Agrariërs uit ons werkgebied worden uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijving voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap. Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom. Op deze percelen kunnen we projecten uitvoeren, zoals het versterken van dijken of het aanleggen van waterberging of natuurvriendelijke oevers. Percelen die we op dit moment niet gebruiken, geven we tijdelijk in pacht uit.

Drie agrarische kavels

In april 2024 bieden we drie kavels aan op basis van geliberaliseerde pacht (art 7.397 lid 1 BW). Het gaat om percelen bij Groesbeek, Brandwijk en Goudriaan. De grootte van de kavels varieert van bijna 1 ha tot ca. 3,5 hectare. Het gaat om twee graslandpercelen en één akkerlandperceel. Na gunning krijgt de hoogste inschrijver de kavel, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

Kavelnr.

Kad. Gem.SectieNummer(s)Grootte circaGebruikLocatie

2

GroesbeekR109 en 56401.73.18 haAkkerlandNabij Grafwegen te Groesbeek

3

BrandwijkD69903.54.90 haGraslandNabij Brandwijksedijk te Brandwijk

5

GoudriaanC203 (ged.)00.91.38 haGraslandNabij Boonevlietweg te Goudriaan

We gaan de pachtovereenkomst aan voor de duur van vijf of acht maanden. Eventueel kunnen we beslissen nog maximaal tweemaal voor hetzelfde kavel met dezelfde pachter een nieuwe overeenkomst aan te bieden. Dit geldt dan telkens voor in principe een heel jaar (12 maanden) en onder dezelfde voorwaarden. Hiertoe ontvangt de pachter jaarlijks een overeenkomst. De door beide partijen ondertekende overeenkomst bieden we indien nodig aan de Grondkamer aan. De kosten hiervan zijn voor rekening van de pachter. Deze wijze van voortzetting van het gebruik is afhankelijk van de mogelijkheid daartoe en is ter beoordeling van het waterschap. Na 3 jaar zal de betreffende kavel weer opnieuw via openbare inschrijving worden uitgegeven.

Hoe werkt het?

De inschrijving vindt digitaal plaats. U kunt uw inschrijving uiterlijk tot 15 april 10:00 uur mailen naar grondzaken@wsrl.nl. Dat doet u door middel van het inschrijfformulier. U ontvangt een bevestiging per mail zodra uw inschrijving ontvangen is. Inschrijvingen die na 15 april 2024 10:00 uur binnenkomen, nemen we niet in behandeling. Wilt u voor meerdere kavels inschrijven, dan moet u per kavel het betreffende inschrijfformulier invullen. De inschrijvingen worden op 15 april 2024 vanaf 11.00 uur geopend door medewerkers van Team Grondzaken van Waterschap Rivierenland en zij informeren de inschrijvers over de uitslag.

Meer informatie