Wateradvies

In 2024 is de Omgevingswet in werking gegaan. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én water. Daarmee vormt de wet de basis voor het totale beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Maar liefst 26 omgevingswetten zijn samengevoegd in één wet. Dat betekent minder en overzichtelijke regels en meer ruimte voor initiatieven. 

Met de Omgevingswet is de naam van de digitale watertoets veranderd. De digitale watertoets heet voortaan wateradvies.  

Het wateradvies moet ervoor zorgen dat bij ruimtelijke plannen en besluiten voldoende rekening wordt gehouden met water en watervoorzieningen. Slim gebruik van water en ruimte kan de leefomgeving van mens en dier verbeteren. En het verkleint de kans op problemen zoals onvoldoende veilige dijken, wateroverlast of een slechte waterkwaliteit. Het resultaat is een ruimtelijk plan dat waterbestendig is. Zo zorgen we voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.

Het wateradvies is bedoeld voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Dit kunnen gemeenten zijn, maar ook projectontwikkelaars, adviesbureaus of provincies. Het wateradvies is een proces dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Het wateradvies van Waterschap Rivierenland bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1: Weging van het waterbelang 

Met de website www.hetwateradvies.nl kunt u een deel van het proces zelf uitvoeren. Dit kan al zodra de omtrek van het plangebied bekend is.

Het wateradvies is een eerste verkenning om na te gaan of in een ruimtelijk plan voldoende rekening is gehouden met water. Als resultaat krijgt u een advies of uitgangspuntennotitie met een beschrijving welke aspecten relevant zijn voor het plan en waarom. Verder laat de uitkomst zien of er een vervolgproces moet worden doorlopen en zo ja, welke stappen u daarvoor moet nemen.

Stap 2: Uitwerken waterparagraaf

Resulteert het wateradvies in een advies ‘niet relevant’, dan hoeft het proces niet verder te worden doorlopen. Blijkt dat bepaalde waterbelangen relevant zijn voor uw plan en is een vervolgproces met het waterschap aan de orde? Dan werkt u de aandachtspunten verder uit in een waterparagraaf. Dit kan aan de hand van de uitgangspuntennotitie uit het wateradvies.

  1. Waterkering
  2. Waterberging
  3. Grondwater en kwel
  4. Inrichten en waterkwaliteit
  5. Beheer en onderhoud watergangen
  6. Riolering en hemelwater
  7. Modelregels

Stap 3: Overleg met waterschap

De uitgewerkte waterparagraaf (stap 2) kunt u ter advies voorleggen aan de accountmanager van het waterschap. Bij bestemmingsplannen zijn ook de regels en verbeelding van belang. Soms kan het wateradvies meteen worden afgerond met een advies (stap 4), maar het kan ook zijn dat verder overleg met het waterschap nodig is. Dit geldt vaak voor grotere of meer complexe plannen. Verwerk eventuele afspraken met het waterschap in het plan.

Stap 4: Wateradvies

Het proces wordt afgesloten met een ‘wateradvies’. Dit houdt in dat een plan soms moet worden aangepast. 

Vervolgprocedure

Het kan zijn dat u na afronding van het wateradvies een watervergunning nodig heeft. Omdat het plan tijdens het proces al op hoofdlijnen is beoordeeld, kan de vergunningprocedure relatief snel worden doorlopen. Voor de watervergunning wordt wel meer op detailniveau getoetst. Dit betekent dat een vergunning aanvullende, technische voorwaarden kan stellen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?