Wij zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Dat zijn onze belangrijkste taken. Welke concrete werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen daarbij? Welke taken hebben we nog meer? Op deze pagina vindt u een overzicht.

Sterke dijken

Wat?

Wij zorgen dat dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden.

Waarom?

Als de dijken doorbreken, loopt een groot deel van ons leefgebied onder water. Dus wij houden de dijken sterk. Zodat wij áchter die dijken veilig kunnen leven. Nu en in de toekomst.

Hoe?

 • Vernieuwing: we gebruiken de nieuwste inzichten en innovatieve technieken om de dijken klaar te maken voor de toekomst.
 • We controleren regelmatig of de dijken niet beschadigd zijn. Waar nodig versterken we de dijken.
 • Controle en handhaving: wij hebben regels opgesteld voor iedereen die woont en werkt bij dijken (de keur). We controleren regelmatig of die nageleefd worden (de schouw).
 • Wij dringen de populatie muskus- en beverratten terug tot aan de landsgrens. Muskus- en beverratten graven lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken.

Lees verder over sterke dijken

Voldoende water

Wat?

Wij zorgen dat het water op peil staat: niet te hoog, niet te laag. En voldoende voor mens, dier en plant.

Waarom?

Is het waterpeil te hoog? Dan ontstaat er wateroverlast. Is het waterpeil te laag? Dan hindert dit agrariërs, scheepvaart, planten en dieren.

Hoe?

Om voldoende water te garanderen, gebruiken we 207 gemalen en 1.890 stuwen.

Daarnaast zorgen we voor onderhoud van sloten zodat het water goed stroomt. En we richten waterbergingslocaties in en leggen natuurvriendelijke oevers aan.

Lees verder over voldoende water

Schoon water

Wat?

Wij zorgen voor schoon oppervlaktewater.

Waarom?

We kunnen niet zonder schoon oppervlaktewater:

 • Voor ons milieu, planten en dieren
 • Om van te genieten, bijvoorbeeld om in te zwemmen of op te varen

Hoe?

Wij zorgen voor schoon oppervlaktewater door:

 • Rioolwater te zuiveren;
 • Vervuiling door lozingen te voorkomen;
 • Natuurvriendelijke oevers en vistrappen aan te leggen (voor een natuur in balans);
 • Geïmporteerde planten en dieren te bestrijden, zodat ze andere niet verdringen.

Lees verder over schoon water

Vaarwegbeheer

Wat?

We zorgen dat vaarwegen veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden. Dit doen we op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard.

Waarom?

Iedereen heeft het recht om te genieten van en op het water. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat omwonenden, planten en dieren daar geen last van hebben.

Hoe?

 • Controle: bijvoorbeeld of er geen te jonge bestuurders achter het stuur van een boot zitten. Of boten op de juiste manier aan- en afmeren, zonder schade aan het milieu. En of boten niet te luid zijn of te snel varen.
 • Handhaving: zien wij dat regels overtreden worden? Dan kunnen wij bijvoorbeeld boetes opleggen.

Lees verder over vaarwegbeheer

Wegbeheer

Wat?

Wij zijn ook verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het is onze taak die begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Waarom?

Er is een landelijke doelstelling om het aantal ernstige verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Daar sluiten wij natuurlijk van harte bij aan.

Hoe?

We houden het wegdek heel, maaien wegbermen en onderhouden bruggen en duikers. Daarnaast strooien we wanneer het glad is.

Lees verder over wegbeheer

Crisisbeheersing

Wat?

Wij hebben ons voorbereid op 4 soorten calamiteiten:

 • (Dreigende) overstroming door extreem hoog water op de grote rivieren. Zodanig dat zelfs de dijken het niet meer aankunnen.
 • (Dreigende) overstroming in de polder door extreme neerslag. Zodanig dat er meer regen valt dan kan worden afgevoerd.
 • Vervuiling van het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld door illegale lozingen.
 • Uitval van gemalen, zuiveringsinstallaties of andere installaties die we nodig hebben om onze taken uit te voeren.

Waarom?

Elk van bovenstaande scenario’s is een (ernstige) bedreiging van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu.

Hoe?

Wij hebben een Calamiteiten Zorgsysteem opgesteld. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat er moet gebeuren en wie dat regelt. Zowel op het gebied van preventie, voorbereiding, bestrijding en nazorg.

Anders gezegd: als er morgen een calamiteit is, weten wij precies wat we moeten doen.

Lees verder over crisisbeheersing

Heeft u gevonden wat u zocht?