Werkt u aan een ruimtelijk plan, dan heeft u een wateradvies aangevraagd via onze Digitale Watertoets. Als uit de Watertoets blijkt dat het waterbelang Waterveiligheid (waterkeringen) relevant is voor uw plan, dan is een vervolgtraject met het waterschap aan de orde.

Neemt u hiervoor contact op met de accountmanager van Waterschap Rivierenland voor uw gemeente.

Hieronder staan de aandachtspunten voor waterveiligheid die van belang zijn voor de waterparagraaf van uw ruimtelijk plan:

Bescherming

Er gelden eisen waaraan een dijk moet voldoen: de veiligheidsnorm. De norm houdt in dat iedereen in Nederland dezelfde bescherming (‘basisbescherming’) heeft tegen overstromingen. Om de dijken vervolgens op orde te houden, hanteert het waterschap regels. Lees meer over sterke dijken en waterveiligheid.

Profiel van vrije ruimte

Het waterschap houdt rekening met toekomstige dijkversterkingen. Deze kunnen nodig zijn door een stijgende zeespiegel, dalende bodem en door klimaatverandering. Het waterschap reserveert hiervoor een zogeheten profiel van vrije ruimte om de waterkering heen. Zo blijft deze ruimte beschikbaar om de waterkering in de toekomst te kunnen versterken. Kostbare investeringen zoals bebouwing kunnen daarom alleen buiten het profiel van vrije ruimte gerealiseerd worden.

Bouwgrens

Op sommige plaatsen is een bouwgrens in de legger opgenomen. De bouwgrens bakent het gebied af (gezien vanaf het waterstaatswerk) waarbinnen een bouwverbod geldt. Achter de bouwgrens (gezien vanaf het waterstaatswerk) mag onder voorwaarden binnen het profiel van vrije ruimte gebouwd worden, omdat de locatie is gelegen in een fors bebouwd gebied en het waterschap o.a. daardoor verwacht eventuele dijkverbetering uit te kunnen voeren tussen het waterstaatswerk en de bouwgrens.

Legger

Langs de loop van de dijk liggen wettelijke beschermzones zodat de dijk beschermd wordt en indien nodig versterkt kan worden. Deze Keurzoneringen zijn opgenomen in de Keur en de Legger. In de waterschapskeur, oftewel de waterschapsverordening bij intreden van de Omgevingswet, staan onder andere regels om schade aan dijken en oevers te voorkomen. Lees meer over de keur en leggers.