Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing van het waterschap nodig hebt? En hoe u die vervolgens goed voorbereid aanvraagt? In een groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding.

Voor een aantal activiteiten of werken geldt een absoluut verbod. Hiervoor kunt u geen melding doen en ook geen vergunning of ontheffing aanvragen.

Het gaat hier om activiteiten of werken binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebieden, activiteiten of werken die de waterhuishouding ernstig verstoren, de stabiliteit van de waterkering aantasten of die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Omgevingsloket Online

Aanvragen om watervergunning en meldingen op grond van de algemene regels (m.u.v. meldingen t.a.v. (vaar)wegen) moeten worden ingediend via het Omgevingsloket Online.

Omgevingsloket Online
Doe de vergunningcheck
Hulp bij vergunningcheck

Hieronder staat per activiteit uitgelegd wat u moet doen. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u ons een e-mail sturen: vergunningen@wsrl.nl.

Overzicht activiteiten

Wilt u meer informatie over een van de meest bij het waterschap aangevraagde activiteiten of werken?

Wateren, waterkeringen, wegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
BodemonderzoekDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Gras en éénjarige gewassenDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Kabels en leidingenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Verwijderen objectenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Werk(zaamhed)en binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebieden. Werk(zaamhed)en die de waterhuishouding ernstig verstoren of werk(zaamhed)en die de stabiliteit van de waterkering aantasten of die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Hiervoor geldt een absoluut verbod.
U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.

Wateren

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Afrasteringen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Antiworteldoek in een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Beschoeiing in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Bomen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Bruggen over waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Dam met duiker in een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Damwand in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Dempen van een water

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke demping), is mogelijk het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. U moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.

Frontmuren bij een dam met duiker nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Graven van een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk haaks op een A-waterHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Lozen van water op een oppervlaktewater

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben is een melding nodig via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Natuurvriendelijke oever nabij een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Objecten in en langs waterenHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Objecten langs boezemwaterenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Steigers en vlonders nabij waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Terras in het talud van een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Versnelde afvoer van hemelwater via verhard oppervlakDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werkzaamheden in het winterbed van de LingeHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.

Waterkeringen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Activiteiten in de buitenbeschermingszone van een waterkering.

Dit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.

Dit geldt NIET voor afgravingen in de (buiten)beschermingszone van een waterkering. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Doe de Vergunningcheck.

Beplanting in en of nabij een waterkering

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Bodemenergiesystemen in de waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Doe de Vergunningcheck.
Bouwen in en nabij een waterkeringHiervoor heeft u meestal een vergunning nodig, soms kunt u volstaan met een melding. Een aanvraag/melding dient u in via Omgevingsloket Online.
Doe de Vergunningcheck.
Erfverharding op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk/schutting op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Interne verbouwingen en dakkapellen op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Klein onderhoud aan wegen/plaatsen verkeersborden op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Als u voldoet aan de algemene regel.
Ophogingen bij een waterkeringHiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Doe de 
Vergunningcheck.
Perceelsontsluitingen, parkeerplaatsen en wegen op een waterkeringHiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Die moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Doe de Vergunningcheck.
Tijdelijke/eenvoudig demontabele objecten op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Als u voldoet aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.

Wegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Afrastering langs een weg in beheer van Waterschap RivierenlandAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit melden bij het waterschap. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel, heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Bijzonder gebruik van wegen (afwijking verbodsbord)Hiervoor heeft u een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) nodig. Dit moet u aanvragen.
Borden en verkeersspiegels op en/of nabij de openbare wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Bouwmaterialen tijdelijk plaatsen in de wegbermAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Evenementen op de openbare weg (in beheer bij Waterschap Rivierenland)Als u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit melden via uw gemeente. Dit met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden. Een evenement in díe gemeente moet worden gemeld bij het waterschap.
Objectbeschermende obstakels in de berm van de wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in het gebruik van wegenVoor die werkzaamheden die niet specifiek worden genoemd onder “Wegen”, heeft u een vergunning nodig. Deze moet u aanvragen via het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier.
Struiken en heggen langs een wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Uitweg naar de openbare wegAls u voldoet aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan.
Werkzaamheden die de verkeersveiligheid in gevaar brengenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen.

Vaarwegen

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Evenementen en/of stremmingen van het vaarverkeerHiervoor heeft u een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) nodig. Dit moet u aanvragen via vergunningen@wsrl.nl.
Ligplaats innemen op de Linge

Het waterschap heeft een verbod voor het innemen van ligplaatsen op de gehele Beneden-Linge, De Korne en het Kanaal van Steenenhoek ingesteld. Dit is vastgelegd in het Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011.
Er is een aantal vaste ligplaatsen vastgesteld. In principe worden er geen nieuwe ligplaatsen toegestaan. Wel kan er soms een ligplaats verschoven of geruild worden. Voor meer infomatie: stuur een mail naar vergunningen@wsrl.nl

Varen met een motorboot (handmatig varen is algemeen vrijgesteld)Dit mag zonder melding of vergunning, als u voldoet aan de algemene regel. Als u niet voldoet aan de algemene regel, moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met vergunningen@wsrl.nl.

Grondwater

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Beregening/bevloeiing en veedrenkingAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via via Omgevingsloket Online.  Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck
BrandblusvoorzieningAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via via Omgevingsloket Online.  Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck
Bronneren en/of sanerenAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regels voor resp. grondwatersanering en/of het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering kunt u dit melden via via Omgevingsloket Online.  Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck.
Overige grondwateronttrekkingenAls u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel, kunt u dit melden via via Omgevingsloket Online.  Mogelijk heeft u een vergunning nodig.
Doe de Vergunningcheck

Heeft u gevonden wat u zocht?