Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Bij werkzaamheden is een rioolpersleiding in Arnhem-Zuid geraakt. Dit heeft gevolgen voor de aanvoer van rioolwater naar de zuivering in Arnhem-Zuid. De reparatie van de breuk is nu gaande.
 • Vanaf 1 november en in het gebied Altena vanaf 1 december starten we met de controle (schouw) van het onderhoud van de schouwsloten in ons rivierengebied. Het onderhoud van deze sloten ligt bij de eigenaren van percelen die grenzen aan deze sloten. Schone, diepe sloten zijn nodig voor een goede doorstroom van het water en een goede waterkwaliteit.
 • Op woensdagavond 13 oktober 2021 organiseert het waterschap een bijeenkomst over het project ‘de bocht Giessen-Oudekerk’. Op sommige plaatsen is het te krap waardoor lokaal de doorvoer van water verbeterd moet worden. De bijeenkomst wordt gehouden in De Til te Giessenburg en start om 19.30 uur. Bewoners worden geïnformeerd over de kansrijke alternatieven om het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk op te lossen en welk alternatief de voorkeur heeft.
 • In Nederland zijn we volop bezig met de energietransitie. We wekken steeds meer duurzame energie op. Waterschap Rivierenland ziet een toename in vragen over zonne-energie op water en dijken. Met een pilot onderzoekt het waterschap daarom wat de gevolgen zouden zijn van het plaatsen van zonnepanelen op een dijk. De panelen worden vanaf 13 oktober geplaatst.
 • Waterschap Rivierenland geeft voor 2022 ruim 354 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren).
 • Waterschap Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek maken zich op voor de uitvoering van dijkversterking Tiel-Waardenburg. De combinatie Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. Op donderdag 7 oktober ondertekenden de vier partijen het contract voor de realisatiefase.
  ondertekening contract
 • Als waterschap hebben we landbouwpercelen in eigendom om diverse projecten te kunnen doen. Bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen. Percelen die we niet direct nodig hebben verpachten we.
 • In de Duitse Weistraat in Kerkdriel komen het verleden en de toekomst bijeen in de waterberging ‘De Drielse Motte’ en het monument ‘De Asbergkamp’. Deze worden op 16 oktober 2021 officieel geopend. Tussen 14.00 en 16.00 uur bent u daarbij van harte welkom.
 • Tijdens het project Vierhoven wordt er een grote stap gezet naar een emissie-loos waterschap. Bij de aanleg van een waterberging wordt gebruikt gemaakt van tractoren op waterstof.
 • Donderdag 23 september was de officiële oplevering van het project Molenkade van Waterschap Rivierenland. De oplevering werd bijgewoond door bestuurders van het waterschap, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Molenlanden, de aannemer JdB Groep B.V. en omwonenden.
 • Vanaf 25 september komt de coronamaatregel 'houd 1,5 meter afstand' te vervallen. Dat betekent dat het voetpad langs het bedieningspaneel weer open is voor wandelaars.
 • De noordelijk Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) gaat op de schop. In opdracht van Waterschap Rivierenland versterkt aannemerscombinatie De Betuwse Waard komende jaren het 15 kilometer lange traject. Afhankelijk van de locatie wordt de dijk hoger en breder, of worden er damwanden geplaatst en steunbermen aangelegd. In 2026 moet de dijk voldoen aan de waterveiligheidsnormen.
 • Het (natte) herfstweer in combinatie met de oogsttijd kan in de regio Alblasserwaard gladde wegen opleveren. In sommige gevallen kan modder op de weg verkeersonveilige situaties veroorzaken. Deze gevaarlijk situaties wil Waterschap Rivierenland en de regio Alblasserwaard voorkomen. Om weggebruikers alert te maken, kunnen gemeenten en bedrijven het door ROV-ZH ontwikkelde Modder op weg campagnemateriaal opvragen, zoals posters en reflecterende stickers voor op de voertuigen.
 • De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen zien deze aandacht voor klimaatverandering als een bevestiging van de urgentie hiervan, maar benadrukken wel dat er extra rijksgeld nodig is voor decentrale overheden om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen.
 • De dijkversterking bij Gameren is in volle gang. Vrijdag 17 september verrichtten directie en bestuurders van Waterschap Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Zaltbommel en de beide aannemerscombinaties de officiële starthandeling door met scheppen en kruiwagens grof zand te scheppen in de sleuf.
 • In de Buiten-Giessen hebben we de exotische plant Cabomba (Waterwaaier) gesignaleerd. Deze verwijderen we van 13 tot en met 1 oktober. Let op! Hinder voor de pleziervaart.
 • Woensdag 22 september a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van drie coupures langs het Steurgat in Werkendam. Bij hoogwater op het Steurgat sluit het waterschap deze openingen in de dijk, zodat het gebied erachter veilig is voor eventueel hoogwater.
 • De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon. Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen!
  BMX zussen Smulders
 • De afgelopen jaren heeft Waterschap Rivierenland een nieuw rietmoeras aangelegd in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk. Met de aanleg van dit nieuwe rietmoeras herstelde het waterschap een hoekje van het vroegere landschap vlakbij de beroemde molens van Kinderdijk.
 • Afgelopen woensdag hebben we met veertien water- en veiligheidsorganisaties uit Nederland en Duitsland een grootschalige hoogwater oefening gehouden. De oefening was succesvol en leerzaam.
RSS feed