Van september 2023 tot april 2024 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit. Het betreft watergangen in en ten noorden van Zoelen en de watergangen tussen Buren en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Door middel van baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen schoner en dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien of kwel het water op te vangen en af te voeren. Zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Onderzoek

Aquon, het instituut voor wateronderzoek en advies, heeft de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald. Dit gebeurt door kleine beetjes baggerspecie uit elke water te onderzoeken. Zo weten we welke stoffen in de baggerspecie zitten. De kwaliteit bepaalt hoe de baggerspecie moet worden verwerkt.

PFAS

De laatste tijd is er veel aandacht voor PFAS. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep chemische stoffen die niet voorkomen in de natuur. Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn PFOA, PFOS en GenX. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn water-, vet- en vuilafstotend. Daarom worden ze op grote schaal gebruikt in veel producten als voedselverpakkingen, kleding, anti-aanbaklagen van pannen enzovoort. PFAS kunnen een negatieve invloed hebben op milieu en gezondheid. PFAS vormt daarom een vast onderdeel van het waterbodemonderzoek. 

Het Tijdelijk Handelingskader PFAS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)(externe link) geeft toepassingsnormen voor het uitstorten van baggerspecie op land. Bij het vaststellen van deze normen is rekening gehouden met de bescherming van mens en milieu. Uit metingen die het waterschap uitvoert, blijkt dat de concentraties PFAS in het rivierengebied meestal niet boven deze normen uitkomen. Is dat wel het geval? Dan wordt de bagger door het waterschap afgevoerd.

Niet alle watergangen worden gebaggerd

Tijdens de voorbereiding van dit werk zijn er honderden profielen gemeten om te bepalen hoeveel baggerspecie er in de watergangen aanwezig is. Een hydroloog bepaalt daarna met een berekening wat de minimale waterdiepte moet zijn van de watergang. Dit kan betekenen dat niet alle (delen van) watergangen gebaggerd hoeven te worden.

Waar gaat de bagger naartoe?

De baggerspecie in dit gebied is relatief schoon. De kwaliteit van de baggerspecie is te verdelen in “verspreidbaar” (V) en “niet verspreidbaar” (NV). De kwaliteit en de mogelijkheden ter plaatse bepalen wat er met de baggerspecie gebeurt.

 • Een hydraulische graafmachine verspreidt de bagger op de kant
  Verspreiden op de kant 
  Dit is de eerste keuze. Watergangen worden gebaggerd met een hydraulische graafmachine. De graafmachine verspreidt de baggerspecie direct op de gronden naast de watergang. Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht, dit is geregeld in de Waterwet(externe link).
   
 • Verzamelen in een depot
  Bij hele brede watergangen komt veel baggerspecie vrij. Bij deze brede watergangen wordt met behulp van een zuiger de baggerspecie gemengd met water en naar een depot gepompt. Dit betreft altijd kwalitatief verspreidbarere baggerspecie. De baggerspecie wordt in het zogenaamde weilanddepot verzameld.
  Als de baggerspecie later is opgedroogd, krijgt deze weer een landbouwkundig gebruik.
   
 • Afvoeren ruimtelijk niet verspreidbare baggerspecie
  In het landelijk gebied is er, wanneer de kwaliteit van de baggerspecie dit wel toestaat, niet altijd ruimte om de baggerspecie op de naast de watergang gelegen gronden te leggen. In die gevallen wordt de baggerspecie afgevoerd naar een verwerker.

  In een enkel geval komt het voor dat er wel ruimte is om de baggerspecie langs de watergang te leggen maar dat de kwaliteit van de baggerspecie niet goed is. In dat geval wordt de baggerspecie hoe dan ook afgevoerd naar een verwerker.
   

Waar wordt gebaggerd?

Op de kaart Buren en de kaart Zoelen is aangegeven welke watergangen gebaggerd worden.

Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader (externe link)(gratis te downloaden).

Meer informatie

In juni hebben alle betrokken perceeleigenaren een brief van het waterschap over de baggerwerkzaamheden ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder, Charles Vink, via e-mail c.vink@wsrl.nl of per telefoon op (06) 29 02 55 92. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider, Arno van Teefelen. Dit kan via e-mail a.van.teefelen@wsrl.nl of per telefoon (0344) 64 92 50.

Heeft u gevonden wat u zocht?