Het watertoetsproces moet ervoor zorgen dat bij ruimtelijke plannen en besluiten voldoende rekening wordt gehouden met water en watervoorzieningen. Slim gebruik van water en ruimte kan de leefomgeving van mens en dier verbeteren. En het verkleint de kans op problemen zoals onvoldoende veilige dijken, wateroverlast of een slechte waterkwaliteit. Het resultaat is een ruimtelijk plan dat waterbestendig is. Zo zorgen we voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.

Stap 1: de digitale watertoets

Het watertoetsproces is bedoeld voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Dit kunnen gemeenten zijn, maar ook projectontwikkelaars, adviesbureaus of provincies. De watertoets is een proces dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Het watertoetsproces van Waterschap Rivierenland bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1: Digitale Watertoets 

Met de website www.dewatertoets.nl kunt u een deel van het watertoetsproces zelf uitvoeren. Dit kan al zodra de omtrek van het plangebied bekend is.

De digitale watertoets is een eerste verkenning om na te gaan of in een ruimtelijk plan voldoende rekening is gehouden met water. Als resultaat krijgt u een wateradvies of uitgangspuntennotitie met een beschrijving welke aspecten relevant zijn voor het plan en waarom. Verder laat de uitkomst zien of er een vervolgproces moet worden doorlopen en zo ja, welke stappen u daarvoor moet nemen.

Stap 2: Uitwerken waterparagraaf

Resulteert de digitale watertoets in een wateradvies ‘niet relevant’, dan hoeft het watertoetsproces niet verder te worden doorlopen. Blijkt dat bepaalde waterbelangen relevant zijn voor uw plan en is een vervolgproces met het waterschap aan de orde? Dan werkt u de aandachtspunten verder uit in een waterparagraaf. Dit kan aan de hand van de uitgangspuntennotitie uit de digitale watertoets.

  1. Waterkering
  2. Waterberging
  3. Grondwater en kwel
  4. Inrichten en waterkwaliteit
  5. Beheer en onderhoud watergangen
  6. Riolering en hemelwater
  7. Modelregels

Stap 3: Overleg met waterschap

De uitgewerkte waterparagraaf (stap 2) kunt u ter advies voorleggen aan de accountmanager van het waterschap. Bij bestemmingsplannen zijn ook de regels en verbeelding van belang. Soms kan de watertoets meteen worden afgerond met een wateradvies (stap 4), maar het kan ook zijn dat verder overleg met het waterschap nodig is. Dit geldt vaak voor grotere of meer complexe plannen. Verwerk eventuele afspraken met het waterschap in het plan.

Stap 4: Wateradvies

Het proces wordt afgesloten met een ‘wateradvies’. Dit houdt in dat een plan soms moet worden aangepast. 

Vervolgprocedure

Het kan zijn dat u na afronding van de watertoets een watervergunning nodig heeft. Omdat het plan tijdens het watertoetsproces al op hoofdlijnen is beoordeeld, kan de vergunningprocedure relatief snel worden doorlopen. Voor de watervergunning wordt wel meer op detailniveau getoetst. Dit betekent dat een vergunning aanvullende, technische voorwaarden kan stellen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?