Met het Gebiedsprogramma A5H gaat het waterschap het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders inrichten. Dit is nodig door de gevolgen van klimaatverandering, de bodemdaling in dit gebied, kades die niet meer voldoen en boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn. Tevens zijn in de loop der jaren onlogische afwateringen ontstaan. Voor al deze uitdagingen zijn structurele oplossingen bedacht aan de hand van een visie voor 2050.

De Overwaard en Nederwaard voeren al eeuwen het water af naar Kinderdijk. Deze afvoer verloopt steeds moeizamer door toename van neerslag, de lange afstand, opstuwende wind en hogere rivierwaterstanden. Hierdoor ontstaan veel ongewenste peilfluctuaties en grote verschillen in boezemwaterstanden. In 2050 zal als gevolg van klimaatverandering een grotere waterafvoercapaciteit nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Bovendien is nu en in de toekomst meer wateraanvoer van betere kwaliteit nodig in periodes van droogte. Door het realiseren van een afsluitmiddel in het Achterwaterschap en een opening in de Middelkade, ontstaat een nieuwe indeling van het gebied van de Overwaard en Nederwaard. Hierdoor zijn de waterpeilen beter beheersbaar en dankzij een verlaging van het waterpeil hoeven minder kades versterkt te worden.

Verkenningsfase watersysteemmaatregelen

In 2019 zijn we gestart met het onderzoeken van de verschillende maatregelen die voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem gaan zorgen voor de komende 50 jaar:

Maatregelen in het Achterwaterschap:

Maatregelen in de Graafstroom:

Maatregelen voor nieuwe boezembemaling in de Alblasserwaard:

Voor alle maatregelen zijn in de verkenningsfase, in samenspraak met de omgeving, verschillende alternatieven uitgewerkt. Op basis van o.a. milieu, omgeving, draagvlak, kosten en mogelijke meekoppelkansen wordt een voorkeursalternatief gekozen. De huidige stand van zaken per maatregel, vindt u in elke afzonderlijke link (zie hierboven).

Wanneer de verkenningsfase is afgerond, start de planuitwerkingsfase. Hierin gaan we elk voorkeursalternatief verder uitwerken in een Projectbesluit Omgevingswet. In deze fase zijn formele momenten ingepland om zienswijzen in te dienen op elk ontwerp-Projectbesluit. Directbetrokkenen worden hierover persoonlijk op de hoogte gebracht. De planuitwerking vindt plaats in 2021 – 2022, afhankelijk van de maatregel. Na de planuitwerkingsfase, start de uitvoering van de maatregelen. Het waterschap wil alle watersysteemmaatregelen uiterlijk in 2027 in gebruik hebben genomen.

De globale planning is als volgt:

  • Najaar 2020: besluit over locatie Groot-Ammers of Hardinxveld
  • 2021-2022: Planuitwerking
  • 2022-2023: Zienswijzen en bezwaar
  • 2023: voorbereiding uitvoering
  • 2024-2026: uitvoering maatregelen

Documenten

Bosatlas van de Alblasserwaard - visie op het watersysteem

Heeft u gevonden wat u zocht?