunningen@wsrl.nl.

Wateren, waterkeringen, wegen

Wat wilt u doen? Melding, vergunning of verboden?
Activiteiten in de Buiten-Giessen en een deel van de Binnen-Giessen Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Activiteiten in de Giessenzoom Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Bodemonderzoek Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Gras en éénjarige gewassen Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Kabels en leidingen Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Verwijderen objecten Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Werk(zaamhed)en binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebieden. Werk(zaamhed)en die de waterhuishouding ernstig verstoren of werk(zaamhed)en die de stabiliteit van de waterkering aantasten of die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Hiervoor geldt een absoluut verbod.
U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.

 

Wateren

Wat wilt u doen? Melding, vergunning of verboden?
Afrasteringen nabij een water Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Antiworteldoek in een water Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Beschoeiing in water Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Bomen nabij een water Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Bruggen over water Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Dam met duiker in een water (eventueel met frontmuren) 

Het plaatsen van een dam met duiker moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Het plaatsen van frontmuren bij een dam met duiker mag zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel. 

Damwand in water Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Dempen van een water

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke demping), is mogelijk het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. U moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.

Graven van een water Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk haaks op een A-water Hiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Lozen van water op een oppervlaktewater

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben is een melding nodig via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Er moet sprake zijn van een 'inrichting', zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.         

Natuurvriendelijke oever nabij een water Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Objecten in en langs wateren Hiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Objecten langs boezemwateren Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Onttrekken van water aan een oppervlaktewater Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Steigers en vlonders nabij water Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Terras in het talud van een water Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Versnelde afvoer van hemelwater via verhard oppervlak Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werkzaamheden in het winterbed van de Linge Hiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.

Waterkeringen

Wat wilt u doen? Melding, vergunning of verboden?

Activiteiten in de buitenbeschermingszone van een waterkering

Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.

Dit geldt NIET voor afgravingen in de (buiten)beschermingszone van een waterkering. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck.

Beplanting in en of nabij een waterkering

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Bodemenergiesystemen in de waterkering Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck.
Bouwen in en nabij een waterkering Hiervoor heeft u meestal een vergunning nodig, soms kunt u volstaan met een melding. Een aanvraag/melding dient u in via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck.
Erfverharding op een waterkering Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk/schutting op een waterkering Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Interne verbouwingen en dakkapellen op een waterkering Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Klein onderhoud aan wegen/plaatsen verkeersborden op een waterkering Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.

Perceelsontsluitingen, ophogingen, parkeerplaatsen en wegen op en bij een waterkering

Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online. 
Doe de Vergunningcheck.
Tijdelijke/eenvoudig demontabele objecten op een waterkering Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Als u voldoet aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Wegen

Wat wilt u doen? Melding, vergunning of verboden?
Bijzonder gebruik van wegen (afwijking verbodsbord) Hiervoor heeft u een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) nodig. Een ontheffing  moet u aanvragen via het aanvraagformulier
Borden en verkeersspiegels op en/of nabij de openbare weg Als u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.
Evenementen op de openbare weg (in beheer bij Waterschap Rivierenland) Als u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit melden via uw gemeente. Dit met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden. Een evenement in díe gemeente moet worden gemeld bij het waterschap.
Objecten/beplanting langs een weg/in de berm van de weg Als u voldoet aan de algemene regels voor resp. objectbeschermende obstakels in de wegberm en/of afrastering langs onbebouwde percelen en/of tijdelijke (bouw)materialen in wegberm en/of struiken en heggen kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regels heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.
Uitweg naar de openbare weg Als u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.
Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in het gebruik van wegen Voor die werkzaamheden die hiervoor niet specifiek worden genoemd in dit onderdeel “Wegen”, heeft u een vergunning nodig. Een vergunning moet u aanvragen via het aanvraagformulier.

Vaarwegen

Wat wilt u doen? Melding, vergunning of verboden?
Evenementen en/of stremmingen van het vaarverkeer Hiervoor heeft u een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) nodig. Dit moet u aanvragen via vergunningen@wsrl.nl.
Ligplaats innemen op de Linge

Het waterschap heeft een verbod voor het innemen van ligplaatsen op het bevaarbare deel van de Linge, de gekanaliseerde Linge, het Kanaal van Steenenhoek en de Korne ingesteld. Dit is vastgelegd in het Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011.
Er is een aantal vaste ligplaatsen vastgesteld. In principe worden er geen nieuwe ligplaatsen toegestaan. Wel kan er soms een ligplaats verschoven of geruild worden. Voor meer infomatie: stuur een mail naar vergunningen@wsrl.nl

Varen met een motorboot (handmatig varen is algemeen vrijgesteld) Dit mag zonder melding of vergunning, als u voldoet aan de algemene regel. Als u niet voldoet aan de algemene regel, moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met vergunningen@wsrl.nl.

Grondwater

Wat wilt u doen? Melding, vergunning of verboden?
Beregening/bevloeiing en veedrenking Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck
Brandblusvoorziening Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck
Bronneren en/of saneren Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regels voor resp. grondwatersanering en/of het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Overige grondwateronttrekkingen Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck

Heeft u gevonden wat u zocht?