Het CDH is het dagelijks bestuur van het waterschap en is belast met de dagelijkse gang van zaken voornamelijk op basis van door het algemeen bestuur vastgesteld beleid. Iedere veertien dagen vergadert het dagelijks bestuur. Van die vergadering wordt een verslag gemaakt en over de besluiten wordt actief gecommuniceerd via de terugkoppeling, die enkele dagen na de vergadering verschijnt op de website en wordt toegezonden aan het algemeen bestuur.

In de vergadering van 20 augustus 2019 zijn de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Vaststellen VKA (voorkeursalternatief) en Aanmeldingsnotitie MER (Milieueffectrapportage) en het ontwerp-projectplan Waterwet dijkversterking Vianen Hazelaarplein (Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP)

Besluit:
Besloten is om

  1. De Notitie VKA Dijkversterking Vianen Hazelaarplein d.d. 28 juni 2019 vast te stellen, en daarmee het voorkeursalternatief "pipings-/stabiliteitsscherm binnenwaarts met stabiliteitsscherm in buiten­waarts" en "piping-/stabiliteitsscherm binnenwaarts";
  2. De Aanmeldingsnotitie MER-beoordeling Dijkversterking Vianen Hazelaarplein d.d. 12 juli 2019 vast te stellen;
  3. Het ontwerp-projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen Hazelaarplein 12 juli 2019 inclusief bijlagen vast te stellen;
  4. De Provincie Utrecht het initiatief tot Dijkversterking Vianen Hazelaarplein schriftelijk mede te delen, en het in procedure te brengen van het ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Vianen.

Context:
De dijkversterking Vianen inclusief Hazelaarplein (1200 meter) liggen geografisch ingesloten tussen de A27 en het Merwedekanaal. Uit de Landelijke Rapportage Toetsing 3 uit 2011 is gebleken dat een dijktraject van 600 meter bij Vianen niet aan de normen voldeed. Hiervoor is het dijkversterkingsproject Vianen opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarmee maakt het project ook onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Rivierenland.

Op 26 juni 2018 heeft ons college voor de dijkversterking Vianen het voorkeursalternatief "piping-/stabili­teitsscherm binnenwaarts" vastgesteld als een integrale oplossing voor de faalmechanismen piping en macrostabiliteit binnendijks over een lengte van 925 meter (bepaald op basis van de nieuwe normering).

Piping is een term uit de civiele techniek(externe link) die aangeeft dat er water door een kade(externe link), dijk(externe link) of ander kunstwerk(externe link) stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil(externe link).
Macro-instabiliteit is een faalmechanisme dat de stabiliteit van een dijk of dam ernstig kan bedreigen. Als gevolg van een hoge (of juist lage) waterstand voor de waterkering, in combinatie met andere belastingen, neemt de sterkte van de grond en de dijk af. Als de sterkte, ofwel de schuifweerstand van de grond, onvoldoende is kunnen grote delen van het grondlichaam afschuiven. Dit zowel binnenwaarts als buitenwaarts, waarna de dijk of dam zijn waterkerende functie verliest.

Het gedeelte Hazelaarplein is geen onderdeel van dijkversterking Vianen en bewust buiten de scope dijkversterking Vianen gehouden in verband met de woningbouwplannen van de gemeente Vijfheerenlanden. In de afgelopen periode is de versterking van het dijktraject Hazelaarplein voorbereid.

In de verkenningsfase van de dijkversterking Vianen is de meekoppelkans Woningbouw Hazelaarplein onderzocht. De meekoppelkans woningbouw Hazelaarplein zou de planning van de dijkversterking Vianen vertragen. In verband met de prioriteit van de dijkversterking Vianen is de dijkversterking Hazelaarplein separaat maar parallel aan de Dijkversterking Vianen uitgewerkt. Voor de dijkversterking Vianen Hazelaarplein zijn het VKA (voorkeursalternatief), de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en het ontwerp Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen Hazelaarplein opgesteld. De Dijkversterking Hazelaarplein volgt een andere planning dan dijkversterking Vianen maar biedt de mogelijkheid voor een gecombineerde uitvoering met dijkversterking Vianen. Dit resulteert in een snellere, betere en goedkopere dijkversterking door aanbestedingsvoordeel te behalen en de omgevingshinder te beperken.

Met de gemeente is een intentieovereenkomst afgesloten om de woningbouw in combinatie met de dijkversterking ter hoogte van Hazelaarplein mogelijk te maken. De gemeente zal een financiële bijdrage leveren aan de dijkversterking voor de meerkosten die de woningbouw met zich mee brengt. Dit wordt overeengekomen in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). De SOK dient uiterlijk voor het goedkeuringsbesluit van de Provincie Utrecht op het PPWW (Projectplan Waterwet) Dijkversterking Vianen Hazelaarplein te zijn overeengekomen (april 2020). Daarmee kan de meekoppelkans worden verzilverd. Mocht de SOK onverwacht niet (op tijd) tot stand komen kan het waterschap besluiten met hetzelfde onherroepelijke PPWW de dijkversterking Vianen Hazelaarplein uit te voeren zonder meekoppelkans of eventueel de dijkversterking Vianen Hazelaarplein uit te stellen en te integreren in de dijkversterking Ameide (Sluis) - Fort Everdingen (SAFE).

