Veel vergunningen vraagt u niet rechtstreeks aan bij het waterschap, maar via Omgevingsloket Online.(externe link)

U kunt direct starten:

Vergunning aanvragen als particulier(externe link) | Vergunning aanvragen als bedrijf(externe link)

Let op: start goed voorbereid met uw aanvraag. Hieronder staan alle voorwaarden waar u aan moet voldoen. Een goede voorbereiding nu, scheelt u heel veel tijd later!

Inhoudsopgave

 1. Voorwaarden
 2. Procedure
 3. Kosten
 4. Aanvragen via OLO

Voorwaarden

Voor uw vergunningaanvraag heeft u altijd de volgende gegevens nodig:

 • uw DigiD (particulier) of E-Herkenning (als u namens een bedrijf optreedt). Dit heeft u nodig om in te loggen en de aanvraag online te doen;
 • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • als u als gemachtigde namens iemand anders de aanvraag indient:  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de volmachtgever EN een door hem getekende machtiging;
 • de precieze (geografische) locatie waar u aan de slag wilt. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld gebruiken:
  • een situatietekening;
  • een kaart met een noordpijl, met de ligging ten opzichte van de omgeving;
  • eventueel aangevuld met foto’s.
 • een omschrijving van de aard, omvang, reden en het doel van uw handeling;
 • een beschrijving van de aard, omvang en gevolgen van uw handeling;
 • de periode waarvoor u de vergunning aanvraagt (voor tijdelijke werk(zaamhed)en);
 • een reële kostenopgave van de aan te brengen werken of uit te voeren werkzaamheden.
  Als de werken of werkzaamheden zelf of in eigen beheer worden uitgevoerd, moet de gangbare prijs die in het economisch verkeer zou moeten worden betaald, worden aangehouden.

Voor de verschillende bestanden die u aanlevert, gelden ook eisen voor het bestandstype:

 • foto’s: PNG en JPG;
 • scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4;
 • officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4;
 • tekeningen: PDF/X en PDF 1.4.

Daarnaast gelden er specifieke eisen, voorwaarden en voorschriften voor specifieke activiteiten.

Let op: zorg dat u alle benodigde gegevens verzamelt. Dit kost soms veel tijd. Maar het bespaart u heel veel tijd bij en ná uw aanvraag. Wilt u vooraf zekerheid? Vraag ons om een check en stuur een e-mail naar vergunningen@wsrl.nl.

Procedure

Is uw vergunningaanvraag ontvankelijk? Dan wordt deze in behandeling genomen.

Wat is de doorlooptijd van de procedure?

De reguliere behandel- en beslistermijn voor het gros van de aanvragen is acht weken.

Soms krijgt u te maken met de zogenaamde ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’. Bijvoorbeeld voor grondwateronttrekking waarvoor de provincie bevoegd is. Dan geldt voor u de uitgebreide procedure met een duur van 6 maanden.

Wanneer is mijn vergunning geldig?

De geldigheid (inwerkingtreding) van uw vergunning gaat in op de dag ná de bekendmaking. De vergunning is echter pas na de bezwaartermijn (zes weken) onherroepelijk. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar tegen de verleende vergunning indienen en kan de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken.

Hoe lang is mijn vergunning geldig?

In principe heeft de vergunning geen beperkte geldigheidsduur.

In sommige situaties kan uw vergunning worden ingetrokken:

 • als u er binnen 3 jaar geen gebruik van maakt;
 • als de omstandigheden gewijzigd zijn;
 • als internationale verplichtingen intrekking noodzakelijk maken.
Kan ik bezwaar maken tegen het besluit op mijn aanvraag?

Ja, binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Dit geldt overigens ook voor andere belanghebbenden. Het dagelijks bestuur (college van Dijkgraaf en Heemraden) heroverweegt dan zijn besluit en neemt een zogenoemde beslissing op bezwaar.
Hoe u bezwaar kunt maken tegen een verleende ontheffing of vergunning, leest u hier. 

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van de beslissing op bezwaar beroep instellen bij de rechtbank.

Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van aanvragen om een vergunning of ontheffing worden kosten in rekening gebracht: zogenoemde leges.
De hoogte hiervan varieert en is afhankelijk van de soort activiteit.  U kunt deze nalezen in de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel en toelichting.

Aanvragen via OLO

U kunt direct starten. Zorg dat u alle benodigde gegevens heeft verzameld. Het bespaart u heel veel tijd bij en ná uw aanvraag. Wilt u vooraf zekerheid? Vraag ons om een check en stuur een e-mail naar vergunningen@wsrl.nl.

Vergunning aanvragen als particulier(externe link) | Vergunning aanvragen als bedrijf(externe link)