Met het Gebiedsprogramma A5H gaat het waterschap het watersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders inrichten. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom: https://youtu.be/PZpf3SWiT-o

De Overwaard en Nederwaard voeren al eeuwen het water af naar Kinderdijk. Deze afvoer verloopt steeds moeizamer door toename van neerslag, de lange afstand, opstuwende wind en hogere rivierwaterstanden. Hierdoor ontstaan veel ongewenste peilfluctuaties en grote verschillen in boezemwaterstanden. In 2050 zal als gevolg van klimaatverandering een grotere waterafvoercapaciteit nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Bovendien is nu en in de toekomst meer wateraanvoer van betere kwaliteit nodig in periodes van droogte. Door het realiseren van een afsluitmiddel in het Achterwaterschap en een opening in de Middelkade, ontstaat een nieuwe indeling van het gebied van de Overwaard en Nederwaard. Hierdoor zijn de waterpeilen beter beheersbaar en dankzij een verlaging van het waterpeil hoeven minder kades versterkt te worden.

Verkenningsfase watersysteemmaatregelen

In 2019 zijn we gestart met het onderzoeken van de verschillende maatregelen die voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem gaan zorgen voor de komende 50 jaar. Voor alle maatregelen zijn in de verkenningsfase, in samenspraak met de omgeving, verschillende alternatieven uitgewerkt. Op basis van o.a. milieu, omgeving, draagvlak, kosten en mogelijke meekoppelkansen wordt een voorkeursalternatief gekozen. De huidige stand van zaken per maatregel, vindt u in elke afzonderlijke link:

Maatregelen in het Achterwaterschap:

Maatregelen in Giessen-Oudekerk:

Maatregelen in de Graafstroom:

Maatregelen voor nieuwe boezembemaling in de Alblasserwaard:

Periode na de verkenningsfase

Wanneer de verkenningsfase is afgerond, start de planuitwerkingsfase. Hierin gaan we elk voorkeursalternatief verder uitwerken in een Projectbesluit Omgevingswet. In deze fase zijn formele momenten ingepland om zienswijzen in te dienen op elk ontwerp-Projectbesluit. Directbetrokkenen worden hierover persoonlijk op de hoogte gebracht. De planuitwerking vindt plaats in 2021 – 2022, afhankelijk van de maatregel. Na de planuitwerkingsfase, start de uitvoering van de maatregelen. Het waterschap wil alle watersysteemmaatregelen uiterlijk in 2027 in gebruik hebben genomen.

De globale planning is als volgt:

  • 2022-2023: planuitwerking
  • 2024: zienswijze en bezwaar
  • 2024: voorbereiding uitvoering
  • 2025-2027: uitvoering maatregelen.

Documenten

Notitie Reikwijdte en detailniveau boezembemaling A5H D

Qa_veelgestelde_vragen_-_publieksversie

Bosatlas van de Alblasserwaard - visie op het watersysteem

Heeft u gevonden wat u zocht?