Met het Gebiedsprogramma A5H gaat het waterschap het watersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders inrichten. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom: https://youtu.be/PZpf3SWiT-o(externe link)

De Overwaard en Nederwaard voeren al eeuwen het water af naar Kinderdijk. Deze afvoer verloopt steeds moeizamer door toename van neerslag, de lange afstand, opstuwende wind en hogere rivierwaterstanden. Hierdoor ontstaan veel ongewenste peilfluctuaties en grote verschillen in boezemwaterstanden. In 2050 zal als gevolg van klimaatverandering een grotere waterafvoercapaciteit nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Bovendien is nu en in de toekomst meer wateraanvoer van betere kwaliteit nodig in periodes van droogte. Om aan al deze problemen het hoofd te bieden en een toekomstbestendig watersysteem te realiseren, gaat het waterschap het watersysteem in de Alblasserwaard herinrichten. Een belangrijke maatregel is de realisatie van een nieuw gemaal in Hardinxveld met bijbehorend boezemkanaal tussen de Giessen en de Merwede. Verder zal er een afsluitmiddel gerealiseerd gaan worden in het Achterwaterschap en een opening in de Middelkade. Hierdoor ontstaat een nieuwe indeling van de Overwaard en Nederwaard en zijn de waterpeilen beter beheersbaar. En dankzij een verlaging van het waterpeil hoeven minder kades versterkt te worden. 

Inmiddels is de verkenningsfase (onderzoeksfase) afgerond en is de planuitwerkingsfase gestart. De huidige stand van zaken per maatregel, vindt u in elke afzonderlijke link: 

Maatregelen in het Achterwaterschap:

Maatregelen in Giessen-Oudekerk:

Maatregelen in de Graafstroom:

Maatregelen voor nieuwe boezembemaling in de Alblasserwaard:

 

Documenten

Notitie Reikwijdte en detailniveau boezembemaling A5H D

Qa_veelgestelde_vragen_-_publieksversie

Bosatlas van de Alblasserwaard - visie op het watersysteem

Heeft u gevonden wat u zocht?