Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing van het waterschap nodig hebt? En hoe u die vervolgens goed voorbereid aanvraagt? In een groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding.

Hieronder staat per activiteit uitgelegd wat u moet doen. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u ons een e-mail sturen: vergunningen@wsrl.nl.

Overzicht activiteiten

Wilt u meer informatie over een van onze meest aangevraagde subsidies?

  • Graven en dempen
  • Beschoeiing/damwand plaatsen
  • Dam met duiker of brug aanleggen
  • Onttrekken of lozen water 
  • Kabels en leidingen aanleggen
  • Bouwen bij dijken
  • Steiger aanleggen
  • Afrastering plaatsen

Wateren, waterkeringen, wegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
BodemonderzoekDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Gras en éénjarige gewassenDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Kabels en leidingenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Verwijderen objectenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werkzaamheden binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebiedenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.

Wateren

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Afrasteringen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Antiworteldoek in een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Beschoeiing in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Bomen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Bruggen over waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Dam met duiker in een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Damwand in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Dempen van een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke demping), is mogelijk het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. U moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.
Frontmuren bij een dam met duiker nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Graven van een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk haaks op een A-waterHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Lozen van water op een oppervlaktewaterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck. Voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben is een melding nodig via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.
Natuurvriendelijke oever nabij een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Objecten in en langs waterenHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Objecten langs boezemwaterenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Steigers en vlonders nabij waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Terras in het talud van een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Versnelde afvoer van hemelwater via verhard oppervlakDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werk(zaamhed)en die de waterhuishouding ernstig verstorenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Werkzaamheden in het winterbed van de LingeHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.

Waterkeringen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Activiteiten in de buitenbeschermingszone van een waterkering, niet zijnde afgravingenDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Afgravingen in de (buiten)beschermingszone van een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Beplanting in en of nabij een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Bodemenergiesystemen in de waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Bouwen in en nabij een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Erfverharding op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk/schutting op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Interne verbouwingen en dakkapellen op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Klein onderhoud aan wegen/plaatsen verkeersborden op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Ophogingen bij een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Perceelsontsluitingen, parkeerplaatsen en wegen op een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Tijdelijke/eenvoudig demontabele objecten op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werkzaamheden die de stabiliteit van de waterkering aantastenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen.

Wegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Afrastering langs een weg in beheer van Waterschap RivierenlandAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit melden bij het waterschap. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel, heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Bijzonder gebruik van wegen (afwijking verbodsbord)Hiervoor heeft u een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) nodig. Dit moet u aanvragen.
Borden en verkeersspiegels op en/of nabij de openbare wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Bouwmaterialen tijdelijk plaatsen in de wegbermAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Evenementen op de openbare weg (in beheer bij Waterschap Rivierenland)Als u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit melden via uw gemeente. Dit met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden. Een evenement in díe gemeente moet worden gemeld bij het waterschap.
Objectbeschermende obstakels in de berm van de wegAls u voldoetn aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in het gebruik van wegenVoor die werkzaamheden die niet specifiek worden genoemd onder “Wegen”, heeft u een vergunning nodig. Deze moet u aanvragen via het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier.
Struiken en heggen langs een wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Uitweg naar de openbare wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Werkzaamheden die de verkeersveiligheid in gevaar brengenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen.

Vaarwegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Evenementen en/of stremmingen van het vaarverkeerHiervoor heeft u een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) nodig. Dit moet u aanvragen via vergunningen@wsrl.nl.
Ligplaats innemen op de LingeHet waterschap heeft een verbod voor het innemen van ligplaatsen op de gehele Beneden-Linge, De Korne en het Kanaal van Steenenhoek ingesteld. Er is een aantal vaste ligplaatsen vastgesteld. In principe worden er geen nieuwe ligplaatsen toegestaan.
Varen met mechanische kracht op wateren (handmatig varen is algemeen vrijgesteld)Dit mag zonder melding of vergunning, als u voldoet aan de algemene regel. Als u niet voldoet aan de algemene regel, moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met vergunningen@wsrl.nl.

Grondwater

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Beregening/bevloeiing en veedrenkingDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
BrandblusvoorzieningDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Bronneren en/of sanerenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Overige grondwateronttrekkingenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.

Heeft u gevonden wat u zocht?