Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Het is nat in het gebied. Dat komt door een combinatie van neerslag en kwelwater door de verhoogde rivierstanden. Grondwaterstanden staan relatief hoog voor de tijd van het jaar. Lokaal leidt dit tot iets hogere waterstanden dan normaal. Door de hoge waterstanden op de rivieren blijft de kwel vanuit de rivieren de komende week aanhouden. Het overschot aan kwelwater voeren we rustig af met behulp van onze stuwen en gemalen. 
 • In 2021 stond het water twee keer hoog in de grote rivieren: in zowel de winter als de zomer. De dijken zijn klaar voor een nieuwe winter, zo blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over dijken die Waterschap Rivierenland beheert.
  Hoogwater februari 2021 Heerewaarden
 • Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard draait op volle toeren. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd. Ook de laatste drempels zijn nu genomen.
 • Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.
 • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft de voordracht van Marc Laeven (Water Natuurlijk) als heemraad goedgekeurd.
 • De neerslaghoeveelheden die werden voorspeld voor de Kerstdagen zijn niet of nauwelijks gevallen. Hierdoor hoeven we weinig water af te voeren en is het rustig wat betreft waterbeheersing.
 • Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Elk jaar is dát de opdracht waar het waterschap zich voor inzet. In de Jaarvideo 2021 blikt dijkgraaf Co Verdaas terug. En één ding is zeker: ‘Het was een dynamisch jaar’.
 • ​​​​​​​Heb je altijd al meer willen weten over wat het waterschap doet, hoe het bestuurlijk is georganiseerd en wat jij hierin kunt betekenen? Misschien zie je een rol voor jezelf weggelegd in ons algemeen bestuur? Schuif dan op 12 januari 2022 aan bij onze digitale informatieavond over de (gratis) cursus Actief voor het Waterschap.
 • De vier Brabantse waterschappen en de provincie willen intensiever, sneller en flexibeler aan de slag met water en natuur in Brabant. Er moet veel gebeuren om sloten, beken en bodem beter voor te bereiden op natte én droge tijden. Hoe waterschappen en provincie dit de komende jaren samen snel en efficiënt gaan doen, staat in nieuwe maatwerkovereenkomsten.
 • We krijgen aankomende week te maken met een mix van weertypes waarop we mogelijk moeten anticiperen. De kans is groot dat we voor of tijdens de kerstdagen moeten overschakelen naar het afvoeren van overtollig regenwater.
 • De plannen voor de herinrichting van veerhaven Ochten zijn grotendeels klaar. De haven van deze Gelderse locatie langs de Waal, wordt opnieuw ingericht, met veel aandacht voor natuur en recreatie. Begin volgend jaar liggen de vergunningen en het provinciaal inpassingsplan ter inzage.
 • De provincie Gelderland heeft nieuwe, brede samenwerkingsovereenkomst(en) (SOK) gesloten met de drie Gelderse waterschappen.
 • Het nieuwe kabinet laat met het coalitieakkoord zien in de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening te houden met klimaatverandering door water en bodem sturend te laten zijn.
 • Bijna alle deelwatersystemen zijn ingesteld op het winterpeil, of nog een klein beetje daarboven. Behalve in de Alblasserwaard en in de Vijfheerenlanden. In deze gebieden duurt de overgang van zomer- naar winterpeil iets langer. Dat komt door de gevoeligheid voor bodemdaling en het geringe verschil tussen het zomer- en het winterpeil. 
 • Net als na het hoogwater van afgelopen winter, met sneeuw en ijs, zijn opnieuw beverholen gevonden in rivierdijken na het zomerse hoogwater van juli. Waterschap Rivierenland herstelt de schade.
 • Een belangrijke sloot aan de Zwaansheuvelsedijk in Wijk en Aalburg is breder en natuurvriendelijker gemaakt. Zo werkt Waterschap Rivierenland aan schoner water in het buitengebied van Altena.
 • De bodem is nat en grotendeels verzadigd door alle neerslag van de afgelopen periode. Onze gemalen hebben volop gedraaid om het water af te voeren en we merken nu dat de afvoer aan het afnemen is. Op veel plaatsen staan er nog wel plassen op het land.
 • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft de voordracht van Esther Groenenberg (CDA) als heemraad goedgekeurd. Ze volgt hiermee Henk Driessen op.
 • Elke zes jaar beschrijft Waterschap Rivierenland welke stappen het wil gaan zetten. In het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 “Versterken. Verbinden. Vergroenen.” Presenteren we onze plannen voor de komende zes jaar. Ons algemeen bestuur heeft het waterbeheerprogramma op vrijdag 26 november goedgekeurd.
 • Waterschap Rivierenland heeft namens de regio leerlingen van het Technasium Mondial College uitgedaagd om een regionaal deltaplan te ontwikkelen voor het herstel van het natuurlijke watersysteem van de stuwwal bij Nijmegen. Hiermee dingen ze mee naar ‘Bouwend Nederland Innovatieprijs 2021-2022’
RSS feed