Het VKA voor de dijkversterking Vianen Hazelaarplein beslaat dezelfde oplossing als voor de dijkversterking Vianen, namelijk een "piping-/stabili­teitsscherm binnenwaarts" en voor het gedeelte langs het Merwedekanaal ook een "stabiliteitsscherm buitenwaarts". Dit is een integrale oplossing voor de faalmechanismen piping en macrostabiliteit over een lengte van 275 meter (bepaald op basis van de nieuwe normering).

Vervolgprocedure:
Voordat de dijkversterking gerealiseerd kan worden, stelt het waterschap voorliggend projectplan op in het kader van de Waterwet op basis van het VKA. In het projectplan worden de uitvoeringsmaatregelen beschreven en uitgewerkt. Belangrijkste onderliggende producten van het projectplan zijn het Voorlopig Ontwerp (VO), het m.e.r.-beoordelingsnotitie aan de provincie Utrecht en een Vergunningenplan.

Met het opstellen en in procedure brengen van dit projectplan wordt de keuze voor het voorkeursalternatief wettelijk geformaliseerd en wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Waterwet. Voordat het ontwerp projectplan in procedure kan worden gebracht dient ook de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en Notitie VKA Dijkversterking Vianen Hazelaarplein te worden vastgesteld.

In verband met uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zal er een nieuwe geactualiseerde stikstofberekening worden uitgevoerd en daarmee een separaat vergunning traject worden opgestart.

Wie neemt het uiteindelijke besluit:
College van Dijkgraaf en Heemraden
De provincie Utrecht zal als bevoegd gezag op basis van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Hazelaarplein nog een besluit nemen of een milieueffectrapport (MER) verplicht is of niet.
De planvoorbereiding en realisatie van de woningbouw Hazelaarplein wordt volledig getrokken door de Gemeente Vijfheerenlanden. 

Portefeuillehouder:
Mw. H. Roorda

Voorstel: Rapport "Een dijkwaterschap of een omgevingspartner?", een evaluatie van burgerparticipatie in dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland door de Radboud Universiteit Nijmegen
Besluit:

Kennis genomen van het rapport en instemming met de vervolgacties:

  • overnemen van de conclusies en aanbevelingen;
  • overnemen van het in hoofdstuk 7 gepresenteerde afwegingskader;
  • vertalen van conclusies, aanbevelingen en afwegingskader naar een praktisch handvat voor de HWBP-projecten;
  • inzetten van dit handvat bij projecten, ook voor de regionale keringen;
  • uitvoeren van het voorgestelde communicatietraject.

Context:
Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de ervaringen met participatie van de betrokken medewerkers van Waterschap Rivierenland en burgers in dijkversterkingsprojecten. Tevens is onderzocht welke afwegingscriteria een rol spelen bij het kiezen van een participatievorm voor het betrekken van burgers. Het onderzoek moet bijdragen aan verbetering van burgerparticipatie door Waterschap Rivierenland bij dijkversterkingsprojecten en andere projecten, waarvoor de aanpak bij dijkversterking een voorbeeld is.

Vervolgprocedure:
Het is telkens van belang dat aan de voorkant van een project goed wordt nagegaan welke onderdelen van een project of uitgangspunten ononderhandelbaar zijn teneinde frustraties te voorkomen. 
Dit rapport kan dienen als één van de bouwstenen voor de nieuwe vorm van participatie zoals daarover in het Bestuursakkoord wordt gesproken.
Dit onderwerp krijgt nog volop aandacht in het kader van de Omgevingswet.
Dit onderwerp is nu toegespitst op het thema Waterveiligheid maar zal bij een bredere behandeling van burgerparticipatie uiteraard een bespreekpunt zijn in de commissie Middelen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit:
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder:
Mw. H.Roorda

Voorstel:

Intentieverklaring voor deelname aan de Wateroefening Brabant breed 2020
Besluit:

Akkoord te gaan met de intentieverklaring en die te laten ondertekenen door de dijkgraaf.

Context:
De Brabantse veiligheidsregio's en waterschappen houden in juni 2020 een grote hoogwateroefening en Waterschap Rivierenland doet daaraan mee. Er nemen drie veiligheidsregio's, vier waterschappen, de provincie, Rijkswaterstaat en Defensie aan deel. Het doel van de intentieverklaring is om de inspanning, rol- en taakverdeling tussen de deelnemende partijen vast te leggen.

De gezamenlijke kosten voor de Wateroefening Brabant breed zijn begroot op €22.000,--. Die worden naar evenredigheid gedeeld over de deelnemende organisaties. Voor Waterschap Rivierenland komt dat neer op €2.200,--.

