Er komt een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam ten oosten van de bebouwde kom. Om het water daar te krijgen, zal een nieuw boezemkanaal aangelegd moeten worden tussen de Giessen en de Beneden Merwede. Naar verwachting kan het nieuwe gemaal vanaf 2029 in gebruik worden genomen.

Aanleiding voor het project nieuw gemaal en boezemkanaal Hardinxveld

Het eeuwenoude hoofdwatersysteem in de Alblasserwaard zit aan zijn grenzen. Het lukt niet meer om de peilen op dit boezemstelsel met de twee gemalen in Kinderdijk te beheersen. Ook zijn grote delen van de boezemkades niet meer sterk en/of hoog genoeg. In tijden van droogte wordt bij Elshout-Kinderdijk het water uit de Lek in gelaten. Door de lage rivierstanden in de zomer en zeespiegelstijging dringt het zoute zeewater verder de rivier op, landinwaarts. Dat zilte water is niet goed voor de landbouw en natuur.

Door klimaatverandering nemen deze problemen in de toekomst verder toe. Door de toename van neerslag en piekbuien zijn de mogelijkheden om water af te voeren onvoldoende. Daarnaast neemt door toenemende droogte in de zomer de vraag naar water toe. Daarbij neemt de kans toe dat zilt water uit de Lek bij Kinderdijk ingelaten moet worden. Door een nieuw gemaal in Hardinxveld te bouwen, hoeft niet al het water via Kinderdijk te worden af- en aangevoerd. Hierdoor is het waterpeil op de boezems beter te beheersen en hoeven minder kades te worden verbeterd. In de Nota Voorkeursalternatief staat de onderbouwing van de keuze om een nieuw gemaal ten noorden van de Kanaaldijk Noord in Hardinxveld-Giessendam te bouwen met bijbehorend boezemkanaal tussen de Giessen en de Beneden Merwede.

De locatie van het nieuwe gemaal

Medio 2022 is bestuurlijk gekozen voor voorkeursalternatief 'lang'. Bij deze variant staat het gemaal aan de Kanaaldijk Noord ingepast in een nieuwe groenstructuur. Het gebied tussen Kolffgemaal en Brugwachterswoning zal groen worden ingericht nadat perskokers zijn geplaatst. Het gemaal wordt vispasseerbaar. Ook zal de kade van het Kanaal van Steenenhoek iets worden verlegd voor de perskokers. Dit ontwerp wordt in de huidige planuitwerkingsfase nader uitgewerkt op technische en ruimtelijke aspecten. Hieronder een impressie van het gemaal 'lang' (bovenaanzicht/aanzicht vanuit polderzijde:   

Impressie van het gemaal ‘lang’ (bovenaanzicht/aanzicht vanuit polderzijde).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tracé voor het nieuwe boezemkanaal

In de verkenningsfase zijn een aantal hoofdtracés uitgewerkt voor het nieuwe boezemkanaal. Inmiddels is er gekozen voor het tracé tussen de Parallelweg en de A15. Binnen dit tracé moet nog de keuze worden gemaakt tussen tracé A1 of A2. Tracé A laat het NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland) tussen de Parallelweg en de A15 intact. Naast natuurwaarde heeft dit natuurgebied ook een landschappelijke waarde door de bijzondere kavel- en beplantingsstructuur. Door het boezemtracé hier omheen te laten afbuigen, past het in dit bijzondere landschap en zorgt het voor een duidelijke nieuwe leesbare waterstructuur in het gebied. Bij de aanleg van het nieuwe kanaal zullen we natuurwaarden gaan toevoegen. Vooral aan de zuidkant van de boezem maar ook in de zone tussen de nieuwe boezem en het Kanaal van Steenenhoek.
Een aantal ruimtelijke keuzes zijn nog niet gemaakt, zoals: 

 • De exacte locatie en hoogte van de brug in de Parallelweg en de spoorbrug
 • De inpassing van het boezemkanaal tussen de woningen aan de Parallelweg 122 en 12
 • De locatie van het nieuwe poldergemaal en aanvoerende watergangen
 • De locatie van de onderhoudspaden voor de verschillende kunstwerken. 
Tracé A1 en A2 boezemkanaal

Nota voorkeursalternatief (VKA)

De Nota VKA met daarin een uitgebreide uitwerking van de kansrijke alternatieven voor het nieuwe gemaal en boezemkanaal heeft begin 2022 ter inzage gelegen. Op 2 augustus 2022 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland de Nota VKA vastgesteld. U kunt alle documenten elders op deze website inzien.

De locatie van het gemaal en voorkeurstracé van de nieuwe boezem worden momenteel uitgewerkt ten behoeve van het Projectbesluit. In dit Projectbesluit wordt het ontwerp, de aanleg en de risico’s, de ruimtelijke en landschappelijk inpassing, de effecten op milieu en omgeving, etc. verder uitgewerkt. Het Projectbesluit wordt opgesteld conform de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2023 in werking treedt. Bij het Projectbesluit hoort ook een Milieu Effect Rapportage (MER) waarin de effecten van de maatregelen op het milieu worden omschreven. Na de planuitwerkingsfase,die nog tot medio 2025, volgt de uitvoeringsfase. De uitvoering staat gepland in de periode 2026-2029.

Bijeenkomsten

Voor dit project worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Bewoners worden altijd per brief hiervoor uitgenodigd. 

