Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en droog te houden. Daarvoor kunnen we ook in uw buurt aan het werk zijn. Hier vindt u alle actuele werkzaamheden. Een actueel overzicht van werkzaamheden en projecten is te vinden in het Jaarbeeld 2018.

 • Foto baggeren
  Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn.
 • Met het Gebiedsprogramma A5H gaat het waterschap het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders inrichten. Dit is nodig door de gevolgen van klimaatverandering, de bodemdaling in dit gebied, kades die niet meer voldoen en boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn. Tevens zijn in de loop der jaren onlogische afwateringen ontstaan. Voor al deze uitdagingen zijn structurele oplossingen bedacht aan de hand van een visie voor 2050.
 • Om afvalwater efficiënter en duurzamer te zuiveren gaat het waterschap het zuiveringsproces centraliseren. Dit doen we door een aantal kleinere rioolwaterzuiveringen (rwzi's) rondom Tiel af te bouwen. De rwzi's in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg gaan we op termijn sluiten. Het afvalwater vanuit die regio’s wordt dan afgevoerd naar de rwzi's in Tiel en Dodewaard. Om dit extra afvalwater te kunnen verwerken worden deze rwzi's uitgebreid. Ook zijn er aanpassingen nodig aan rioolgemalen of bouwen we nieuwe gemalen. Daarnaast moeten er nieuwe persleidingen worden aangelegd om het afvalwater naar de juiste plaats te kunnen verpompen. De uitvoering van dit grootschalige project zal een aantal jaren in beslag nemen.
 • Waterschap Rivierenland zuivert het water wat u thuis gebruikt. Om het rioolwater in het westelijke deel van Waterschap Rivierenland efficiënter te kunnen verwerken is de rioolwaterzuivering (rwzi) in Sleeuwijk gerenoveerd en uitgebreid en zijn er nieuwe persleidingen aangelegd.  De kleinere rwzi's in Wijk & Aalburg, Eethen en Dussen zijn gesloten en vervangen door rioolgemalen.
 • Overzichtsfoto de Neust
  Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is toen gekozen om de capaciteit van de gemalen van het gebied te vergroten.  Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Als gevolg van deze vergroting is nieuwbouw noodzakelijk.   Inmiddels zijn we volop gestart met de bouw. Midden 2021 wordt het project afgerond. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Projecten dijkversterking op kaart
  Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.
 • Foto van het maaien van slootkant
  Maaien is belangrijk. Daarmee voorkomt Waterschap Rivierenland dat sloten en weteringen dichtgroeien en wateroverlast ontstaat. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd. Op dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is.
 • Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de inrichting van het gebied Andelsch Broek / Pompveld. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme hoosbuien en de natuurwaarden worden versterkt.