Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en droog te houden. Daarvoor kunnen we ook in uw buurt aan het werk zijn. Hier vindt u alle actuele werkzaamheden. Een actueel overzicht van werkzaamheden en projecten is te vinden in het Jaarbeeld 2019.

 • Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)

  Door hoosbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Bij hevige regenval moeten we wateroverlast voorkomen. Daarnaast is in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en niet stevig genoeg. Structurele oplossingen hiervoor zijn vastgesteld in een visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Deze visie betekent een historische wijziging in het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard.
   
   
 • Energiefabriek rioolwaterzuivering Sleeuwijk: Centralisatie West

  Waterschap Rivierenland zuivert het water wat u thuis gebruikt. Om het rioolwater in het westelijke deel van Waterschap Rivierenland efficiënter te kunnen verwerken is de rioolwaterzuivering (rwzi) in Sleeuwijk gerenoveerd en uitgebreid en zijn er nieuwe persleidingen aangelegd. De kleinere rwzi's in Wijk & Aalburg, Eethen en Dussen zijn gesloten en vervangen door rioolgemalen.
 • Water verbindt Gelderse natuur

  Water vormt vaak een goede verbinding tussen natuurgebieden. Daarom werkt Waterschap Rivierenland aan vier ecologische verbindingszones, als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. De locaties zijn vaak tegelijk een waterberging.
  Paaiplaats in aanleg
 • Maaien

  Maaien is belangrijk. Daarmee voorkomt Waterschap Rivierenland dat sloten en weteringen dichtgroeien en wateroverlast ontstaat. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd. Op dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is. Tegelijk zijn sloten en dijken het leefgebied van flora en fauna, het waterschap wil de biodiversiteit bevorderen.
 • Linge toegankelijk voor vissen dankzij slimme vislift

  Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat obstakels tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Voor de waterkwaliteit en de ecologie is het juist goed als ze ongestoord door kunnen zwemmen. Waterschap Rivierenland is daarom altijd op zoek naar manieren om vismigratie te bevorderen. De innovatieve smart vislift biedt een oplossing. Dankzij de vislift kunnen vissen binnenkort de hele Linge afzwemmen. Waterschap Rivierenland gaat elf zelfdenkende vispassages plaatsen op de Linge.
 • Dijkversterkingsprojecten

  Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.
  Projecten dijkversterking op kaart
 • Baggeren

  Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn.
  Foto baggeren
 • Wegwerkzaamheden Grotewaard Hoornaar / Noordeloos

  Tussen Hoornaar en Noordeloos is de Grotewaard / Dorpsweg toe aan onderhoud. Als wegbeheerder voert Waterschap Rivierenland een wegreconstructie uit.
 • Nieuwbouw gemaal De Neust

  Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is toen gekozen om de capaciteit van de gemalen van het gebied te vergroten. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Als gevolg van deze vergroting is nieuwbouw noodzakelijk.  
  Inmiddels zijn we volop gestart met de bouw. Midden 2021 wordt het project afgerond. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
   
  Overzichtsfoto de Neust
 • Waterberging en natuurwaarden in Andelsch Broek / Pompveld

  Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de inrichting van het gebied Andelsch Broek / Pompveld. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme hoosbuien en de natuurwaarden worden versterkt.