Informatiebijeenkomst dinsdag 29 november 2022 - deelgebied Noord, Midden en Zuid

 • Onderwerp: ruimtelijke keuzes nieuw boezemgemaal en kanaal in Hardinxveld.
 • De presentatie en de principeschetsen noord+zuid kunt u hier inzien (opmerking bij de principeschetsen; het ruimtebeslag wordt pas later vastgesteld. Hiervoor moeten eerst nog berekeningen worden gemaakt).
  Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.  

Schetsontwerpsessie maandag 20 juni 2022 - deelgebied noord (het gebied tussen de Giessen en de spoorlijn) 

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - in gesprek met directbetrokkenen over mogelijke varianten voor de inpassing van de boezem in de omgeving aan de hand van verschillende “praatplaten” waarin deze schetsmatig zijn weergegeven.
 • Het verslag en de presentatie met praatplaten kunt u hier nalezen. 

Schetsontwerpsessie donderdag 7 juli 2022 - deelgebied midden en zuid (het gebied tussen de Parallelweg en het Kanaal van Steenenhoek)

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - in gesprek met directbetrokkenen over mogelijke varianten voor de inpassing van de boezem in de omgeving aan de hand van verschillende “praatplaten” waarin deze schetsmatig zijn weergegeven.
 • Het verslag en de presentatie met praatplaten kunt u hier nalezen. 

Informatiebijeenkomst maandag 7 maart 2022

 • Onderwerp: toelichting op de Nota Voorkeursalternatief (ontwerp) voor de locatie van het nieuwe gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld. De Nota Voorkeursalternatief staat elders op de website.
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.

Online informatiebijeenkomst maandag 15 november 2021

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - toelichting op de overgebleven varianten voor het boezemtracé met een concept voorkeurstracé - getoonde schetsontwerpen
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.

Informatiebijeenkomst woensdag 13 oktober 2021

 • Onderwerp: toelichting op de aangescherpte schetsontwerpen van de drie kansrijke alternatieven en een doorkijk naar het concept voorkeursalternatief voor het project de bocht Giessen-Oudekerk.  
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur en locatie De Til in Giessenburg.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.  

Online bijeenkomst dinsdag 15 juni 2021

 • Onderwerp: toelichting op de kansrijke alternatieven naar het oplossen van het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk. 
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen.  
   
 • Online bijeenkomst dinsdag 2 februari 2021

 • Onderwerp: toelichting op het onderzoek naar het oplossen van het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk, welke maatregelen we gaan onderzoeken, wat de planning is en hoe we de omgeving willen betrekken. 
 • Tijd: 19.30 - 21.000 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen. 
 •  
 • Online bijeenkomst donderdag 4 februari 2021

 • Onderwerp: toelichting locatiekeuze Hardinxveld, ter inzage legging m.e.r. en vervolgstappen van het project.
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen.  
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 8 september 2020

 • Onderwerp: toelichting over de (aangepaste) schetsontwerpen, de resultaten van de omgevings- en milieueffectonderzoeken en de kostenverhouding van de drie kansrijke alternatieven.
 • Tijd: aanvang 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur zijn er drie deelsessies geweest.
 • De presentatie(externe link)(externe link) van deze bijeenkomst kunt u terugkijken en ook nalezen. Van de bijeenkomst is tevens een verslag opgesteld.  
 •  
 • Bijeenkomst: dinsdag 14 juli 2020

 • Onderwerp: boezembemaling Overwaard - nadere toelichting/gesprek over individuele schetsontwerpen Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers West. 
 • Locatie: de zaal van Mourik, Kerkstraat 18, Groot-Ammers.
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 7 juli 2020

 • Onderwerp: het presenteren van de schetsontwerpen Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers West/Opperstok en terugkoppeling van ingediende zienswijzen.
 • Plenair gedeelte met presentatie en vervolgens deelsessies. 
 • Van de bijeenkomst is een verslag opgesteld met alle vragen en de beantwoording. 
 •  
 • Bijeenkomst: woensdag 1 juli 2020

 • Onderwerp: schetsontwerpen  van Groot-Ammers West/Opperstok + plenaire presentatie
 • Tijd: tussen 15.00 en 21.00 uur.
 • Locatie: de zaal van Mourik, Kerkstraat 18, Groot-Ammers.
 • Het verslag van deze bijeenkomst is verzonden naar de deelnemers. In verband met de privacy wordt dit verslag niet gepubliceerd. 
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 12 mei 2020

 • Onderwerp: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) - boezembemaling van de Overwaard 
 • Een uitgebreide versie van de presentatie vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=HWDussd6uRg(externe link)(externe link)
 •  
 • Gemeenteraad 11 december 2019

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal en boezemkanaal Hardinxveld-Giessendam
 • Presentatie: boezembemaling Hardinxveld
 •  
 • Inloopbijeenkomst: woensdag 25 september 2019 

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal en boezemkanaal Hardinxveld-Giessendam
 • Presentatie: maatregelen nieuw boezemgemaal Hardinxveld + bijlage kaart mogelijke alternatieven
 • Meedenktafel: maandag 19 november 2018

 • Onderwerp: Boezemgemaal Groot-Ammers en Afsluitmiddel Achterwaterschap
 • Presentatie: Groot-Ammers Achterwaterschap