Vergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Veel vergunningen vraagt u niet rechtstreeks aan bij het waterschap, maar via Omgevingsloket. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden, procedure, kosten en waar u een vergunning aanvraagt.

U kunt direct starten:

AANVRAGEN VERGUNNING

Let op: start goed voorbereid met uw aanvraag. Hieronder staan alle voorwaarden waar u aan moet voldoen. Een goede voorbereiding scheelt veel tijd!

Voorwaarden

Voor uw vergunningaanvraag heeft u altijd de volgende gegevens nodig:

 • uw DigiD (particulier) of E-Herkenning (als u namens een bedrijf optreedt). Dit heeft u nodig om in te loggen en online uw de aanvraag te doen;
 • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • als u als gemachtigde namens iemand anders de aanvraag indient:  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de volmachtgever EN een door hem getekende machtiging;
 • de precieze (geografische) locatie waar u aan de slag wilt. Om deze locatie aan te geven, kunt u gebruik maken van:
  • een situatietekening;
  • een kaart met een noordpijl, met de ligging ten opzichte van de omgeving;
  • eventueel aangevuld met foto’s.
 • een omschrijving van de aard, omvang, reden en het doel van uw handeling;
 • een beschrijving van de aard, omvang en gevolgen van uw handeling;
 • de periode waarvoor u de vergunning aanvraagt (voor tijdelijke werkzaamheden of werken);
 • een reële kostenopgave van de werken die u aanbrengt of de werkzaamheden die u uitvoert.
  Als u de werken of werkzaamheden zelf of in eigen beheer uitvoert, houdt u de prijs aan die u zou moeten betalen als u het werk door een bedrijf laat uitvoeren.

Hieronder leest u welke bestandstypen u kunt gebruiken:

 • foto’s: PNG en JPG;
 • scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4;
 • officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4;
 • tekeningen: PDF/X en PDF 1.4.

We hebben specifieke eisen, voorwaarden en voorschriften voor specifieke activiteiten. Deze eisen staan in de Waterschapsverordening van Waterschap Rivierenland.

Let op: zorg dat u alle benodigde gegevens verzamelt. Dit kost soms veel tijd. Maar het bespaart u veel tijd bij en ná uw aanvraag. Wilt u vooraf zekerheid? Vraag ons om een check en stuur een e-mail naar vergunningen@wsrl.nl.

Procedure

Is uw vergunningaanvraag ontvankelijk? Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Wat is de doorlooptijd van de procedure?

De reguliere behandel- en beslistermijn voor het grootste deel van de aanvragen is acht weken.

Soms krijgt u te maken met de zogenaamde ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt voor een grondwateronttrekking waarvoor de provincie bevoegd is. Dan krijgt u te maken met de uitgebreide procedure met een duur van 6 maanden.

Wanneer is mijn vergunning geldig?

Uw vergunning is gaat in op de dag ná de bekendmaking (inwerkingtreding). De vergunning is echter pas na de bezwaartermijn van zes weken definitief (onherroepelijk). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar tegen de verleende vergunning indienen. Zijn de bezwaren terecht (gegrond)? Dan kunnen wij uw vergunning wijzigen of intrekken.

Hoe lang is mijn vergunning geldig?

In principe blijft uw vergunning geldig. Toch kunnen wij uw vergunning intrekken:

 • u maakt binnen drie jaar geen gebruik van uw vergunning;
 • de omstandigheden zijn gewijzigd;
 • internationale verplichtingen zorgen ervoor dat wij uw vergunning moeten intrekken.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit op mijn aanvraag?

Ja, u kunt binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Ook andere belanghebbende kunnen binnen zes weken bezwaar maken. Het dagelijks bestuur (college van Dijkgraaf en Heemraden) heroverweegt dan zijn besluit en neemt een zogenoemde beslissing op bezwaar.
Hoe u bezwaar kunt maken tegen een verleende ontheffing of vergunning, leest u op onze pagina 'Bezwaar tegen besluit'. 

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Stel beroep in binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van de beslissing op bezwaar 

Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Vraagt u een vergunning of ontheffing aan? Dan betaalt u kosten (leges) als wij uw aanvraag in behandeling nemen. U betaalt bij een aanvraag voor een vergunning altijd (een deel van) de leges. Ook als wij de vergunning weigeren of u uw aanvraag intrekt. Meer over de kosten voor het aanvragen van een vergunning leest u op onze pagina 'kosten voor het aanvragen van een vergunning'. Hoe hoog deze kosten zijn, leest u in de legesverordening. 

LEGESVERORDENING

Aanvragen via Omgevingsloket

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. U kunt direct starten. Zorg dat u alle benodigde gegevens heeft verzameld. Dit bespaart u veel tijd bij en na uw aanvraag. Wilt u vooraf zekerheid? Vraag ons om een check en stuur een e-mail naar vergunningen@wsrl.nl.

AANVRAGEN VERGUNNING

Heeft u gevonden wat u zocht?