Vervolgprocedure:
Het ondertekenen van de intentieverklaring door de dijkgraaf

Wie neemt het uiteindelijke besluit:
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder:
J. Verdaas

Voorstel: Implementatie van Bestuursakkoord 2019-2023 "Door Water Verbonden"
Besluit:

Kennisgenomen van de implementatie van het bestuursakkoord 2019-2023 "Door Water Verbonden"

Context:
Op 28 maart 2019 is het nieuwe Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland geïnstalleerd. In het bestuursakkoord 'Door water verbonden' is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2019 tot en met 2023. Voor het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie is het een leidraad voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De uitwerking van het bestuursakkoord zal plaatsvinden in het kader van het nog op te stellen Waterbeheerprogramma 2022 - 2027, de bijbehorende Watervisie, en in de meerjarenbegrotingen.

Vervolgprocedure:
Om vat te krijgen op de uitvoering van het bestuursakkoord, is een overzicht gemaakt van de stand van zaken, de ontwikkelingen en bestuurlijke mijlpalen van de thema's uit het bestuursakkoord. Er komt een bestuurlijke samenvatting voor het Algemeen Bestuur

Wie neemt het uiteindelijke besluit:
Dat is geheel afhankelijk van het onderwerp Het Waterbeheerprogramma 20220-2027, de Watervisie en de begrotingen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld

Portefeuillehouder:
J. Verdaas

Voorstel: "Notitie Reikwijdte en Detailniveau" dijkversterking  Stad Tiel.
Besluit:

Tot het vaststellen van de "Notitie Reikwijdte en Detailniveau" voor de dijkversterking Stad Tiel; 
en tot vrijgave van de "Notitie Reikwijdte en Detailniveau" voor ter inzagelegging door de provincie Gelderland.

Context:
De dijkversterking Stad Tiel doorloopt momenteel de Verkenningsfase. De notitie Reikwijdte en Detailniveau  NRD is een vervolg op het in ons college van 7 augustus 2018 vastgestelde plan van aanpak Verkenning en de subsidieaanvraag HWBP (Hoogwatersbeschermingsprogramma)

De notitie Reikwijdte en Detailniveau (afgekort NRD) vormt de start van het doorlopen van de milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) in het kader van het Projectplan Waterwet. De NRD is een bouwsteen voor de op te stellen milieueffectrapportage, waarin de effecten van de alternatieven en van het voorkeursalternatief op de omgeving worden beschreven, en bedoeld om betrokkenen vooraf te informeren. In de NRD wordt vastgelegd welke alternatieven er worden onderzocht én welke niet. Ook beantwoordt het de vraag welke milieuaspecten relevant zijn. Bij 'detailniveau' draait het om de vraag hoe uitgebreid en op welk schaalniveau de verschillende milieuaspecten onderzocht moeten worden, op welke manier en in welke fase van het planproces. De NRD is in samenspraak opgesteld tussen de Provincie Gelderland en het waterschap.

Vervolgprocedure:
De NRD vormt de start van het doorlopen van de milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) in het kader van het Projectplan Waterwet. De NRD is bedoeld om betrokkenen vooraf te informeren en te raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het op te stellen m.e.r.

Wie neemt het uiteindelijke besluit:
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder:
Mw.H. Roorda

Voorstel: Aanvulling Eigendommenbeleid 2019
Besluit:
Besloten tot een aanvulling van het huidige eigendommenbeleid met betrekking tot het verkopen van overtollige gronden direct aan andere overheden. Wel is de vraag gesteld waarom niet in alle gevallen een zakelijk recht wordt gevestigd wanneer het de buitenzijde van de waterkering betreft in plaats van alleen in zone C. De afweging wordt nog toegevoegd aan het voorstel.    

Context:
De gronddruk neem toe. Om het realiseren van opgaven mogelijk te maken is samenwerking tussen overheden noodzakelijk. Afgelopen periode heeft het waterschap diverse percelen van andere overheden direct marktconform kunnen overnemen. Dit bevordert het realiseren van onze wateropgaven.
Het huidige eigendommenbeleid gaat uit het verkopen van overtollige grond (landbouwpercelen) via in beginsel een openbaar proces. Daar waar mogelijk wordt overtollige grond ingebracht in een (vrijwillige) kavelruil.

Besloten is om deze grond wanneer deze geschikt is voor een andere overheid met betrekking tot het realiseren van de taakuitvoering of andere doestellingen direct marktconform aan hen worden overgedragen.

Vervolgprocedure: in situaties waarin zich dit voordoet, overeenkomstig handelen

Wie neemt het uiteindelijke besluit: het Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder: G. den Hartog

Overigen

Memo met betrekking tot de grondwatervervuiling nabij de golfbaan Spijk wordt voor kennisgeving aangenomen. Het is goed te merken dat de gezamenlijke overheden in deze kwestie optreden.
Het noodmateriaal van het waterschap, dat nu ingezet is in Spijk, zal wellicht in de winter weer elders nodig zijn. Heemraad Gremmen is bestuurlijk aanspreekpunt voor de gemeente West-Betuwe.

De Belastingsamenwerking BSR zal aan het einde van het jaar het kantoorpand van Waterschap Rivierenland verlaten en haar intrek nemen in een deel van het gebouw van de Rabobank te Tiel.
 

Dit zijn de besluiten van het CDH van 20 augustus 2019. Het is een vertaling van de besluiten en heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de vergadering in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Het Bestuurssecretariaat kan u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de medewerkers van het bestuurssecretariaat.